НОХД 4572/2018 - Присъда - 20-12-2018

Присъда по Наказателно дело 4572/2018г.

                             П Р И С Ъ Д А

 

    309                                        20.12.2018 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                               ХІV наказателен състав

На двадесети декември                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. АНТОАНЕТА ТРЕНДАФИЛОВА

                                                                 2. ЙОАННА ТРИОНСКА

                                                       

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Божидар Елкин

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4572 по описа за 2018 година

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Р.Г., роден на *** ***, обл. П., ул. „К.Ч. “ № *, б., с двойно гражданство - **********, със средно образование, разведен, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в на 10/11.08.2017г. в гр. Стамболийски, обл. Пловдив, е причинил другиму - на Е.И.А. ***, средна телесна повреда, изразяваща се в множество травми по главата и тялото, които след светъл период от 24-36 часа, са манифестирали масивен кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка, довел до разстройство на здравето, временно опасно за живота -  престъпление по чл. 129, ал.2 вр. ал.1 от НК, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното наказание с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА времето през което подс. Д.Р.Г. е бил задържан по настоящото дело, а именно от  13.08.2017г. до 16.08.2017г.

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Р.Г. със снета по делото самоличност да заплати на гражданския ищец и частен обвинител Е.И.А. сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на престъплението по чл. 129, ал. 2 от НК, за което е предаден на съд по настоящото дело.

          ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск за разликата над 10 000 /десет хиляди/ лева до пълният предявен размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева като неоснователен.

          ОТХВЪРЛЯ предявеният граждански иск от Е.И.А. срещу подсъдимият Д.Р.Г. за сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева, претендирани като обезщетение за имуществени вреди като неоснователен.

ВЕЩЕСТВЕНОТО  ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото – 1 бр. плик с косми, находящ се по делото да останат до неговото унищожаване.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Д.Р.Г., със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски по сметка на ОД на МВР - Пловдив в размер на 148,12 /сто четиридесет и осем лева и дванадесет стотинки/ лева, по сметка на ПРС сума в размер на 100 /сто/ лева разноски, на гражданския ищец и частен обвинител Е.И.А. сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева разноски за повереник и по сметка на ПРС сумата от 400 /четиристотин/ лева ДТ върху уважения размер на гражданския иск.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                            2.

 

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.