НОХД 5315/2018 - Споразумение - 16-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 5315/2018г.

П Р О Т О К О Л № 713

 

16.08.2018 г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ІV наказателен състав

На шестнадесети август,               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ

 

Секретар: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

Прокурор:  МАРИНА ИЛИЕВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД №   5315  по описа за 2018 година.

 

На поименното повикване в 14,30 часа се явиха:

Производството е по реда на глава ХХІХ НПК и е образувано въз основа на предложение от прокурор при РП – гр. Пловдив за одобряване на споразумение и за прекратяване на наказателното производство, водено спрямо обвиняемия М.М.П. по досъдебно производство – дознание № БП 216/2018 г. по описа на РУП – Стамболийски.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ М.М.П. се явява лично и с упълномощения си защитник от досъдебното производство адв. В.С.от АК – Б..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на обвиняемия:

М.М.П. - роден на *** ***, *****, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********.

На обвиняемия се разясниха правата по чл.55 НПК, както и характерът на настоящото производство.

ОБВ. П.: Разбирам правата си. Разбирам характера на настоящото производство.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Отводи няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и на морала.

 АДВ. С.: Отводи няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение. Изготвено е в съответствие с представените по делото доказателства и не противоречи на закона и морала.

ОБВ. П.: Няма да правя отводи. Моля да одобрите представеното споразумение.

 

Съдът, с оглед липсата на релевирани искания за отвод и предвид отсъствието на други искания,

О П Р Е Д Е Л И:

          ДА СЕ ДОКЛАДВА споразумението, чрез прочитането му от прокурора.

Прочете се същото.

         

ОБВ. П. /Запитан по реда на чл.382 ал.4 НПК/: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът, на основание чл.382 ал.5 НПК предлага на страните промени в споразумението, а именно в частта третираща веществените доказателства да бъде посочено, че 8 бр. черни полиетиленови чували и 1 бр. светлосиня полиетиленова торба съдържат тютюн с общо тегло 78,215 кг. и се намират на съхранение при Домакина на РУ на МВР – гр. Стамболийски.

 

ПРОКУРОР: Съгласна съм с така внесената корекция.

АДВ. С.: Съгласен съм с така предложената корекция.

ОБВ. П.: Съгласен съм с така предложената корекция на споразумението.

 

Съдът счита, че така представеното споразумение, ведно с днес внесените по него корекции третира в пълнота въпросите, предвидени в чл. 381, ал. 5 НПК, не се налага внасянето на допълнителни корекции в същото и предвид това, окончателното съдържание на представеното споразумение следва да се впише в съдебния протокол на основание чл. 382 ал. 6 от НПК.

Воден от гореизложеното, съдът:

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА  в настоящия съдебен протокол, ведно с днес внесените корекции, на основание чл. 382 ал. 6   от НПК споразумението за решаване на НОХД № 5315/18 г. по описа на ПРС, ІV н.с, постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор МАРИНА ИЛИЕВА и  обв. М.М.П., чрез адв. В.С.– упълномощен защитник за следното:

 

Обвиняемият М.М.П. - роден на *** ***, *****, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по  чл.234, ал.2, т.1, във връзка с ал.1, във връзка с чл.28, ал.1 от НК за това, че на 04.08.2018  в гр.Стамболийски, обл.Пловдив, в немаловажен случай е държал акцизни стоки без бандерол, а именно 80,465 кг. /осемдесет килограма и четири стотин и шестдесет и пет грама/  тютюн за пушене за лула и цигари на обща стойност 16 607,98 лв /шестнадесет хиляди шестотин и седем лева и деветдесет и осем стотинки / при цена 206,40 лева/кг. , когато такъв, се изисква по закон, а именно съгласно  чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове-“На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия”, чл. 12, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове-”Тютюн за пушене/за лула и цигари/ е тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка”, чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове-“...тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се предлагат и продават само облепени с бандерол  и съгласно чл.28, ал. 1 от  Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях  изделия- -“Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове”,, като деянието е извършено повторно, след като деецът е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление.

За така извършеното от обвиняемия М.М.П. престъпление му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т.1 НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.57 ал.1 т.2 буква „б“ ЗИНЗС така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА следва да се изтърпи при първоначален „СТРОГ“ режим.

На основание чл. 59 ал. 1 и ал.2 НК ПРИСПАДА от така наложеното на обвиняемия наказание лишаване от свобода, времето през което е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа на 04.08.2018 г., като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 8 бр. черни полиетиленови чували и 1 бр. светлосиня полиетиленова торба, съдържащи тютюн, с общо тегло 78,215 кг.,  иззети с Протокол за претърсване и изземване на лек автомобил „БМВ 320Д“, с рег. № *****от дата 04.08.2018 г., оставени на съхранение при Домакинана РУ на МВР – гр. Стамболийски ДА СЕ УНИЩОЖАТ по надлежния ред след влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, обвиняемият М.М.П., със снета по делото самоличност,  ДА ЗАПЛАТИ направените на досъдебното производство разноски  в общ размер от 193,65 (сто деветдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки) лева.

 

 

ПРОКУРОР:                                     ОБВИНЯЕМ:

         /М. Илиева/                                     /М.М.П./                   

ЗАЩИТНИК:

                      /адв. В. С./                           

 

Съдът счита, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала, в него са обсъдени в пълнота въпросите, залегнали в чл. 381, ал. 5 НПК, престъплението, за което е постигнато не е сред предвидените в чл. 381, ал. 2 НПК, поради което следва да бъде одобрено. Предвид това, наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, а мярката за неотклонение взета спрямо обвиняемия да бъде отменена.

Водим от гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание  чл. 382 ал. 7 от НПК вписаното в съдебния протокол споразумение за решаване на НОХД № 5315/18 г. по описа на ПРС, ІV н.с., постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор МАРИНА ИЛИЕВА и обв. М.М.П., чрез адв. В.С.. 

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24 ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 5315/18 г. по описа на ПРС, ІV н.с.

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.М.П. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“.

 

Определението е окончателно във всички свои части и не подлежи на обжалване и протест.

 

Уведоми се осъдения, че му се предоставя 7 дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите суми, като след изтичането му ако не бъдат внесени същите по определената сметка ще бъде издаден служебно изпълнителен лист.

 

Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 14,52 ч.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П.

 

 

                                                СЕКРЕТАР:/П.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Т.К.