НОХД 4388/2018 - Споразумение - 06-08-2018

П Р О Т О К О Л № 684

П Р О Т О К О Л  № 684

 

06.08.2018г.                                                         град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХІІІ наказателен състав

На шести август                                                   2018 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                            Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Йорданка Недкова

                                                                                   Вержиния Гарабедян

 

        

СЕКРЕТАР: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР: МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД     4388 по описа за  2018  година.

На поименното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Й.И.Ш.  редовно призован, се явява лично и с адвокат М., от преди.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ.М.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС.Ш.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

        Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

        Сне се самоличността на подсъдимия:

Й.И.Ш., роден на *** ***, б, български гражданин, с средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС.Ш.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл.248 ал.1 от НПК преди повече от 7 дни.

СЪДЪТ разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи.

АДВ. М.: Нямам искания за отводи.

ПОДС.Ш.: Нямам искания за отводи.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО                 ЧЛ. 248 АЛ. 1 НПК, като СЪДЪТ разясни на участниците в разпоредителното заседание разпоредбата на чл. 248, ал. 3 от НПК, а именно че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, на чл. 248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПРОКУРОР: Считам, че делото е подсъдно на Районен съд – Пловдив, в който е внесено за разглеждане. Според прокуратурата не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия и пострадалия. Към момента не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила. Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация. По отношение МНО, считам че същата не следва да се изменя. Към настоящия момент нямам искания за събиране на доказателства.

АДВ.М.: Считам, че делото е подсъдно на Районен съд - Пловдив. Считам, че не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На досъдебно производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия и пострадалия. Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати или за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на тълковник и извършване на съдебни следствени действия по делегация. По отношение на МНО, считам че в момента не следва да търпи някаква промяна. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Моля да ни бъде предоставена възможност да постигнем споразумение с представителя на РП – Пловдив.

ПОДС.Ш.: Съгласен съм със защитника си.

След съвещание като прецени становищата на страните съдът намира, че делото му е подсъдно, не са налице основания за спиране или прекратяване на същото. В хода на ДП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Предвид становището на страните не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, нито такова при закрити врати, както и не е необходимо привличането на резервен съдия или съдебен заседател, както и за назначаването на друг защитник, вещо лице, преводач или тълковник, и както и не е необходимо  извършване на съдебни следствени действия по делегация.

По отношение на взетата спрямо подсъдимия Ш. МНО „Задържане под стража” същата следва да бъде потвърдена.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТАТИРА, че делото е подсъдно на съда.

Няма основание за прекратяване, нито за спиране на наказателното производство.

На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

Не са налице основания за разглеждането на делото при закрити врати, нито за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

УКАЗВА на страните, че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Й.И.Ш. мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

Определението подлежи на обжалване в частта, касаеща мярката за неотклонение в 7-дневен срок от днес пред ПОС по реда на Гл. ХХІІ НПК.

 

ПРИСТЪПВА към незабавно разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК.

 

ПРОКУРОР: Представям споразумение, което моля да бъде одобрено като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ.М.: Моля да одобрите споразумението, тъй като не противоречи на закона и морала.

ПОДС. Ш.: Съгласен съм с наказанието. Да се одобри споразумението.

 

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ.

 

ПОДС. Ш.:  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът  на основание чл. 384, ал. 1 вр. с чл. 382,  ал. 6 от НПК прие да впише в съдебния протокол прецененото за отговарящо на изискванията на закона споразумение, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на изготвеното между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ и подсъдимият Й.И.Ш. и защитникът на последният адвокат М., споразумение, както следва:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Й.И.Ш., роден на *** ***, б., български гражданин, с средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК за това, че на 18.04.2018 год. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество хероин с общо нето тегло 0,807 грама със съдържание на активен компонент 19,5 тегловни % диацетилморфин /ДАМ/, на стойност 52,45 лева, при единична цена за грам от 65,00 лв., съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството

За така извършеното престъпление почл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК ,  при условията на чл.55 ал.1 т.1  от НК на подсъдимият Й.И.Ш.  се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия Й.И.Ш.   не налага предвиденото по-леко наказание глоба.

  На основание чл.57 ал.1 т.2 б.Б от ЗИНЗС  така наложеното на подсъдимия Й.И.Ш.     наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, да се изтърпи при първоначален „строг режим“.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Й.И.Ш.      наказание от ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР, и по НПК считано от 18.04.2018г., като един ден задържане се счита за един ден лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО  хартиен плик съдържащ празни полиетиленови пликчета – приложен по делото на лист № 31 ДА ОСТАНЕ по делото.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият Й.И.Ш.   /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 74 лева  по сметка на ОДМВР – Пловдив.

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП ПЛОВДИВ                   ПОДСЪДИМ: ......................

ПРОКУРОР: .................................                                /Ш./

                / М.ЙОСИФОВ /     

                                      

                                                                                                                                                                                    ЗАЩИТНИК:.......................

                                                                   /адв.М./

                                                          

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

                                                                       /Т.СПАСОВА/

 

                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                                                    1………………   

 

2…………....…

 

Съдът счита, че представеното споразумение, чието съдържание се вписа в съдебния протокол, съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5 вр. ал. 6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид. Поради това и

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 384 вр. с  чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ, и подсъдимият Й.И.Ш.,  лично и чрез защитника си адвокат М., споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 4388/2018 г. по описа на РС Пловдив – ХХІІІ н.с.

Определението за одобряване на споразумението е ОКОНЧАТЕЛНО.

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр. с чл. 382, ал. 7  вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 4388/2018 г. по описа на ПРС – ХХІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия Й.И.Ш.  МНО „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ да бъде потвърдена

Поради това и

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4388/2018 г. по описа на ПРС – ХХІІІ н. с., на основание чл. 382, ал. 7 вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК.

ПОТВЪРЖДАВА взетата спрямо подсъдимия Й.И.Ш.  МНО „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“

 

  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Съдът уведоми се осъденият Й.И.Ш., че му се предоставя 7-дневен срок за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, които следва да бъдат платени по съответната сметка до изтичането на този срок, в противен случай ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

 

 

           Протоколът се изготви в СЗ.

           Заседанието се закри в 10.45 часа.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                                                                                                                    1………………   

 

2……………...

 

 

                                                                     СЕКРЕТАР:

 

 

 

Вярно, секретар Н.Т.