НОХД 5165/2018 - Споразумение - 16-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 5165/2018г.

П Р О Т О К О Л № 715

 

16.08.2018 г.                                                                          Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХІV наказателен състав

На шестнадесети август                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

        

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 5165 описа за 2018 година.

 

На поименното повикване в 09,30 часа се явиха:

 

Производството е по чл. 382 ал. 1 от НПК.

Постъпило е предложение да бъде одобрено споразумение, сключено между РП – Пловдив и обвиняемия С.И.Л., лично и с упълномощения си защитник - адв. М.Г. ***, за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 63/2018 г. по описа на РУ на МВР - Раковски.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ:

С.И.Л. – редовно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник – М.Г. ***.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

Съдебният състав намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на обвиняемия:

С.И.Л. - роден на *** ***, б., български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан /реабилитиран/, с адрес:***, ЕГН **********.

На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Нямам доказателствени искания.  С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид.

         АДВ. Г.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. Пловдив постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала. 

         ОБВ. Л.: Моля да одобрите споразумението.

Съдът, с оглед изложеното становище от страните

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се внесеното споразумение, сключено между РП – Пловдив и обвиняемия С.И.Л., лично и със защитника си адв. М.Г. ***, за решаване на делото, чрез прочитането му от прокурора.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК Съдът разясни на обвиняемия С.И.Л. обстоятелствата, свързани със сключване на споразумение за решаване на досъдебното производство и го разпита разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях, както и доброволно ли е подписал споразумението.

         ОБВ. Л.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдебният състав намира, че съдържането на представеното споразумение следва да бъде вписано в съдения протокол, предвид на което и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното споразумение за прекратяване на наказателното производство както следва:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.И.Л. - роден на *** ***, б., български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан /реабилитиран/, с адрес:***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ  ВИНОВНО престъпление по чл.346, ал.2, т.1 и т.З вр. с ал.1 вр. с чл.195, ал.1, т.4 пр.2 от НК за това, че на 21.03.2018г. в гр.Брезово, обл.Пловдив, противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда", модел "323" с peг. № **, на стойност 1159.25 лева от владението на другиго - Ч.М.С.от **, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като превозното средство е изоставено без надзор - на 21.03.2018г. в района на кв."Столипиново" в гр.Пловдив и отнемането му е било извършено при условията на чл.195, ал.1, т.4, пр.2 от НК - чрез използване на техническо средство /контактен ключ за лек автомобил марка "Мазда", модел "323" с peг. **/.

Обвиняемият С.И.Л. /със снета по делото самоличност/ е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.194, ал.1 НК за това, че на 21.03.2018г. в гр.Пловдив, обл.Пловдив е отнел чужди движими вещи, както следва:

-1 брой автокасетофон марка "Пионер" със сериен № OBKA070108EW, на стойност 50 /петдесет/ лева;

-1 брой усилвател за лек автомобил марка "Блаупункт", модел "ТНА 275" на стойност 70 /седемдесет/ лева;

-1 брой бас каса марка "Блаупункт" с неустановен модел, на стойност 60 /шестдесет/ лева и

-1 брой акумулатор с неустановен модел и марка за лек автомобил, на стойност 60 /шестдесет/ лева,

или всичко на обща стойност от 240 /двеста и четиридесет/ лева от владението на Ч.М.С.от **, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

 

За така извършеното от обвиняемия С.И.Л. престъпление по чл.346, ал.2, т.1 и т. 3 вр. с ал.1 вр. с чл.195, ал.1, т.4 пр.2 от НК, на основание чл.54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".

За така извършеното от обвиняемия С.И.Л. престъпление по чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание в размер на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".

На основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия С.И.Л., се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА едно общо най-тежко наказание в размер на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА".

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание на обвиняемия С.И.Л. с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 вр. ал.2 от НК при привеждане в изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“ времето, през което обвиняемият е бил задържан на 24.03.2018 г. със Заповед за задържане с peг. № 329зз-62/от 24.03.2018г. по реда на ЗМВР, като един ден задържане се зачита за един ден изтърпяно наказание „лишаване от свобода".

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 /един/ брой автокасетофон марка "Пионер" със сериен № OBKA070108EW; 1 /един/ брой усилвател за лек автомобил марка "Блаупункт", модел "ТНА 275"; 1 /един/ брой бас каса марка "Блаупункт" с неустановен модел; 1 /един/ брой акумулатор с неустановени марка и модел за МПС; 1 /един/ брой лек автомобил марка "Мазда", модел "323" с per. № ** ведно с 1 /един/ брой контактен ключ и 1 /един/ брой СРМПС част II с № 008559551 към него, предадени на съхранение на домакин към РУ гр.Раковски при ОДМВР-Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на правоимащото лице - Ч.М.С.от гр.**.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемият С.И.Л. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски за изготвяне на експертизи в общ размер от 181.00 лева (сто осемдесет и един лева) по сметка на ОДМВР- гр.Пловдив.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                                

ГР. ПЛОВДИВ                                                  

ПРОКУРОР:…………………….    ОБВИНЯЕМ:…………………….   

  /ДАНИЕЛА АНДРЕЕВА/                                            /С. Л./

 

 

ЗАЩИТНИК:……………………

                                                                             /АДВ. Г./

    

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения му вид, като бъде отменена наложената мярка за неотклонение „Подписка“ на обвиняемия С.И.Л., ЕГН ********** и да бъде прекратено наказателното производство по НОХД № 5165/2018 г. по описа ПРС, ХХІV н.с.

  Ето защо

  СЪДЪТ

  О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив и обвиняемия С.И.Л., ЕГН **********, лично и чрез упълномощения си защитник – адв. М.Г.,***, споразумение за решаване на делото.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.И.Л., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 5165/2018 г., по описа на ПРС – ХХІV н.с.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Уведоми се обвиняемия С.И.Л., че му се предоставя 7-дневен срок от днес за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, като след изтичането му, ако не бъде внесена сумата по определената сметка ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 09,45 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

                                              

СЕКРЕТАР:..............................     

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.