НОХД 8328/2018 - Определение - 07-06-2019

Определение по Наказателно дело 8328/2018г.

П Р О Т О К О Л № 939

 

07.06.2019 г.                                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХІV наказателен състав

На седми юни                                   две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. НЕДЯЛКА КАЦАРОВА

                                                                                        2. ТОСКА ИВАНОВА

   

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: КИЧКА ПЕЕВА-КАЗАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 8328 по описа за 2018 година.

На поименното повикване в 13,45 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

К.И.Н. – редовно призован, се явява лично и упълномощения си защитник - адв. А.Б..

ГРАЖДАНСКИЯТ ИЩЕЦ И ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ:

П.Г.Г. – редовно уведомен, не се явява. За него се явява повереникът му адв. С.Н., с пълномощно по делото.

СВИДЕТЕЛИЯТ:

А.М.С. – се явява, доведен от органите на РД „Охрана“

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

Съдебният състав, след съвещание, счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на явилия се свидетел

А.М.С. – роден на *** г. в с. А., т., български гражданин, неосъждан, без родство, средно образование, женен, ЕГН **********.

Съдът разясни на свидетеля наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 – 275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и възражения. Нямам доказателствени искания на този етап.

АДВ. Н.: Нямам отводи и възражения. Също нямам доказателствени искания.

АДВ. Б.: Нямам отводи и възражения. Също нямам доказателствени искания.

Пристъпи се към разпит на свидетеля А.М.С.

********

Към свидетелят не постъпиха въпроси и същият беше освободен от съдебната зала със съгласието на страните.

ПРОКУРОР: Нямам искания за събиране на други доказателства. Имам искане наказателното производство да бъде прекратено и делото да бъде върнато в РП, тъй като известно е, че обвинението за извършено престъпление от определено лице се повдига от страна на държавното обвинение пред съда, като орган, който е компетентен да се произнесе за виновността и отговорността на съответното лице. И в този смисъл съдебното производство, което се развива пред Вас, е едно същностно производство за разлика от досъдебното производство, което се явява подготвителна фаза. В този случай обвинителният акт е този който поставя рамките на досъдебното производство за доказателствата, които следва да бъдат събирани. Настоящият обвинителен акт страда от пороци, тъй като е налице абсолютно несъответствие между обстоятелствената част и диспозитивната част на обвинението, понеже не са посочени фактите, които обуславят съставомерността на деянието, извършено от подсъдимия, съответно неговото участие в осъществяването и важни елементи като времето, мястото и най-вече начинът, по който това престъпление е било извършено,  а също така и неговият механизъм. Ето защо считам, че всеки един последващ съдебен акт би бил незаконосъобразен при тази хипотеза, поради което Ви моля и за настоящото.

АДВ. Н.: Предоставям на Вас. Принципно и теоретично становището на колежката е правилно, макар да започнах участието си в това производство на по-късен етап и да не съм се запознал в детайли със случващото се във фазата на досъдебното производство. Ако е така, както го твърди представителят на държавното обвинение, аз се присъединявам към нейното становище.

АДВ. Б.: Аз се противопоставям на искането на представителя на държавното обвинение за прекратяване на производството и връщане на делото на РП за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, свързани с изготвянето и съдържанието на обвинителния акт. Считам, че подобно предложение би следвало да бъде направено в рамките на проведеното разпоредително заседание, което се явява и последният момент от процесуална гледна точка за излагане на съображения, доводи и възражения в тази насока. След като към момента на разпоредителното заседание подобни съображения не бяха направени, то към настоящия момент считам, че това е недопустимо.

Отделно от това ноторно известно е, че обвинителният акт представлява процесуалния инструмент, с което се поставя началото на съдебното производство и очертава предмета на доказване по изложените в обстоятелствената част фактическа рамка. Тези факти и обстоятелства, които са изложение ние - подсъдимият и аз, като негов защитник сме организирали защитната си линия. Сега ми се струва крайно неуместно в края на съдебното следствие, след като се събраха доказателства, които обслужват до някаква степен обвинителната теза, РП да излиза със становище, че делото следва да се прекрати и да й се даде втори шанс да внесе нов обвинителен акт, като съобрази събралите се в рамките на съдебното производство доказателства.

По тези съображения моля да оставите без уважение искането. Отделно от това нямам доказателствени искания и намирам делото за изяснено от фактическа страна.

 

Съдебният състав, след изслушване становищата на страните, счита, че следва да се оттегли на тайно съвещание за произнасяне по така направените искания от страните.

Съдебният състав, след тайно съвещание, по така направеното искане от страна на представителя на РП – Пловдив, счита следното:

При запознаване с материалите по делото и конкретно с обвинителния акт се констатира, че в обстоятелствената част на същия при описанието на фактите, срещу които се осъществява защитата на подсъдимия, като лично, така и с помощта на неговия защитник се сочи, че е проведен последен разговор между обвиняемия и св. П.Г. през м. октомври 2014 г., като тогава се твърди подсъдимият да е отказал да върне инкриминираната по настоящото дело движима вещ. Същевременно в диспозитивната част на обвинителния акт като период на извършване на престъплението се сочи м. ноември 2014 г., като за периода през м. ноември 2014 г. не се сочат каквито и да било обстоятелства, които да могат да свържат описанието на фактите със соченото в диспозитива на обвинението. Това противоречие, което се констатира едва в днешното съдебно заседание и то по искане на РП съдебният състав счита, че е съществено процесуално нарушение доколкото е безспорно, че подсъдимият в хода на съдебното следствие следва да се защитава срещу фактите, изложени в обвинителния акт, а е очевидно, че липсват изложени факти, които да свързват описанието на твърдяното от РП за извършено престъпление с диспозитива на самото престъпление, което е предявено като обвинение на подсъдимия. Действително се констатира и че това съществено процесуално нарушение, което е довело до ограничава правото на защита на подсъдимия е било налично още в началото на делото, като същото е убягнало от вниманието както на настоящия съдебен състав, така и на страните по делото и никой от тях не е посочил сочените обстоятелства като нарушение в проведеното разпоредително заседание. Факт е и обстоятелството, че съгласно разпоредбите на разпоредителното заседание след приключване на същото не могат да се излагат факти и обстоятелства по отношение на допуснати съществени процесуални нарушения. Доколкото обаче това нарушение е новооткрито и не е било предмет на обсъждане, настоящият съдебен състав счита, че би могло да се обсъди дали са налице основания делото да бъде върнато.

Следва да бъде обсъдена още една правна възможност, която според настоящия съдебен състав в конкретния случай не е налице, а именно дали РП би могла да измени обвинението, за да приведе в  съответствие с диспозитива на обвинението с фактите, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт. Според настоящия съдебен състав, доколкото тези обстоятелства са били известни изначално, такова процесуално-следствено действие би било недопустимо, макар и да не е било поискано по надлежния ред. Ето защо, независимо от наличната по закон пречка да се обсъждат на по-късен етап в съдебното следствие аргументи, свързани със съществено процесуално нарушение, доколкото безспорно се констатира такова и то пряко рефлектира върху правото на защита на подсъдимия, Съдебният състав счита за законосъобразно в конкретния случай да отмени протоколното си определение от разпоредителното заседание, с което е обявил на страните, че в хода на досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия и да върне материалите по настоящото дело на РП, доколкото се констатира съществено процесуално нарушение при изготвяне на обвинителния акт, състоящо се в разминаване между обстоятелствената част на обвинителния акт и диспозитивната част на същия.

С оглед на всичко това Съдът счита, че следва да уважи направеното искане на РП – Пловдив за прекратяване на съдебното производство по настоящото дело и връщане същото на досъдебно производство.

С оглед изложеното Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ ХОДА НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ОТМЕНЯ протоколно определение от проведеното разпоредително заседание на 01.02.2019 г. в частта, в която съдът е обявил на страните, че по делото не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия.

КОНСТАТИРА допуснато съществено процесуално нарушение, ограничило правото на защита на подсъдимия, изразяващо се в разминаване в диспозитивната и обстоятелствената част на обвинителния акт.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по НОХД № 8328/2018 г. по описа на ХХІV н.с. на РС – Пловдив.

ВРЪЩА делото на РП – Пловдив за отстраняване на констатираното съществено процесуално нарушение, посочено в мотивната част на определението.

Определението на съда по отношение на отмяна на съдебното следствие и на отмяна на протоколното определение от разпоредително заседание, както и по отношение на връщането материалите на РП – Пловдив не е окончателно, като същото подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 14,18 часа.

                     

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                               2.

 

                           

                                                            СЕКРЕТАР:  

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.