НОХД 5556/2018 - Споразумение - 30-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 5556/2018г.

П Р О Т О К О Л № 752

 

30.08.2018 г.                                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                III наказателен състав

На тридесети август                                     две хиляди и седемнадесета година         

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                                                                                                                                                                                                                                                                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА

   ПЕТКА БУЮКЛИЕВА

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5556 по описа за 2018 година.

На поименното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

РП ПЛОВДИВ – изпраща представител.

ПОДСЪДИМИЯТ Х.А.Т. – редовно призован, се явява лично и с адв. Р.С. от ДП.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Т.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Х.А.Т. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, ..., българско гражданство, средно образование, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора …, неженен, във фактическо съжителство, осъждан, ЕГН: **********.

ПОДС. Т.: Получил съм препис от обвинителния акт днес и не възразявам срещу неспазването на 3-дневния срок. Запознат със съдържанието му.

Разясниха се правата на подсъдимия по чл. 55 НПК.

ПОДС. Т.:  Разбирам правата си.

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

С оглед липсата на постъпили отводи и искания, съдът намира, че следва да се пристъпи към даване ход на съдебното следствие с прочитането на обвинителния акт от прокурора, след което да се даде възможност на подсъдимия да даде обяснения. Ето защо Съдът

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с прочитането на обвинителния акт от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ.

ПРОКУРОР: С подсъдмиия и защитника сме постигнали съгласие за приключване на делото със споразумние. В тази връзка считам, че от материалите по делото са налице доказателства за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК, т.е. касае се за маловажен случай. Моля да имате предвид, че поддържам именно такова обвинение и за такова  сме постигнали споразумение, което подсъдимият се признава за виновен в извършването му и е съгласен да му бъде наложено наказание глоба в рамер на 500,00 /петстотин/ лева.

Предвид горното да допуснете изменение на обвинението в чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК.

ПОДС. Т.: Разбирам обвинението и не го оспорвам. Признавам се за виновен както посочи покурорът за престъпление по чл. 354а, ал. 5 НК. Описаното в обвинителния акт отговаря на истината. Искам да сключа споразумение с Прокуратурата, така, както предложи прокурорът.

АДВ. С.: Г-жо Съдия, в действителност, предвид признанието на вината от страна на моя подзащитен и факта, че от деянието няма причинени съставомерни вреди, с представителя на прокуратурата сме постигнали съгласие за приключване на делото със споразумение, като в днешно съдебно заседание Ви представяме изготвеното от нас проектоспоразумение, което Ви моля да одобрите за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК. Считам, че същото не противоречи на закона и на морала. Предвид горното моля да имате предвид, че не се противопаставяме на така предложеното изменение на обвинението, доколото същото е в полза на моя подзащитен. В случай, че допуснете изменение на обвинението не желаем да се възползваме от предвидения от закона едномесечен срок.

ПОДС. Т.: Също.

СЪДЪТ, след като взе предвид становищата на страните, намира следното: няма пречка да се допусне така направената преквалификация на деянието, доколкото от събраните по делото доказателства и най-вече обстоятелството, че предмет на настоящето деяние е наркотично вещество в ниско количество, на сравнително ниска стойност, в действителност обуславят извода за наличието намаловажен случай. Ето защо следва да се допусне изменение на обвинението с квалификация по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК.

Водим от горното, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА изменение на обвинието на подс. Х. И.Т. от престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 НК в престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК.

 

ПРОКУРОР: Представяме споразумението за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

ПОДС. Т.: Моля да бъде одобрено споразумението.

 

Предвид волеизявленията на страните и представеното в днешно съдебно заседание проектоспоразумение, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се Споразумението за прекратяване на наказателното производство по Досъдебно производство бързо производство № 653/2018 г.  по описа  на 01 РУ при ОДМВР гр.Пловдив, с прочитането му от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА ПОДСЪДИМИЯ:

ПОДС. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

ПРОКУРОР: Моля да одобрите така представеното споразумение. Същото отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити, подписано е доброволно от подсъдимия, който се е съгласил делото да приключи по този ред. Считам, че така определеното наказание е съответно на чл. 36 НК. Не желаем предявяване на веществените доказателства. Моля да одобрите така представеното споразумение.

АДВ. С.: Присъединявам се към казаното от прокурора. Моля да одобрите така представеното споразумение.

ПОДС.  Т.: Също.

 

СЪДЪТ след като се запозна с текста на така представеното проектоспоразумение намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК, поради което в същото не следва да бъдат извършвани промени. Престъплението, предмет на настоящото наказателно производство не попада в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК, като от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Подсъдимият съзнава последиците от приключването на делото по този ред, доброволно е подписал споразумението и се признава изцяло за виновен в извършването на вмененото му престъпно деяние, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали.

Ето защо и като прецени, че така представеното споразумение отговаря на изискванията на закона, следва на основание чл. 382, ал. 6 НПК същото да бъде отразено в протокола в неговия окончателен смисъл:

 

Подсъдимият Х.А.Т. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, ..., българско гражданство, средно образование, понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора …, неженен, във фактическо съжителство, осъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК, а именно: на 17.08.2018г. в Затвора- гр.Пловдив без надлежно разрешително, в маловажен случай, е държал високорискови наркотични вещества – 0,089 грама хероин  със съдържание на активен компонент диацетилморфин /ДАМ/ 47,0 тегловни % на стойност 10,68 лв. /десет лева и шестдесет и осем стотинки/ съгласно Постановление на Министерски съвет  №23/1998г.  за определяне на цените на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството.

За така извършеното от подсъдимия Х.А.Т. престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание при условията на чл. 54 НК ГЛОБА в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - бял хартиен плик, съдържащ празни опаковки, намиращ се на лист под № 34 от бързото производство ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият Х.А.Т., ЕГН: **********, следва да бъде ОСЪДЕН ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР гр. Пловдив, сумата от 53,71 /петдесет и три лева и седемдесет и една стотинка/ лева, представляваща направени разноски по делото, за изготвената експертиза.

 

 

 

Районна прокуратура гр. Пловдив                Подсъдим:

                                                                             / Х.А.Т./

…………………………                                             

Прокурор /Е. Богданова/

Защитник: ……...…………

                                                                                        /адв. С./         

    

 

Съдът, след съвещание намира, че така постигнатото и вписано окончателно споразумение не противоречи на закона и морала, определеното по взаимно съгласие между страните по споразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

Ето защо така представеното споразумение следва да бъде одобрено в неговия окончателен и вписан вариант, поради което и на основание чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7 НПК Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Елена Богданова от една страна и от друга страна подсъдимият Х.А.Т. лично и с адв. С. от АК гр. Пловдив и вписано споразумение за решаване на делото – НОХД № 5556/2018 г. по описа на ПРС, IIІ н.с.

 

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                       2.

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 381, вр. чл. 24, ал. 3 НПК, СЪДЪТ намира, че наказателното производство по НОХД № 5556/2018 г., по описа на ПРС, IIІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия Х.А.Т. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена, поради което

 

         ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5556/2018 г., по описа на ПРС, IIІ н.с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Х.А.Т. мярка за неотклонение „Подписка”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Уведоми се осъденият Х.А.Т., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимата глоба и разноски, като след изтичането му ако не бъдат внесени сумите по определените сметки ще бъде издадени служебно изпълнителни листове.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 15,40 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                       2.

 

 

                 СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала! МК