НОХД 5553/2018 - Споразумение - 30-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 5553/2018г.

П Р О Т О К О Л № 747

 

30.08.2018 г.                                                                              Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                III наказателен състав

На тридесети август                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5553 по описа за 2018 година.

На поименното повикване в 13,45  часа се явиха:

 

РП ПЛОВДИВ – изпраща представител.

ОБВИНЯЕМИЯТ Л.И.Г. – редовно уведомен, се явява лично и със защитника си адв. М. Ч.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Производството е по  реда на Глава ХХІХ НПК. Образувано е във връзка с внесено от страна на РП-Пловдив Предложение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № 356/2018 г. по описа на 05 РУ при ОД на МВР гр. Пловдив.

Сне се самоличността на обвиняемото лице:

Л.И.Г. - роден на ***г***, б., българско гражданство, средно образование, не женен, безработен, осъждан, с адрес ***, с ЕГН **********.

 

Разясниха се правата на обвиняемия по чл. 55 НПК.

ОБВ. Г.: Разбирам правата си.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

ПРОКУРОР: Представям и моля да приемете по делото спрадвка за нарушител водач, видно от която обв. Г. е правоспособен водач и предвид престъпленията, за които е постигнато споразумение, за които се предвижда и задължително налагане на наказание „лишаване от правоуправление“, моля подписаното от нас споразумине да бъде допълнено в следния смисъл: на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3 НК на обв. Г. да бъде наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца.

АДВ. Ч.: Съласни сме в този смисъл да бъде допълнено споразумението, тъй като това е кумулативно предвидено наказание.

ОБВ. Г.: Също съм съгласен да бъде допълнено споразумението.

Предвид липсата на постъпили отводи и нови искания Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се Предложението на РП гр. Пловдив за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № 356/2018 г. по описа на 05 РУ при ОД на МВР гр. Пловдив, ведно с така направеното предложение за допълнение на споразумението.

ПРОЧЕТЕ СЕ.

 

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

ОБВ. Г.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

ПРОКУРОР: Моля да одобрите така представеното споразумение. Същото отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити, подписано е доброволно от обвиняемия, който се е съгласил делото да приключи по този ред. Считам, че така определеното наказание е съответно на чл. 36 НК. Моля да одобрите така представеното споразумение.

АДВ.  Ч.: Присъединявам се към казаното от прокурора. Моля да одобрите така представеното споразумение.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с текста на представеното споразумение, намира, че същото е изготвено в изискуемата от закона писмена форма, сключено е между процесуално легитимирани лица и съдържа съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК. Изключение прави въпросът за кумулативно предвиденото наказание за престъплението по чл. 343б, ал. 3 НК, за което в днешно СЗ бе постигнато съгласие за изменение на така предтавеното споразумение, като същото бъде допълнено в следния смисъл:  на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3 НК на обв. Г. да бъде наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца. Ето защо в споразумението следва да бъде извършена промяна именно в този смисъл.

Престъпленията, предмет на настоящото наказателно производство не попадат в обхвата на рестриктивната разпоредба на чл. 381, ал. 2 НПК, като от деянията няма причинени съставомерни имуществени вреди. Обвиняемият съзнава последиците от приключването на делото по този ред, доброволно е подписал споразумението и се признава изцяло за виновен в извършването на вменените му престъпни деяния, като това признание се подкрепя по еднопосочен начин от събраните в хода на досъдебното производство доказателствени материали.

Ето защо и като прецени, че така представеното споразумение, ведно с направеното в днешно СЗ допълнение, отговаря на изискванията на закона, следва на основание чл. 382, ал. 6 НПК същото да бъде отразено в протокола в неговия окончателен смисъл:

 

Обвиняемият Л.И.Г. - роден на ***г***, б., българско гражданство, средно образование, не женен, безработен, осъждан, с адрес ***, с ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, а именно: на 22.08.2018г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „БМВ“, модел “325ци“ с рег. № ***********, след употреба на наркотични вещества, а именно- амфетамин.

За така извършеното от обвиняемия Л.И.Г. престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК лишаване от свобода за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“б“ от ЗИНЗС  наложено наказание на обв. Л.И.Г., да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ“ режим.

На основание чл. 55, ал. 3 НК на обвиняемия Л.И.Г., ЕГН **********, да не бъде налагано по – лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно –ГЛОБА.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1 от НК ЛИШАВА обвиняемия Л.И.Г. от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

 

Обвиняемият Л.И.Г. /със снета самоличност/ е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, а именно: на 22.08.2018 г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал  високорисково наркотично вещество, а именно -амфетамин с общо нето тегло 0,295гр. със съдържание на активен компонент 9,8 тегловни % амфетамин на стойност 8,85лв. съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

За така извършеното от обвиняемия Л.И.Г. престъпление по чл. 354а, ал.3, т. 1 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК лишаване от свобода за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“б“ от ЗИНЗС  наложено наказание на обв. Л.И.Г., да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ“ режим.

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 1 НК на обвиняемия Л.И.Г. едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 23, ал. 2 НК ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното едно общо най-тежко наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. Б от ЗИНЗС, така определеното и наложено наказание на обвиняемия Л.И.Г. да се изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2 НК времето, през което обвиняемият Л.И.Г. е бил задържан на 22.08.2018 г. за 24 часа по ЗМВР и задържането му за периода от 23.08.2018 г. до 24.08.2018 г. на основание чл. 64, ал. 2 от НПК до влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО - опаковка с „Drager Drug Test 3000“ ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

На основание чл.354а, ал. 6 от НК - остатък амфетамин от 0,268гр. след експертното изследване ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на държавата и ДА СЕ УНИЩОЖИ  по установения от закона ред.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Л.И.Г., с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР гр. Пловдив, сумата от 58,71 /петдесет и осем лева и седемдесет и една стотинки/ лева, представляваща направени разноски по делото, за изготвената експертиза.

 

 

Районна прокуратура гр. Пловдив           Обвиняем: .………......................

                                                                            /Л.И.Г./

…………………………                                             

Прокурор /П. Г./                               Защитник: ……...…………

             /адв. М. Ч./

 

Съдът, след съвещание намира, че така постигнатото и вписано окончателно споразумение не противоречи на закона и морала, определеното по взаимно съгласие между страните по споразумението наказание не е явно несправедливо и е от естество да реализира законоустановените цели на санкцията за лична и генерална превенция по смисъла на чл. 36 НК.

Ето защо така представеното споразумение следва да бъде одобрено в неговия окончателен и вписан вариант, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 НПК Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Пламен Георгиев от една страна и от друга страна обвиняемия Л.И.Г.  лично и с адв. Ч. от АК гр. Пловдив и вписано споразумение за решаване на делото – НОХД № 5553/2018 г. по описа на ПРС, III н.с.

 

                                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 381, вр. чл. 24, ал. 3 НПК, Съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 5553/2018 г., по описа на ПРС, III н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия Л.И.Г. мярка за неотклонение „Задържане под стража” следва да бъде отменена, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5553/2018 г., по описа на ПРС, III н.с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Л.И.Г. мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Уведоми се осъденият Г., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски и глоба, като след изтичането му ако не бъдат внесени сумите по определените сметки ще бъде издадени служебно изпълнителни листове.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14,10 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

       СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.