НОХД 5283/2018 - Споразумение - 15-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 5283/2018г.

                                 П Р О Т О К О Л № 709

 

15.08.2018 година                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ІІ наказателен състав

На петнадесети август                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Георги Харизанов 

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 5283 по описа за 2018 година.

 

На поименното повикване в 13:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.П.М. се явява лично и със служебния си защитник адв.Д.Г..

РП гр.Пловдив изпраща представител – прокурор Георги Харизанов.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

Д.П.М. - роден на *** г. в гр.Д., живущ ***, б., българско гражданство, основно образование, трудово ангажиран, неженен, неосъждан, ЕГН: **********.

ПОДС.М.: Получих препис от обвинителния акт днес. Нямам възражения във връзка с тридневния срок.

 

На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 от НПК.

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи и искания.

АДВ.Г.: Нямам отводи и искания.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА се делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

ПОДС.М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Искам да сключа споразумение с прокуратурата, което да обсъдя със защитника ми.

         

Съдът даде възможност  страните да обсъдят и представят споразумение.

 

ПРОКУРОР: Моля да одобрите споразумението, което постигнахме със защитата като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ.Г.: Моля да одобрите споразумението, постигнато между защитата и представителя на РП - Пловдив.

ПОДС. М.: Също.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

          ПОДС. М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Моля да одобрите споразумението, което подписах доброволно. Известни са ми последиците от споразумението и не желая делото да се разглежда по общия ред.

 

Съдът счита, че представеното споразумение е съобразено с изискванията на чл. 381 от НПК, с доказателствата по делото и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено, и на основание чл. 382 ал. 6 от НПК да се впише в настоящия протокол окончателното му съдържание и

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в настоящия съдебен протокол и ОДОБРЯВА на основание чл. 382 ал. 6 и ал. 7 от НПК споразумение от 15.08.2018 г. за решаване на НОХД № 5283/2018 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с., постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ и подсъдимия Д.П.М., лично и чрез служебния си защитник адв.Д.Г. от АК  – гр.Пловдив за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.П.М. - роден на *** г. в гр.Д., б., българско гражданство, основно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН: ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК за това, че на 10.08.2018г. в гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил Рено, модел „Меган Сценик“ с рег. № ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 2,20 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер „Алкотест 7510“, с фабр. № ARBA 0095.

За така извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на подсъдимия Д.П.М. се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определено и наложено на подсъдимия Д.П.М. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.        

          На основание чл.59, ал.2, вр. ал.1, т.1  от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия Д.П.М. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода времето, през което е бил задържан по ЗМВР на 10.08.2018 г.

На основание чл.343Б, ал.1 вр. с чл.343Г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.П.М. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

          На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Д.П.М. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА времето, през което е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано от 10.08.2018 г.

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ

ПРОКУРОР: /п/                        ПОДСЪДИМ: /п/

                    /Г.Харизанов/                                                 / Д.М./

                                                                            

 

ЗАЩИТНИК: /п/

     /адв.Д.Г./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                      

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 5283/2018 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата мярка за неотклонение „ПОДПИСКА ” следва да бъде отменена.

          Ето защо на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр. ал.1 от НПК

          СЪДЪТ

          ОПРЕДЕЛИ:

          ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.П.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №5283/2018 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

 Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 13:40 часа.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                              

 

                                                     СЕКРЕТАР: /п/


Вярно с оригинала!

В.И.