НОХД 5231/2018 - Споразумение - 13-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 5231/2018г.

 

 

                         

                        № 701

 

13.08.2018 г.                                                                      Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХVІ наказателен състав

На тринадесети август                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.   РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

2.   СТАЙКА ПЕТРОВА

                    

СЕКРЕТАР: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5231  по описа за 2018 година.

 

На поименното повикване в 15.30  часа се явиха:

Производство по реда на глава ХХІV от НПК.

За РП – Пловдив – редовно и своевременно призована, се явява прокурор ЕЛЕНА БОГДАНОВА

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

А.А.П.  – се явява лично и с упълномощения си защитник адв. С..

СВИДЕТЕЛИТЕ – К.,  Р. и П.  не се явяват не осигурени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. не се явява , не осигурена.

 

 

          ПРОКУРОР: Представям разписка за връчен обвинителен акт.

Да се даде ход на делото. 

          АДВ. С. : Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

          О П Р Е Д Е Л И

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         

          СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

 

А.А.П. - роден на *** ***, живущ *** , б., български гражданин, средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН **********.                                                

 

          ПОДС. П.: Не съм получил препис от обвинителния акт преди повече от 3 дни, но не правя възражение в този смисъл.

                  

          На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

          На страните се разясниха правата по чл.274 - 275 НПК.

          ОТВОДИ И НОВИ ИСКАНИЯ НЕ ПОСТЪПИХА.

 

          Съдът

          ОПРЕДЕЛИ

          ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

          ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО С ПРОЧИТАНЕ НА ОБВИНИТЕЛНИЯ АКТ ОТ ПРОКУРОРА.

          ПОДС.П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Съжалявам за случилото се.

 

          ПРОКУРОР: С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

 

АДВ. С.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

 

          Съдът

          О П Р Е Д Е Л И

          ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         

          ПОДС. П. : Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

          Съдът след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което съдържанието му следва да бъде вписано в съдебния протокол.

Предвид гореизложеното на основание чл.384 ал.1 и чл.382 ал.6 и ал.7 от НПК  следва да бъде вписано съдържанието на споразумението в съдебния протокол и същото да бъде одобрено.

          Ето защо съдът

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА в съдебния протокол споразумението относно следното:

 

          Подсъдимият А.А.П. - роден на *** ***, живущ *** , б., български гражданин, средно образование, студент, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил виновно престъпление по чл. 354А ал.3 т.1 от НК  за това, че на  04.08.2018 год. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 8.878 грама и съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол /ТХК/ - 8.7 тегловни %, на стойност 53.26 лева, марихуана с нето тегло 1.619 грама и съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол /ТХК/ - 10 тегловни %, на стойност 9.71 лева – всичко с общо нето тегло 10.497 грама на обща стойност 62.97 лева, съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. по цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

 

За така извършеното престъпление по чл.354А ал.3 т. 1 от НК и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1  и ал. 3  НК на подсъдимия  А.А.П. му се  НАЛАГА наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА .

 

На осн. чл. 66, ал.1 НК ОТЛАГА   изпълнението на така наложеното наказание ОСЕМ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящото определение в сила.

 

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК  ПРИСПАДА  така определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА  времето, през което А.А.П.  е задържан по реда на ЗМВР, считано на  04.08.2018 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ  ДОКАЗАТЕЛСТВА -        остатък от марихуана с процентно съдържание на активен компонент ТХК /тетрахидроканабинол/ 8.7 % тегловни и нето тегло 7.694 грама и остатък от марихуана с процентно съдържание на активен компонент ТХК /тетрахидроканабинол/ 10 % тегловни и нето тегло 1.379 грама  за съхранение в Централно митническо управление гр. София ,  на основание чл. 354А ал.6 от НК да се отнемат в полза на Държавата и да се унищожат, след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

 

          ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - полиетиленов плик с цип, съдържащ 2 бр. полиетиленови плика /зелен и розов/ - приложени на лист № 23 от ДП, да се УНИЩОЖИ след влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

 

На осн. чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА А.А.П., със снета по делото самоличност,  да заплати  по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на 81.73 /осемдесет и един лв. и седемдесет и три ст. / лева.

 

 

 

ЗА РП – ПЛОВДИВ                                      ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                         П. :..................

/ЕЛЕНА БОГДАНОВА    /

 

                                                                          ЗАЩИТНИК:

                                                                          АДВ.С. ......:..............

 

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатото от 13.08.2018 г. на осн. чл.384 НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор ЕЛЕНА БОГДАНОВА , от една страна и от друга – подсъдимият А.А.П. , лично и с упълномощения  си защитник адв. С. за решаване на  НОХД №  5231 /2018 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                   

1.   ………………. 2……………….

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД № 5231/2018 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия А.А.П.   мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” да бъде отменена, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

          О П Р Е Д Е Л И

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5231/2018 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

          ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия А.А.П. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

 

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Подсъдимият се уведоми, че ако в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото определение, не заплати сумите, за които е осъден, ще му бъде издаден изпълнителен лист за същите.

 

          Протоколът се изготви в С.З.

          Заседанието се закри в 15:45 часа.

                                                         

         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                   

2.   ………………. 2……………….

 

СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала!

В.И.