НОХД 7031/2018 - Присъда - 11-12-2018

Присъда по Наказателно дело 7031/2018г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

№ 293                                            11.12.2018 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                              ХІV наказателен състав

На единадесети декември                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ИРЕНА РАЧЕВА

                                                                           2. МАРИЯ АНГЕЛОВА 

                                                       

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Владимир Вълев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 7031 по описа за 2018 година

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Г.Г., роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.11.2017 г. в гр. Пловдив, като извършител в съучастие с Е.Д.М., ЕГН ********** ***, също като извършител е запалил имущество със значителна стойност - шахта с намиращите се в нея движими вещи собственост на търговско дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД, със седалище и адрес *** с ЕИК № 115545452 на стойност 61 720 лева и на търговско дружество „Булсатком" ЕАД, със седалище и адрес *** с ЕИК № 130408101 на стойност 392 лева, както следва:

Запалено имущество на търговското дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД

-         4 бр. оптични кабели /тип 144 влакна - ф. 1.4/ всеки с дължина от по 2000 л.м. общо 8000 л.м. като 1 л.м. е на стойност 5 лева, а 8000 л.м. са на обща стойност 40 000 лева,

-         оптичен кабел /тип 288 влакна - ф.2/ всеки с дължина от по 2000 л.м. като 1 л.м. е на стойност 10 лева, а 2000 л.м. са на обща стойност - 20 000 лева

-         2 бр. оптичен кабел /тип 24 влакна - ф.0.8/ всеки с дължина от по 500 л.м. общо 1000 л.м., като 1 л.м. е на стойност 1.2 лева, а 1000 л.м. са на обща стойност - 1200 лева.

-         коаксиален кабел - тип ф.1.6 с дължина 200 л.м. като 1 л.м. е на стойност 1.6 лв, а 200 л.м. са на обща стойност 320 лева,

-         1 бр, усилвател марка „ТДК Ут 836" на стойност 200 лева и всички запалени вещи собственост на търговско дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД са на обща стойност 61 720 лева;

Запалено имущество на търговското дружество „Булсатком" ЕАД:

-          12 л.м. оптичен кабел тип Ф 0-48 на обща стойност 294 лева;

-         7 л.м. оптичен кабел тип Ф 0 24 като 1л.м. е на стойност 14 лв., а 7 л.м. са на обща стойност 98 лева и всички запалени вещи собственост на търговско дружество „Булсатком" ЕАД са на обща стойност 392 лева

като общата стойност на запаленото имущество собственост на описаните по-горе две търговски дружества е в размер на 62 112 лева, поради което и на основание чл.330, ал.1, вр. с чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК вр. чл. 58А, ал.1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК  ОТЛАГА за изпълнение това наказание с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият  Б.Г.Г. е бил задържан по настоящото дело, а именно на 27.11.2017г.

ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Д.М., роден на ***г***, живущ *** П. Д. № *, ет. *, ап. **, б., български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.11.2017 г. в гр. Пловдив, като извършител в съучастие с Б.Г.Г., ЕГН ********** ***, също като извършител е запалил имущество със значителна стойност - шахта с намиращите се в нея движими вещи собственост на търговско дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД, със седалище и адрес *** с ЕИК № 115545452 на стойност 61 720 лева и на търговско дружество „Булсатком" ЕАД, със седалище и адрес *** с ЕИК № 130408101 на стойност 392 лева, както следва:

Запалено имущество на търговското дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД

-         4 бр. оптични кабели /тип 144 влакна - ф. 1.4/ всеки с дължина от по 2000 л.м. общо 8000 л.м. като 1 л.м. е на стойност 5 лева, а 8000 л.м. са на обща стойност 40 000 лева,

-         оптичен кабел /тип 288 влакна - ф.2/ всеки с дължина от по 2000 л.м. като 1 л.м. е на стойност 10 лева, а 2000 л.м. са на обща стойност - 20 000 лева

-         2 бр. оптичен кабел /тип 24 влакна - ф.0.8/ всеки с дължина от по 500 л.м. общо 1000 л.м., като 1 л.м. е на стойност 1.2 лева, а 1000 л.м. са на обща стойност - 1200 лева.

-         коаксиален кабел - тип ф.1.6 с дължина 200 л.м. като 1 л.м. е на стойност 1.6 лв, а 200 л.м. са на обща стойност 320 лева,

-         1 бр. усилвател марка „ТДК Ут 836" на стойност 200 лева и всички запалени вещи собственост на търговското дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД на обща стойност 61 720 лева

Запалено имущество на търговско дружество „Булсатком" ЕАД както следва:

-         12 л.м. оптичен кабел тип Ф 0-48 на обща стойност 294 лева;

- 7 л.м. оптичен кабел тип Ф 0 24 като 1л.м. е на стойност 14 лв., а 7 л.м. са на обща стойност 98 лева и всички запалени вещи собственост на търговско дружество „Булсатком" ЕАД са на обща стойност 392 лева, като общата стойност на запаленото имущество собственост на описаните по-горе две търговски дружества е в размер на 62 112 лева, поради което и на основание чл.330 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК вр. чл. 58А, ал.1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА  лишаване от свобода.

На основание чл. 57, ал.1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС това наказание да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл. 59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият Е.Д.М., а именно от 27.11.2017г. до 17.10.2018г.

ОСЪЖДА подсъдимите Б.Г.Г. и Е.Д.М. със снети по делото самоличности да заплатят солидарно на гражданския ищец „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД сумата от 61 720 /шестдесет и една хиляди и седемстотин и двадесет / лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на престъплението по чл. 330, ал.1 от НК, ведно със законната лихва от 27.11.2017г. до окончателно изплащане на сумата.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите  Б.Г.Г. и Е.Д.М. със снети по делото самоличности да заплатят направените по делото разноски по сметка на ОД на МВР - Пловдив в размер на по 381,71  /триста осемдесет и един лева и седемдесет и една стотинки/ лева, на гражданския ищец „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД сумата от по 250 /двеста и петдесет/ лева разноски за повереник, а по сметка на ПРС сумата от по 1234,40 /хиляда двеста тридесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева ДТ върху уважения размер на гражданския иск.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                            2.

 

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.