НОХД 1335/2019 - Споразумение - 17-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 1335/2019г.

П Р О Т О К О Л №624

 

 

17.07.2019 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХVІ наказателен състав

На седемнадесети юли                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                           

 

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 1335  по описа за 2019 година.

 

На поименното повикване в 09,30  часа се явиха:

        

За РП – Пловдив – редовно и своевременно призована, се явява прокурор НИКОЛАЙ НИКОЛОВ.

 

         ПОДСЪДИМАТА:

Н.П.Г. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. М., с пълномощно по делото.

 

ПОСТРАДАЛИЯТ:

Е.Я.М. – се явява лично.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОСТРАДАЛИЯ:

         И. Я.М. – ***г., б., български гражданин, неосъждан, без родство с подсъдимата.

 

         Свидетелят се предупреди за наказателната отговорност по чл.290, ал.1 от НК.

        

         Пристъпи се към изслушване на свид.И. Я.М., със снета по делото самоличност, предупреден за наказателната отговорност.

         СВИД. М.: Нямам претенции към подсъдимата. Знам за какво съм тук. Всичко ми е възстановено.

 

         На свидетеля М. се разясни разпоредбата на чл. 343, ал.2, т.1 от НК.

         СВИД. М.: Желая да се прекрати делото.

 

         Свидетелят се освободи от съдебната зала, по съгласие на страните.

 

         АДВ. М.: С оглед изявлението на пострадалия считам, че едното предявено обвинение следва да отпадне.

        

         ПОДС. Г.: Поддържам казаното от адвоката ми.

 

         ПРОКУРОР: Да се прекрати наказателното производство по отношение на обвинението по чл.343, ал.1 б.А вр. чл.342 ал.1 от НК, предвид заявлението на постр. М., тъй като са налице предпоставките на чл. 24, ал.1, т.2 от НК.

 

         Съдът намира, че производството по отношение на повдигнатото обвинение по чл.343, ал.1, б.А вр. чл.342, ал.1 от НК следва да се прекрати, доколкото юридическото лице чрез своя процесуален предсатвител юрк. Т.Т. заяви, че няма претенции, като същото го заяви и пострадалият М..

        

         Ето защо съдът

         ОПРЕДЕЛИ

         На основание чл.343, ал.2, т.1 от НК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по отношение на подс. Н.П.Г., ЕГН ********** относно престъплението  по чл. 343, ал.1, б.А вр. чл.342, ал.1 от НК по НОХД №1335/19 г. по описа на РС - Пловдив, ХХVІ н.с.

 

         Определението подлежи на обжалване и протест в 15 – дневен срок от днес пред ПОС, по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

         ПРОКУРОР: С подсъдимата и нейния защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

 

АДВ. М.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

 

         Съдът след съвещание

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

        

         ПОДС. Г.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

         Съдът след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което съдържанието му следва да бъде вписано в съдебния протокол.

Предвид гореизложеното на основание чл.384 ал.1 и чл.382 ал.6 и ал.7 от НПК  следва да бъде вписано съдържанието на споразумението в съдебния протокол и същото да бъде одобрено.

         Ето защо съдът

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА в съдебния протокол споразумението относно следното:

ПОДСЪДИМАТА Н.П.Г. –родена на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, б., българска гражданка, неосъждана, със средно образование, неомъжена, безработна, ЕГН ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл.343б ал.1 от НК за това, че на 03.09.2015 г. в гр. Пловдив е управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди", с per. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.58 /едно цяло петдесет и осем/ на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв №845/04.09.2015 г. на Специализирана химическа лаборатория при „МБАЛ-Пловдив" АД, гр. Пловдив.

 

За така извършеното престъпление по чл.343б ал.1 от НК на подсъдимата Н.П.Г. се НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, буква Б и ал.3 от НК НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На осн. чл.343 г вр. чл.343 б, ал.1 НК ЛИШАВА Н.П.Г. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На осн. чл. 59, ал. 4 НК ПРИСПАДА от така наложеното на Н.П.Г. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което същата е лишена от възможността да упражнява това право по административен ред считано от 03.09.2015 до 11.07.2016 г.

 

На осн. чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА Н.П.Г., със снета по делото самоличност,  да заплати  по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на 366 лева.

         ЗА РП – ПЛОВДИВ                              ПОДСЪДИМ:

          /НИКОЛАЙ НИКОЛОВ/                                Г.:..................

 

 

                                                      ЗАЩИТНИК:                                                                                           АДВ. М.: ...........

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото от 17.07.2019 г. на осн. чл.384 НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, от една страна и от друга – подсъдимата Н.П.Г., лично и със защитника си адв. М. за решаване на  НОХД № 1335/2019 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с.

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

                                     

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД №1335/2019 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимата Н.П.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” да бъде отменена, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1335/2019 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

         ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимата Н.П.Г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Подсъдимата се уведоми, че ако в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото определение, не заплати сумите, за които е осъдена, ще й бъде издаден изпълнителен лист за същите.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 09,40 часа.

                                                       

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР:

 

 

                   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                   СЕКРЕТАР: Д.Д.