НОХД 8224/2018 - Споразумение - 21-12-2018

Споразумение по Наказателно дело 8224/2018г.

П Р О Т О К О Л № 1 1 2 5

 

21.12. 2018 г.                                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ХХ наказателен състав

На  двадесет и първи декември              две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

 

Секретар: Славка Иванова

Прокурор: НИКОЛАЙ КАМЕНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 8224 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

За РП гр. Пловдив се явява прокурор Николай Каменов.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.З.М. се явява лично.

 

В залата се явява и упълномощения му защитник адв. Д.П. от АК – Пловдив.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. М.: Да се гледа делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

                  

С.З.М. – роден на *** г. в гр.С., ****, български гражданин, неженен, със средно образование, работещ, неосъждан, с адрес:*** с ЕГН: **********.             

            

ОБВ. М.: Подписал съм споразумението и съм запознат със съдържанието му.

 

Съдът разясни на обвиняемия правата му по чл.55 от НПК.

         Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи, възражения. Ще направя предложение за внасяне на промени в съдържанието на внесеното предложение за одобряване на споразумение сключено между РП-Пловдив от една страна и обвиняемият и неговият защитник от друга.

 

АДВ. П.:  Нямаме отводи и искания по доказателствата.  Ние сме запознати с промените, които ще предложи промените, които ще предложи РП – Пловдив, консултирали сме се с моя подзащитен и сме съгласни с тези промени.

 

ОБВ. М.: Нямам отводи и нови искания. Наясно съм с промените, които ще бъдат предложени от прокурора.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се предложението на РП гр. Пловдив за одобряване на споразумение за решаване на делото по Бързо производство № 661/2018 год. по описа на 06 РУ – МВР – Пловдив с прочитането му от прокурора.

Прочете се същото.

 

ПРОКУРОР: Внасям предложение за изменение на подписаното споразумение, като наказанието по чл. 343б, ал.1 от НК да бъде изменено и вместо предложеното за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА да бъде, счетено за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 343б, ал.1 от НК да се приспадне времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа.

АДВ. П.: Съгласен съм с предложението за изменение на споразумението внесено от прокурора.

ОБВ. М.: Съгласен съм с предложението на прокурора.

 

Съдът, като изслуша становищата на страните прие за установено следното: внесеното предложение за одобряване на споразумение е във връзка с престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление е предвидено наказание Лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 200 до 1000 лева, както и лишаване от право да управлява МПС. Предвид  особените правила, по които се развива производството, а именно глава 29 от НПК, съдът не следва да анализира събраните по досъдебното производство доказателства и да излага мотиви във връзка с тях.Съгласно чл.382, ал.7 от НПК, съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона и морала. Съдът, намира, че внесеното споразумение не отговаря на морала, а също и на закона. Несъответствието със законовите разпоредби се състои в това, че в предложеното за одобрение споразумение страните предлагат наказание за извършеното престъпление в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА. В същото съдебно заседание представителя на РП – Пловдив, преди произнасянето на съда по собствена инициатива направи предложение за внасяне на промени в споразумението в частта за наказанието, предвиждаща ЕДНА ГОДИНА лишаване от право да управлява МПС. Независимо от направеното от прокурора предложение, с което защитникът на обвиняемия и самият обвиняем се съгласиха, съдът, намира, че наказанието Лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА също не отговаря на изкискванията на закона относно определяне на наказанието, включително и на целите на наказанието предвидени в чл.36 от НК. С оглед начина на извършване на деянието и за да бъдат постигнати целите на чл.36 от НК, а именно да бъде поправен и превъзпитан дееца, както и да се въздейства възпитателно и възпиращо да вършат деяния от такъв вид, съдът, намира, че следва да предложи на страните наказание за извършеното от обвиняемия престъпление Лишаване право от управление на МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И СЕДЕМ МЕСЕЦА, като в случай, че същите са съгласни, следва да бъдат приложени и разпоредбите на чл.59 от НК.

 

ПРОКУРОР: Съгласен съм с така направеното предложение от съда.

АДВ. П.: Съгласен съм с така направеното предложение.

ОБВ. М.: Съгласен съм с промените предложени от съда.

 

Съдът, като изслуша становищата на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК следва да се впише окончателния вариант на споразумението ведно с предложените от съда промени, с които страните се съгласиха.

Ето защо на основание чл.382 ал.6 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

            ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

 

          ОБВИНЯЕМИЯТ С.З.М. роден на *** г. в гр. С., ****, български гражданин, неженен, със средно образование, работещ, неосъждан, с адрес:*** с ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК за това, че: на 11.12.2018г. в гр.Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – л.а. марка „Опел“  модел „Вектра“ с рег.№ ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2,73 на хиляда, установено по надлежния ред – с „Дрегер Алкотест 7510“ с фабричен № ARDM 0247.

 

За така извършеното от обвиняемия С.З.М. със снета по делото самоличност престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК на основание чл. 55, ал. 1, т.1 и ал.3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

 ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК така наложеното на обвиняемия С.З.М. със снета по делото самоличност наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 вр. ал. 2 от НК от така наложеното на обвиняемия С.З.М. със снета по делото самоличност наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 11.12.2018 год., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.343г вр. чл.343б, ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.7  от НК на обвиняемия С.З.М. със снета по делото самоличност наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от ЕДНА ГОДИНА И СЕДЕМ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнението на така наложеното наказание на обвиняемия С.З.М. със снета по делото самоличност “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 11.12.2018г.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

 

ПРОКУРОР: ......................             ОБВИНЯЕМ:.................................

/Николай Каменов/                                              /С.М./      

 

                                                                 

ЗАЩИТНИК :.........................                                                 /адв.П./ 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

        

 

Съдът, след съвещание, намира, че така представеното споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 и ал.6 от НПК, а престъплението, за което е постигнато не е сред предвидените в чл.381, ал.2 от НПК. Ето защо и същото следва да се одобри и затова на основание чл.384, ал.1, вр. с чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Николай Каменов от една страна и обвиняем С.З.М. лично и чрез защитника му адв.Д.П. от друга страна споразумение за решаване на НОХД №8224/2018г. по описа на ПРС, ХХ н. с.

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл.381 вр. чл.24 ал.3 от НПК, Съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 8224/2018 г. по описа на РС – Пловдив, ХХ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняемия С.З.М. – отменена.

          Предвид горното         

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 8224/2018 г. по описа на РС – Пловдив, ХХ н.с.

         ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняем С.З.М.. 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 13:50 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

       СЕКРЕТАР: /п/

         Вярно с оригинала

         А. Д.