НОХД 3062/2018 - Присъда - 10-06-2019

Присъда по Наказателно дело 3062/2018г.

     П Р И С Ъ Д А

 

 

 

      159

2019  година

град ПЛОВДИВ  

                                                                                                                      

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

            ХХ  наказателен състав

На десети юни                                        две хиляди и деветнадесета  година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЙОАННА ТРИОНСКА

                                                                               МАРИЯ АНГЕЛОВА

                                                                  

 

Секретар: СЛАВКА ИВАНОВА

Прокурор: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 3062  по описа за 2018 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Ю.Ю. - роден на *** ***, б., б.г., *** образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран/, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:*** ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2005 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, противозаконно е присвоил чужда движима вещ – видеокасетофон марка „Панасоник“, модел NV-P01 M2AM на стойност 50 /петдесет/ лева, собственост на К.К.Н. ЕГН **********, която е владеел и пазил - престъпление по чл. 206 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 206 ал.1 вр. чл.54 от НК му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА  така наложеното наказание на подсъдимия С.Ю.Ю. със снета по делото самоличност ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Ю.Ю. - роден на *** ***, б., б.г., *** образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран/, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:*** ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че в периода месец януари 2005 година – месец август 2005 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил и поддържал у К.К.Н. ЕГН **********,  М.Й.Р. ЕГН ********** и  А. Р.А.  ЕГН ********** заблуждение и с това им причинил имотни вреди, както следва:

-        На неустановени дати в периода месец януари 2005 г. – месец август 2005 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е причинил на К.К.Н. с ЕГН ********** имотна вреда в размер на 600 /шестстотин/ лева;

-        На 15.08.2005 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е причинил на М.Й.Р. с ЕГН ********** имотна вреда в размер на 50 /петдесет/ лева;

-        На 17.08.2005 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е причинил на М.Й.Р. с ЕГН **********, имотна вреда в размер на 50 /петдесет/ лева;

-        На неустановена дата през месец август 2005 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е причинил на А. Р.А. с ЕГН ********** имотна вреда в размер на 70 /седемдесет/ лева, като общият размер на причинените вреди възлиза на 770 /седемстотин и седемдесет/ лева -  престъпление по чл.209 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.209 ал.1, вр.чл.26 ал.1 вр. чл.54 от НК му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА  така наложеното наказание на подсъдимия С.Ю.Ю. със снета по делото самоличност ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия С.Ю.Ю. със снета по делото самоличност едно ОБЩО най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА  така определеното общо най-тежко наказание на подсъдимия С.Ю.Ю. със снета по делото самоличност ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия  С.Ю.Ю. със снета по делото самоличност да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 25,00 /двадесет и пет/ лева за изготвена по досъдебното производство стоково-оценъчна експертиза по сметка на ОДМВР – Пловдив, както и сумата в размер на 38,00 лева /тридесет и осем/ лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Пловдив.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство видеокасетофон марка „Панасоник“, модел NV-P01 M2AM, дадено на съхранение при домакина на РУ на МВР – гр. Раковски, да се върне на правоимащото лице К.К.Н. с ЕГН **********.

 

 

Присъдата подлежи на обжалване и/или протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив по реда на глава ХХІ от НПК.

                           

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                        2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.