НОХД 5162/2018 - Споразумение - 09-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 5162/2018г.

П Р О Т О К О Л

 

                                         № 690

 

09.08.2018 година                                                  град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД             ХХ наказателен състав

На девети август                     две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

               

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Цонка Кичева

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 5162 по описа за 2018 година.

 

На поименното повикване в  11,47  часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМ:

Б.И.П. *** се явява прокурор Цонка Кичева.  

       

СВИДЕТЕЛИ:

     Я. В. Г. – не се явява, неосигурен.

И. Д. Д. – явява се лично.

 

ПОДС. П.: Признавам се за виновен. Желая да сключа споразумение с представителя на РП Пловдив. Моля да ми назначите адвокат за служебен защитник, тъй като нямам средства да упълномощя адвокат.

 

Съдът намира, че следва да бъде обявена почивка от 10 минути, с оглед осигуряване на адвокат от АК – Пловдив.

 

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

О Б Я В Я В А почивка от 10 минути.

ДА СЕ ПИШЕ писмо до АК – Пловдив за определяне на адвокат за служебен защитник на подсъдимия П..

ОСВОБОЖДАВА явилия се свидетел.

 

Съдебното заседание продължи при същия съдебен състав, при същите страни и съдебен секретар в 12,23 часа.

 

В съдебната зала се явява определеният от АК – Пловдив адвокат за служебен защитник на подсъдимия Б.И.П. – адв. М.Ч..

 

АДВ. Ч.: Запозната съм с материалите по делото. Желая да поема защитата.

        ПОДС. П.: Съгласен съм тази адвокатка да ми бъде назначена за служебен защитник. Нямам възможност да си упълномощя такъв.

 

Съдът, като съобрази становището на подсъдимия, че желае да има защитник, не може да упълномощи такъв и интересите на правосъдието изискват това, както и това на адв. М.Ч., намира че е налице основанието на чл. 94, ал.1, т.9 от НПК. В този смисъл следва определеният от АК - Пловдив адв. М.Ч. да бъде назначен за служебен защитник на подсъдимия Б.И.П..

 

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на подсъдимия Б.И.П..

НАЗНАЧАВА адвокат М.Ч. за служебен защитник на подсъдимия Б.И.П..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото. Не правя възражение за това, че не е спазен 3-дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл.358 , ал.4 от НПК.

 

ПОДС. П.: Да се даде ход на делото. Не правя възражение за това, че не е спазен 3- дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358 , ал. 4 от НПК.

       

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия.

Б.И.П. - роден на ***г***, **, български гражданин, с основно образование, неработещ, неженен, неосъждан, ЕГН: **********.

 

ПОДС. П.: Получих препис от обвинителния акт днес. Не са минали три дни, но още веднъж заявявам, че не правя възражение за срока.

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл.55 от НПК.

 

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

        ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

АДВ. Ч.: Нямаме отводи и нови искания.

ПОДС. П.: Нямам отводи и нови искания.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

        ДОКЛАДВА се делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ същият.

 

ПОДС. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Няма да давам обяснения. Искам да сключа споразумение. 

 

ПРОКУРОР: Имаме постигнато съгласие с обвиняемия и защитника му за сключване на споразумение със следните параметри: За така извършеното престъпление да му бъде наложено наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода, което на основание  чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено със срок от три години, при условията на чл.55 от НПК. На основание ал.3 от НК да не му бъде налагано кумулативно предвиденото наказание глоба. На основание чл.343г от НК същият да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от осем месеца, като съответно да бъде приспаднато времето, през което е бил задържан  за срок от 24 часа и лишен от право да управлява МПС.

АДВ. Ч.: Съгласни сме с така предложените параметри на представитля на РП Пловдив, како наказанието да е при условият на чл. 66 о тНК.

ПОДС. П.: Поддържам казаното от защитника ми, моля да одобрите сключеното споразумение.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПРОЧЕТЕ СЕ същото.

 

ПОДС. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение, е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 от НПК и следва на осн. чл. 382, ал.6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол.

 

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

ПОДСЪДИМИЯТ Б.И.П. - роден на ***г***, **, български гражданин, с основно образование, неработещ, неженен, неосъждан, ЕГН: **********  е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК за това, че на 01.08.2018 г. в гр.  Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек  автомобил марка „Опел Астра“ с рег. № **, след употреба на наркотични вещества –опиати /OPI/ .

За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК на подсъдимия Б.И.П., при условията на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Б.И.П.  наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Б.И.П.  наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същия е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 02.08.2018г.,  като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Б.И.П.  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Б.И.П.  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, времето през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 02.08.2018г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство – „Drug Check 3000”, с LOT № ARLC - 0321, приложен по делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на определението на съда за одобряване на споразумението в  законна сила.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство – Свидетелство за регистрация на МПС № 0067200971, Част ІІ, ДА СЕ ВЪРНЕ на правоимащото лице. 

 

       

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

 

ПРОКУРОР: ......................... ПОДСЪДИМ:.................................

/Цонка Кичева/                                  /Б.П./  

 

                                                                  

СЛ. ЗАЩИТНИК :.........................                                                                                             /адв. М.Ч./  

 

 

Съдът намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД № 5162/2018г. по описа на Районен съд Пловдив, ХХ н.с. следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия Б.И.П.  мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена.

 

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив, представлявана от прокурор  ЦОНКА КИЧЕВА  от една страна и подсъдимия Б.И.П. и АДВ. М.Ч. от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 5162/2018г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ н.с.

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5162/2018 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХ н.с.

        ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Б.И.П.   мярка за неотклонение „Подписка”.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

       

 

        Протоколът се изготви в съдебно заседание.

        Заседанието приключи в 12,50 часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.