НОХД 4748/2018 - Споразумение - 15-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 4748/2018г.

П Р О Т О К О Л № 7 0 8

 

15.08.2018 г.                                                                           Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІ наказателен състав

На петнадесети август                                                                  година 2018

В публично заседание в следния състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ТОСКА ИВАНОВА

                       ЙОАННА ТРОНСКА

 

Секретар: Магдалена Койчева

Прокурор: Марина Илиева

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 4748 по описа за 2018 година.

На поименното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

 

РП-ПЛОВДИВ - редовно призована, изпраща представител.

         ПОДСЪДИМАТА М. И. Е. - редовно призована, явява се лично, доведена от Затвора - гр.Сливен и със служебния си защитник адв. И.О. Г.

ПОСТРАДАЛИЯТ З. К. Н. - редовно призован, не се явява. За същият е постъпило писмо от Началника на РУ Хасково, в което е посочено, че Н. е служебно ангажиран за периода 15-17.08.2018г., което възпрепятства участието му в съдебното заседание.

 Постъпили са актуални справки за съдимост, ведно с бюлетин за съдимост и протоколни определения, досежно подсъдимата Е.

 

ПРОКУРОР: Няма пречка да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Г.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът, след съвещание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

СНЕ СЕ самоличността на подсъдимата:

М. И. Е. - родена на ***г. в гр. П., б., б. г., без образование, неграмотна,  неомъжена, осъждана, не работи, живуща в гр.П., ******, ЕГН *********.

Съдът разясни на подсъдимата правото й да участва в обсъждането на въпросите, предмет на разпоредителното заседание, както и правата й по чл. 55 НПК.

ПОДС. Е.: Разбирам правата си.

 

Съдът запита страните, дали са получили съобщение за насрочване на разпоредителното заседание, ведно с препис от разпореждането на съда за насрочване на разпоредително заседание /със съобщенията по чл. 247б НПК и за обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК/  преди повече от 7 дни, преди датата на съдебното заседание.

ПРОКУРОР: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда, и съм уведомена за въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК, преди вече от 7 дни.

АДВ. Г.: Получили сме съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда, и съм уведомена за въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК, преди вече от 7 дни.

 

Съдът запита подсъдимата, дали е получила препис от обвинителния акт, както и дали е получила съобщение за насрочване на разпоредителното заседание, ведно с препис от разпореждането на съда за насрочване на разпоредително заседание /със съобщенията по чл. 247б НПК и за обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК/ преди повече от 7 дни преди датата на съдебното заседание.

ПОДС. Е.: Получих препис от обвинителния акт, съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда преди повече от 7 дни. Уведомена съм за въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК.

 

Съдът разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи.

АДВ. Г.: Нямам искания за отводи.

 

ПРИСТЪПИ СЕ към обсъждане на въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК.

ПРОКУРОР: Считам, че делото е подсъдно на съда и понастоящем няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство.

Отделно от това, на досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници.

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на някоя от диференцираните процедури, стига да се постигне съгласие за това.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

По отношение взетата мярка за неотклонение по отношение на подсъдимата намирам, че същата следва да бъде потвърдена.

Нямам искания за събиране на нови доказателства.

Ще моля да се пристъпи към незабавно разглеждане на делото, с оглед постигнато между страните споразумение.

АДВ. Г.: Присъединявам се към становището на прокурора.

ПОДС. Е.: Поддържам казаното от моя защитник.

Съдът, след съвещание, след като взе предвид становищата на страните и като съобрази въпросите, предвидени в чл. 248, ал. 1 НПК, намери следното:

Делото е подсъдно на съда;

Няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство;

На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите, на пострадалия или на неговите наследници;

Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК, предвид заявеното от страните, че са постигнали споразумение за прекратяване на наказателното производство.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

Следва взетата спрямо подсъдимата мярка за неотклонение „Подписка“ да бъде потвърдена.

Предвид всичко гореизложено, следва да се пристъпи към незабавно разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК.

         Мотивиран от горното, Съдът след съвещание

О П Р Е Д Е Л И:

Делото е подсъдно на съда;

Няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство;

НЕ СЕ КОНСТАТИРА да е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия;

Налице са основания за разглеждане на делото по реда на диференцираните процедури;

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

Потвърждава взетата по отношение на подсъдимата М. И. Е. мярка за неотклонение „подписка“.

Няма искания за нови доказателства.

Определението относно мярката за неотклонение  подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ПОС.

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК.

Съдът разясни  на подсъдимата характера на процедурата по реда на Глава ХХІХ от НПК.  

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след съвещание, намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. Нямам доказателствени искания.

АДВ. Г.: Нямам отводи, като моля да приемете като писмено доказателство представената от мен вносна бележка от 15.08.2018г., относно внесени 10 лева, представляващи сумата до пълното обезщетяване на вредите.

         ПРОКУРОР: Представям споразумение в писмен вид, което постигнахме и изготвихме, и моля да го одобрите, както и моля да приемете представената вносна бележка.

АДВ. Г.: Моля да одобрите представеното споразумение.

Съдът, след съвещание, с оглед на това, че е сезиран със споразумение за решаване на делото, съобразно с чл.384 от НПК, намира, че следва да се пристъпи към процедурата по реда на глава ХХІХ от НПК, както и следва да бъде приобщена като писмено доказателство платежно нареждане/вносна бележка от 15.08.2018г., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА платежно нареждане/вносна бележка от 15.08.2018г.

ДА СЕ ДОКЛАДВА представеното от страните споразумение за решаване на делото.

ДОКЛАДВА СЕ споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДС. Е.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът, след съвещание, счита, че така представеното споразумение в писмен вид отговаря на изискванията по чл.381, ал.5 от НПК, относно съдържанието му, като не се налага предлагане на промени в същото, поради което и основание чл.382, ал.6 от НПК съдържанието му следва да се впише в съдебния протокол, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

ПОДСЪДИМАТА М. И. Е. - родена на *****. В гр.П., б., б. г., без  образование, неграмотна, неомъжена, осъждана, не работи, живуща в гр. П., *****, ЕГН ********** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а” от НК за това, че на 02.03.2018 гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив /извършила е престъплението, след като е била осъждана за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по – малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 НК, е отнела чужди движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “DOOGEE Y6” с ІМЕІ 1 - 355 049 080 710 617  и с ІМЕІ 2 – 355 049 080 710 625  на стойност 150.00 лв., ведно с предпазен калъф на стойност 10.00 лв., всичко на обща стойност 160.00 лв. / сто и шестдесет лева /, от владението на  З.К.Н., от гр.Х., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.29, ал.1, б. „а” от НК на подсъдимата М.И.Е. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 57, ал.1, т.2, б.бот ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното наказание „лишаване от свобода“.      

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата М. И. Е. да заплати направените по делото разноски в размер на 58,65 лева в полза на Държавата по сметка на ОД МВР Пловдив.

          

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

ПРОКУРОР:         (п)                                ПОДСЪДИМА: (п)

      / Марина Илиева /                                              / М. Е./ 

 

                                                                 

ЗАЩИТНИК :    (п)                                                                  /адв. Г./  

 

 

Съдът, след съвещание, намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД № 4748 /2018г. по описа на Районен съд Пловдив, ХХІІ н.с. следва да се прекрати, а мярката за неотклонение „подписка“ следва да бъде отменена.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК

ОДОБРЯВА постигнатото между РП - Пловдив, представлявана от прокурор Марина Илиева от една страна и подсъдимата М.И.Е. лично и със сл. защитника си адв. И.Г. от друга страна, споразумение за решаване на НОХД № 4748/2018г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ н.с.

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4748/2018г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІІ н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка“ на подсъдимата М. И. Е..

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Подсъдимата се уведоми, че ако в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото определение, не заплати сумите, за които е осъдена, ще й бъде издаден изпълнителен лист за същите.

Съдът служебно намира, че следва да бъде насрочено производство по чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК за 15.08.2018г. от 10:40 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:39 часа.

                                              

                                     

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/ (п)

 

                             2/ (п)

                                     

                                       СЕКРЕТАР: (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.