НОХД 7499/2018 - Споразумение - 03-12-2018

Споразумение по Наказателно дело 7499/2018г.

П Р О Т О К О Л  № 1055

 

 

03.12.2018 година                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХХІ наказателен състав

На трети декември                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

 

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР: ГЕОРГИ  ХАРИЗАНОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 7499 по описа за 2018 година.

 

         На поименното повикване в  13,30  часа се явиха:

         Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

 

Постъпило е предложение да бъде одобрено споразумение, сключено между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор Георги  Харизанов и обвиняемия Г.Ц.Г. представляван от защитника си адв. Г.З. ***  за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 91/2018год. по описа на Отдел „Криминална полиция“ при  ОД на МВР-Пловдив.

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. ПЛОВДИВ редовно призована, се представлява от прокурор ГЕОРГИ  ХАРИЗАНОВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Ц.Г. редовно призован се явява лично и заедно с  упълномощеният си защитник от досъдебното производство адвокат Г.З. ***.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.З.: Да се даде ход на делото.

ОБВ.Г.: Няма процесуална пречка да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на глава ХХІХ от НПК.

         СНЕ СЕ самоличността на обвиняемия:

Г.Ц.Г. – роден на ***г***, б., българско гражданство, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

Съдът разясни на обвиняемия правата му по чл. 55 от НПК, както и характера на настоящото производство.

 

ОБВ. Г.:  Разяснихте ми правата, наясно съм с характера на настоящото производство.

 

          На страните се разясниха правата по чл. 274 ал. 1 и чл. 275 ал.1  от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи към съда. Постигнали сме споразумение за решаване на делото в досъдебната фаза на процеса, което е депозирано и което на основание чл. 382 ал. 7 от НПК моля да бъде одобрено.

АДВ. З.: Нямам отводи към състава на съда. Както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ОБВ. Г.: Нямам против Вие да гледате делото. Моля да одобрите внесеното споразумение.   

 

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се предложението за одобряване на споразумение за решаване на делото  чрез прочитането му от прокурора.

         ОБВ. Г.: По повдигнатото ми обвинение разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

Съдът след съвещание намира, че така представеното споразумение за решаване на делото постигнато между страните в досъдебното производство  отговаря на изискванията по чл.381 ал.5 и ал. 6 от НПК относно задължителното му съдържание, поради което не се налагат промени в същото и на основание чл.382 ал.6 от НПК съдържанието му следва да се впише като окончателен вариант в съдебния протокол.

Ето защо и на основание чл. 382 ал. 6 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

          ВПИСВА В СЪДЕБНИЯ ПРОТОКОЛ  съдържанието на окончателния вариант на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Ц.Г. – роден на ***г***, б., българско гражданство, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 210, ал. 1,т. 2 вр. с чл. 209 ал. 1, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, за това, че на 12.07.2018г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си и другиго – неустановено в хода на разследването лице, имотна облага е поддържал заблуждение у М.В.Д., ЕГН ********** и Т.Й.Я. ЕГН ********** и с това им е причинил имотна вреда, както следва:

На 12.07.2018г. в гр. Пловдив е поддържал заблуждение у Т.Й.Я. ЕГН ********** и с това й е причинил имотна вреда в размер на 5 350 (пет хиляди триста и петдесет) лева;

На 12.07.2018г. в гр. Пловдив е поддържал заблуждение у М.В.Д. ЕГН ********** и с това е направил опит да й причини имотна вреда в размер на  5000 (пет хиляди) евро, равняваща се  на 9 779,15 (девет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и петнадесет стотинки) /по курс на БНБ към 12.07.2018г./, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини и измамата е извършена от две лица, сговорили се предварително за нейното извършване - Г.Ц.Г. и неустановено в хода на разследването лице, като реално причинената имотна вреда от деянието е в размер на 5 350 (пет хиляди триста и петдесет) лева.

За така извършеното от обвиняемия Г.Ц.Г.  престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 вр. с чл. 209, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК му СЕ ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА при условията на чл. 54, ал. 1 от НК наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обвиняемия Г.Ц.Г.  наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в сила.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА при изпълнение на така наложеното на обвиняемия Г.Ц.Г.  наказание една година и шест месеца „лишаване от свобода“ времето, през което същият е бил задържан на основание чл. 72 ал. 1 от ЗМВР, а именно един ден – на 12.07.2018г., който да се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: жълто-зелена текстилна торбичка с надпис „Матстар“, съдържаща опаковка с надпис „Магдаленас“ и рекламни брошури, намиращи се на съхранение в Отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР гр. Пловдив, да се УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане на настоящото определение в сила.

          

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                       ОБВИНЯЕМ:

ПЛОВДИВ                                                            (Г.Г.)

ПРОКУРОР:                                                             

(Георги Харизанов)                                               ЗАЩИТНИК:

                                                                                        (адв. Г.З.)                            

                                                                                

 ОБВ. Г.: По повдигнатото ми обвинение разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК и следва да бъде одобрено в окончателния му вид, вписан по-горе в съдебния протокол. Ето защо и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

СЪДЪТ 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение за решаване на делото от 21.11.2018 г. сключено между Георги  Харизанов  – прокурор при Районна прокуратура гр. Пловдив от една страна и от друга страна обвиняемият Г.Ц.Г. по НОХД № 7499/2018г. по описа на Районен съд гр. Пловдив – ХХІ н.с. лично и с упълномощения си защитник адв. Г.З. *** в окончателния му вариант вписан по-горе в съдебния протокол.

С оглед сключеното между страните в процеса споразумение производството по делото следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия Г.Ц.Г. мярка за неотклонение „Подписка“ следва да бъде отменена, поради което и на основание чл. 382 ал. 7 във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК,

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 7499/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.Ц.Г. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,41 часа.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                   СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!ЙТ