НОХД 4125/2018 - Споразумение - 27-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 4125/2018г.

П Р О Т О К О Л № 742

 

27.08.2018 г.                                                                           град ПЛОВДИВ ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ХХІ наказателен състав

На двадесет и седми август                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ  ГЕТОВ

     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.МАРИЯ РАНГЕЛОВА

                                         2. ЙОРДАНКА НЕДКОВА

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: АТАНАС ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от Съдията

НОХД № 4125 по описа за 2018 година

 

На именно повикване в 11,30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ – редовно уведомена от по-рано,  се представлява от прокурор Атанас Илиев.

         ПОДСЪДИМИЯТ В.М.А.– редовно уведомен, се явява доведен от Затвора Пловдив лично и със служебният си защитник адв. Д.А.Й. ***, също редовно уведомен от по-рано

СВИДЕТЕЛ Ф.А.А. редовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛ Я.Й.В. редовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛ Е.И.Д. редовно призован, не се явява.

ВЕЩО ЛИЦЕ  С.И.С. редовно уведомена от по-рано, не се явява.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

         ПОДС.А.: Да се даде ход на делото.

         Съдът след съвещание намира, че не е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

 

         Така мотивиран,

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

На страните се разясниха правата по чл.274 ал. 1 от НПК и. чл.275 ал. 1от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания по доказателствата и реда на съдебното следствие.  

АДВ. Й.: Нямам отводи. С държавното обвинение обсъдихме параметри за споразумение по настоящото дело, за което ще моля да го одобрите. Ще моля да приемете по делото уведомително писмо от АК Пловдив.

ПОДС.А.: Нямам против Вие да гледате делото и желая да сключа споразумение.

Съдът след съвещание счита, че следва да приеме по делото представеното от адв. Й. уведомително писмо, чрез неговото прочитане и приемане.

Така мотивиран

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА И ПРИЕМА Уведомително писмо с № 749/ 2018г. от 13.03.2018г. на Председател на АК – Пловдив, с което адв. Й. е определен за служебен защитник по досъдебното производство.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА се делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

         ПОДС.А.: Разбирам обвинението.  Признавам се за виновен. по повдигнатото ми обвинение. Желая да сключа споразумение за решаване на делото.

         АДВ. Й.: С моя подзащитен сме съгласни да сключим споразумение с представителя на РП-Пловдив.

 

Съдът даде възможност на страните да обсъдят параметри на споразумението.

 

ПРОКУРОР: Постигнахме със защитника и подсъдимия споразумение, което моля да го одобрите като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. Й.: Моля да одобрите представеното от нас споразумение с представените параметри.

ПОДС.А.: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът след съвещание,  с оглед на обстоятелството, че е сезиран със споразумение за решаване на делото постигнато между страните в процеса в съдебната фаза преди приключване на съдебното следствие и съобразно чл.384 от НПК  намира, че следва да продължи разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, затова и

СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:

ПРОДЪЛЖАВА разглеждането на делото по реда на глава ХХІХ от НПК.

ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМ А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм напълно съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът след съвещание намира, че така представеното споразумение за решаване на делото постигнато между страните в съдебната фаза в процеса отговаря на изискванията по чл.381 ал.5 и ал. 6 от НПК относно задължителното му съдържание, поради което не се налагат промени в същото и на основание чл.382 ал.6 от НПК съдържанието му следва да се впише като окончателен вариант в съдебния протокол. Ето защо и на основание чл. 382 ал. 6 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

          ВПИСВА в съдебния протокол  съдържанието на окончателния вариант на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

Подсъдимият В.М.А.  роден на *** ***, български гражданин, р., без образование, не женен, безработен, осъждан, живущ ***, понастоящем в Затвора гр. Пловдив ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1,  вр. с чл. 194, ал. 1,  вр. чл. 29, ал. 1, б. “А” и б. “Б” от НК,  в това, че на неустановена дата в периода от 01.03.2018г. до 10.03.2018г., в гр. Пловдив,  при условията на опасен рецидив – извършил е  престъплението след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по – малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е извършил престъплението след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за  едно от тях, изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужда движима вещ – един брой метална врата на стойност 70 лв. / седемдесет лева/, от владението на Ф.А.А. ЕГН: ********** ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои.

За така извършеното престъпление по  чл. 196, ал. 1, т. 1,  вр. с чл. 194, ал. 1,  вр. чл. 29, ал. 1, б. “А” и б. “Б” от НК  на подсъдимият В.М.А.  му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.57 ал.1, т. 2 буква „Б” от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ  така наложеното на подсъдимия В.М.А.  наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ПРИСПАДА  при изпълнение на така наложеното наказание шест месеца  „лишаване от свобода”, времето, през което подсъдимият В.М.А. е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 12.03.2018г., за срок от 72 ч. с постановление на РП- Пловдив от 13.03.2018г. и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ от 16.03.2018г. до влизане на настоящото определение в сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство 1 брой мивка от сив метал – на съхранение при домакина на VІ РУ на МВР Пловдив ДА СЕ ВЪРНЕ на подс. В.М.А., след влизане на определението в сила.

ОСЪДЖА подсъдимият   В.М.А.  , със снета самоличност, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК да заплати в полза на държавата, по бюджета на МВР, бюджетната сметка на ОД на МВР – Пловдив, сумата от 35,19 (тридесет и пет лева и деветнадесет ст.)  лева представляваща направени разноски по делото.

          

                                               СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

За РП-Пловдив

ПРОКУРОР ...........................                          ПОДСЪДИМ: …………………

(АТАНАС ИЛИЕВ)                                   (В.А.)

 

                                                        ЗАЩИТНИК:………………....

                                                        (АДВ.Д.Й.)

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                                                       2.                                                                                                                        ПОДСЪДИМ В.М.А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм напълно съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно. Декларирам, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         Съдът, след съвещание намира, че така постигнатото и представено от страните споразумение за решаване на делото съответства на събраните в досъдебното производство доказателства, не противоречи на закона и морала и отговаря на изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 от НПК, поради което и следва да бъде одобрено в окончателния му вариант вписан по-горе в съдебния протокол. Ето защо и на основание чл.384 ал.1, във вр. с чл.382 ал.7 от НПК

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото от 27.08.2018 г. постигнато между АСЕН ИЛИЕВ - прокурор при  Районна прокуратура-Пловдив от една страна и от друга подсъдимия В.М.А.  по НОХД № 4125/2018г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ н.с. лично и със служебният си защитник адв.Д.Й. ***, постигнато в съдебната фаза на процеса в окончателният му вариант вписан по-горе от съдебния.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр. с чл. 382  ал.7  вр. чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 4125/2018. г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия В.М.А.  мярка за неотклонение  „Задържане под стража” отменена.

Така мотивиран

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

                   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4125/2018г. по описа на ПРС - ХХІ н.с.

                   ОТМЕНЯ  взетата спрямо  подсъдимия В.М.А.  мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Уведоми се подсъдимия А., че му се предоставя 7 дневен срок от днес за доброволно изпълнение по отношение на дължимата разноски, като след изтичането му ако не бъдат внесени сумите по определените сметки ще бъде издадени служебно изпълнителни листове

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 11,50 часа.

 

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                2.   

 

СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!ЙТ