НОХД 4594/2018 - Присъда - 04-07-2019

Присъда по Наказателно дело 4594/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 187                        04.07.2019 г.                    град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД         ХVІІІ  наказателен състав

на четвърти юли                          две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. РАДКА ШЕНТОВА

2. ТОДОР ТОДОРОВ

 

СЕКРЕТАР: ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4594 по описа за 2018 година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.И. – роден на ***г***, постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, б.., бълг. гр., разведен, осъждан, със средно образование, работещ, ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от началото на месец декември 2013 год. до края на същия месец 2013 год. в гр. Измир, Р. Турция, гр. Бургас и гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление,  след  предварително  сговаряне  с  Д.  И.  П., ЕГН:**********, с цел да набави за себе си и за другиго - Д.И.П., ЕГН:********** имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение, така както следва:

- за периода от началото на месец декември 2013 год. до 20.12.2013 год. в гр. Измир, Р. Турция и в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, след предварително сговаряне с Д.И.П., ЕГН:********** с цел да набави за себе си и за другиго - Д.И.П., ЕГН:********** имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у Н.М.Д., ЕГН:**********, представител на чуждестранното търговско дружество „Пънар Транс“ - със седалище в гр. Измир, Р. Турция и с това е причинил имотна вреда на търговско дружество „Хасниделилер“ ООД - със седалище в гр. Измир, Р. Турция /“Hasnideliler“ LTD -Izmir/ в размер на 108 557.49 евро /сто и осем хиляди петстотин петдесет и седем евро и четиридесет и девет цента/ с левова равностойност 211 687.11 лева /двеста и единадесет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и единадесет стотинки/

- за периода от началото на месец декември 2013 год. до края на същия месец 2013 год. в гр. София, гр. Бургас и гр. Пловдив с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у М.И.П., ЕГН:********** *** и с това е причинил имотна вреда в размер на 39 953.00 лева /тридесет и девет хиляди деветстотин петдесет и три лева/, собственост на „ББ“ ЕООД гр. София, всичко на обща стойност 251 640.11 лева /двеста петдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет лева и единадесет стотинки/, като вредата е в големи размери, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.2 и т.5, вр. с чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.57, ал.1, т.2, б. „в“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на подсъдимия И.А.И. наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален ”СТРОГ РЕЖИМ”.

На основание чл.59, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия И.А.И. наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, както и времето, през което е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 09.09.2016г. до 11.04.2018г.,  като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И.П. – роден на ***г. в гр. ***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, б.., бълг.  гр., разведен, осъждан, безработен, с висше образование, ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от началото на месец декември 2013 год. до 20.12.2013 год. в гр. Измир, Р. Турция и в гр. Пловдив, след предварително сговаряне с И.А.И., ЕГН:********** с цел да набави за себе си и за другиго - И.А.И., ЕГН:********** имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у Н.М.Д., ЕГН:**********, представител на чуждестранното търговско дружество „Пънар Транс“ - със седалище в гр. Измир, Р. Турция и с това е причинил имотна вреда на търговско дружество „Хасниделилер“ ООД - със седалище в гр. Измир, Р. Турция /“Hasnideliler“ LTD - Izmir/ в размер на 108 557.49 евро /сто и осем хиляди петстотин петдесет и седем евро и четиридесет и девет цента/ с левова равностойност 211 687.11 лева /двеста и единадесет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и единадесет стотинки/, като вредата е в големи размери, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на подсъдимия Д.И.П. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален ”ОБЩ РЕЖИМ”.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия И.А.И. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР - Пловдив сумата от 60,37 /шестдесет лева и тридесет и седем стотинки/ лева, както и по сметка на РС - Пловдив сумата от 95,00 /деветдесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.П. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР - Пловдив сумата от 60,37 /шестдесет лева и тридесет и седем стотинки/ лева, както и по сметка на РС Пловдив сумата от 95,00 /деветдесет и пет/ лева, представляващи направени по делото разноски.

 

         Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                              

                                                                                2.

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ