НОХД 8328/2018 - Присъда - 03-10-2019

Присъда по Наказателно дело 8328/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 243

          03.10.2019 година

                   град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

             ХХІV наказателен състав

На трети октомври                                      две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. НЕДЯЛКА КАЦАРОВА

                                                                                           2. ТОСКА ИВАНОВА

 

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: КИЧКА ПЕЕВА - КАЗАКОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 8328 по описа за 2018 година

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.Н. – роден на *** ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, осъждан, разведен, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН в това на неустановена дата през м. ноември 2014 г. в с. Бегово, обл. Пловдивска противозаконно да е присвоил чужда движима вещ - трактор - колесен, марка „ЮМЗ 6КМ" с peг. № **, с рама № **и двигател № **на стойност 4 531 лв., /четири хиляди петстотин тридесет и един лева/, собственост на П.Г.Г. ЕГН **********, която е владеел /на основание устен договор за послужване между П.Г.Г. и К.И.Н./, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК.

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от П.Г.Г., ЕГН ********** против подсъдимия К.И.Н., ЕГН ********** граждански иск за сумата от 4 531 лева, представляваща обезщетение за нанесена му имуществена вреда в резултат на престъплението по чл. 206 ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното им изплащане.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. трактор - колесен, марка „ЮМЗ 6КМ" с peг. № **, с рама № **и двигател № **, червен на цвят, с бяла каросерия, предаден на отговорно пазене на подсъдимия К.И.Н., ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика - П.Г.Г., ЕГН **********.

На основание чл. 190 ал. 1 от НПК направените по делото разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева ОСТАВАТ  за сметка на държавата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

        2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.