НОХД 5554/2018 - Споразумение - 30-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 5554/2018г.

П Р О Т О К О Л № 748

 

30.08.2018 г.                                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                III наказателен състав

На тридесети август                                     две хиляди и седемнадесета година         

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5554 по описа за 2018 година.

На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

РП ПЛОВДИВ – изпраща представител.

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.Ф. – редовно призован, се явява лично и с адв. К.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Ф.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

А.С.Ф. - роден на *** ***, б., български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Ф.: Получил съм препис от обвинителния акт днес и не възразявам срещу неспазването на 3-дневния срок. Запознат със съдържанието му.

Разясниха се правата на подсъдимия по чл. 55 НПК.

ПОДС. Ф.:  Разбирам правата си.

 

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

С оглед липсата на постъпили отводи и искания, съдът намира, че следва да се пристъпи към даване ход на съдебното следствие с прочитането на обвинителния акт от прокурора, след което да се даде възможност на подсъдимия да даде обяснения. Ето защо Съдът

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с прочитането на обвинителния акт от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ.

 

ПОДС. Ф.: Разбирам обвинението и не го оспорвам. Признавам се за виновен. Описаното в обвинителния акт отговаря на истината. Искам да сключа споразумение с Прокуратурата.

АДВ. К: Г-жо Съдия, в действителност, предвид признанието на вината от страна на моя подзащитен и факта, че от деянието няма причинени съставомерни вреди, с представителя на прокуратурата сме постигнали съгласие за приключване на делото със споразумение, като в днешно съдебно заседание Ви представяме изготвеното от нас проектоспоразумение, което Ви моля да одобрите. Считам, че същото не противоречи на закона и на морала.

ПРОКУРОР: Г-жо Съдия, в действителност с подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производството. Представяме споразумението за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

ПОДС. Ф.: Моля да бъде одобрено споразумението.

 

Предвид волеизявленията на страните и представеното в днешно съдебно заседание проектоспоразумение, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се Споразумението за прекратяване на наказателното производство по Досъдебно производство бързо производство № 689/2018 г.  по описа  на І РУ на МВР – Пловдив, с прочитането му от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА ПОДСЪДИМИЯ:

ПОДС. Ф.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

ПРОКУРОР: Моля да одобрите така представеното споразумение. Същото отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити, подписано е доброволно от подсъдимия, който се е съгласил делото да приключи по този ред. Считам, че така определеното наказание е съответно на чл. 36 НК. Не желаем предявяване на веществените доказателства. Моля да одобрите така представеното споразумение.

АДВ. К: Присъединявам се към казаното от прокурора. Моля да одобрите така представеното споразумение.

ПОДС.  Ф.: Също.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с текста на представеното в днешно съдебно заседание проектоспоразумение, намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК, поради което в същото не следва да бъдат извършвани промени. Престъплението, предмет на настоящото наказателно производство не попада в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК, като от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди. Подсъдимият съзнава последиците от приключването на делото по този ред, доброволно е подписал споразумението и се признава изцяло за виновен в извършването на вмененото му престъпно деяние, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали.

Ето защо и като прецени, че така представеното споразумение отговаря на изискванията на закона, следва на основание чл. 382, ал. 6 НПК същото да бъде отразено в протокола в неговия окончателен смисъл:

Подсъдимият А.С.Ф. - роден на *** ***, б., български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, а именно: на 25.08.2018 г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“, модел „320и“ с рег. № *********, след употреба на наркотични вещества – Амфетамин /АМР/ и марихуана /ТНС/.

За така извършеното от подсъдимия А.С.Ф. престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание при условията на чл. 54 НК „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДАза срок от ЕДНА ГОДИНА, както и наказание ГЛОБА в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.С.Ф. наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за  одобряване на настоящото споразумение.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3 от НК ЛИШАВА следва подсъдимият А.С.Ф. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като следва да бъде приспаднато времето, през което свидетелството му за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 26.08.2018 г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО- „Drug Check 3000“ с LOT ARLC 0321, поставен в прозрачен полиетиленов плик – в кориците на делото ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

 

 

Районна прокуратура гр. Пловдив                Подсъдим:

                                                                             / А.С.Ф. /

…………………………                                             

Прокурор /Е. Богданова/

Защитник: ……...…………

                                                                                        /адв. Е. К/         

 

    

 

Съдът, след съвещание намира, че така постигнатото и вписано окончателно споразумение не противоречи на закона и морала, определеното по взаимно съгласие между страните по споразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

Ето защо така представеното споразумение следва да бъде одобрено в неговия окончателен и вписан вариант, поради което и на основание чл. 384, ал. 1, вр. чл. 382, ал. 7 НПК Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Елена Богданова от една страна и от друга страна подсъдимият А.С.Ф. лично и с адв. К от АК гр. Пловдив и вписано споразумение за решаване на делото – НОХД № 5554/2018 г. по описа на ПРС, IIІ н.с.

 

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 381, вр. чл. 24, ал. 3 НПК, СЪДЪТ намира, че наказателното производство по НОХД № 5554/2018 г., по описа на ПРС, IIІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия А.С.Ф. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5554/2018 г., по описа на ПРС, IIІ н.с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.С.Ф. мярка за неотклонение „Подписка”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Уведоми се осъденият А.С.Ф., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимата глоба, като след изтичането му ако не бъдат внесени сумите по определените сметки ще бъде издадени служебно изпълнителни листове.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14,30 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                 СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.