НОХД 5341/2018 - Споразумение - 21-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 5341/2018г.

ПРОТОКОЛ № 724

21.08.2018 година                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІХ наказателен състав

На двадесет и първи август   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5341 описа за 2018 година.

Производството е по реда на чл. 381 от НПК.

На поименното повикване в 13,30 часа се явиха:

         ОБВ. М.Ф.Х. – редовно призована чрез защитника си се явява лично и с упълномощения си защитник от ДП адв. М.Г..

         РП – ПЛОВДИВ – редовно призована изпраща представител.

        

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Моля да се даде ход на делото.

         ОБВ.Х.: Да се гледа днес делото, нямам възражения.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на обвиняемия:

М.Ф.Х. родена на *** г. в ***, с адрес ***, ***, българско гражданство, без образование, омъжена, работи в чужбина, осъждана, ЕГН **********.

 

         На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

ОБВ. Х.: Разбирам правата си.

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. Поддържам споразумението и моля да одобрите същото.

         АДВ. Г.: Също нямаме отводи. Поддържаме така представеното споразумение и молим да го одобрите.

ОБВ. Х.: Нямам отводи и нови искания. Съгласна съм със споразумението.

 

         С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението,

Ето защо,

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

 

ОБВ. М.Ф.Х. родена на *** г. в ***, с адрес ***, ***, българско гражданство, без образование, омъжена, работи в чужбина, осъждана, ЕГН **********, е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. ІІІ вр. чл. 194, ал. 1 от НК, за това че на 17.03.2011 г. в гр. Пловдив, чрез използване на техническо средство – ключ – е отнела чужди движими вещи, както следва:

-              6 бр. златни пръстени по 6 грама всеки, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 1128 лева,

-              1 бр. златен пръстен 14 карата, 7 грама с цена 47 лева за грам на обща стойност 329 лева,

-              2 бр. златни гривни по 12.5 грама всяка, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 1175 лева,

-              3 бр. златни гривни по 5 грама всяка, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 705 лева,

-              1 бр. златна детска гривна 1 грама с цена 47 лева за грам на обща стойност 47 лева,

-              1 бр. златно колие 20 грама, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 940 лева,

-              златни обеци 5 грама, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 235 лева,

-              златни обеци 10 грама, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 470 лева,

всички вещи на обща стойност 5029 (пет хиляди двадесет и девет) лева от владението на Л. С. Ч. с ЕГН ********** от гр. П., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

 

За така извършеното престъпление по 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обв. М.Ф.Х. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от одобряване на споразумението от съда.

 

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ОБВ. Х.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновна по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласна с тях. Заявявам, че съм го подписала доброволно.

 

След като се запозна с докладваното споразумение, на основание чл. 382, ал. 5 от НПК съдът предложи промени в споразумението, както следва:

След запознаване с делото се констатира, че в хода на ДП има сторени разноски, а именно възнаграждение на вещо лице за изготвяне на съдебно-оценъчна експертиза, приета по ДП, в хода на което на вещото лице е изплатено възнаграждение в размер на 25 лева, съгласно постановление за определяне на възнаграждение от 23.01.2012 г. на разследващ полицай при VІ-то РУ при ОДМВР – Пловдив. Ето защо и съдът предложи на страните да постигнат споразумение относно същите разноски, а имено на основание чл. 189, ал. 3 от НПК същите разноски да бъдат възложени на обвиняемия.

С оглед на горното, съдът запита страните за съгласието им по така предложените промени.

ПРОКУРОР: Съгласна съм с така предложение от Вас промени.        

АДВ. Г.: Също съм съгласна.

ОБВ. Х.: Съгласна съм с промените.

 

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК в съдебния протокол СЕ ВПИСА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

 

ОБВ. М.Ф.Х. родена на *** г. в ***, с адрес ***, ***, българско гражданство, без образование, омъжена, работи в чужбина, осъждана, ЕГН **********, е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 от НК, за това че на 17.03.2011 г. в гр. Пловдив, чрез използване на техническо средство – ключ – е отнела чужди движими вещи, както следва:

-              6 бр. златни пръстени по 6 грама всеки, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 1128 лева,

-              1 бр. златен пръстен 14 карата, 7 грама с цена 47 лева за грам на обща стойност 329 лева,

-              2 бр. златни гривни по 12.5 грама всяка, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 1175 лева,

-              3 бр. златни гривни по 5 грама всяка, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 705 лева,

-              1 бр. златна детска гривна 1 грама с цена 47 лева за грам на обща стойност 47 лева,

-              1 бр. златно колие 20 грама, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 940 лева,

-              златни обеци 5 грама, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 235 лева,

-              златни обеци 10 грама, 14 карата с цена 47 лева за грам на обща стойност 470 лева,

всички вещи на обща стойност 5029 (пет хиляди двадесет и девет) лева от владението на Л. С. Ч. с ЕГН ********** от гр. П., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

 

За така извършеното престъпление по 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обв. М.Ф.Х. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от одобряване на споразумението от съда.

 

         ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обв. М.Ф.Х. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 25 (двадесет и пет) лева по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РП – ПЛОВДИВ                                              ОБВИНЯЕМ: (п)

ПРОКУРОР:     (п)                                 М.Х.

АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

 

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)

                                                                  АДВ. М.Г.

 

 

Съдът след тайно съвещание счита, че така представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА – от една страна, а от друга – обв. М.Ф.Х. лично и чрез упълномощения си защитник от ДП адв. М.Г. споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 5341/2018 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., така, както е вписано в съдебния протокол.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 5341/2018 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5341/2018 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н. с., на основание чл. 384, ал. 1 вр. чл. 382, ал. 7 вр. чл. 24, ал. 3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.Ф.Х. /със снета по делото самоличност/  мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Съдът уведоми осъд. М.Ф.Х., че й се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, които следва да бъдат платени по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 13,55 часа.

 

        

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

       СЕКРЕТАР: (п)

 

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.