НОХД 2419/2018 - Присъда - 11-03-2019

Присъда по Наказателно дело 2419/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 79                     11.03.2019 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                             ІІ наказателен състав

На единадесети март                              две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                            

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.ДИМИТРИНКА РУСЕНОВА

                                                                             2.ДАФИНКА ВЛАСЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Марина Илиева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 2419 по описа за 2018 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата В.Т.Т. - родена на *** ***, б., бьлгарска гражданка, неосъждана, неомъжена,  с висше образование, живуща ***, ЕГН:********** за ВИНОВНА в това, че на 17.05.2015 г. в гр.Пловдив противозаконно е присвоила чужда движима вещ – мобилен телефон марка „Леново“, модел S90 с ИМЕИ **** на стойност 350 /триста и петдесет/ лева, собственост на В.Н.К., ЕГН:**********, която е владеела, поради което и на основание чл.206, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното на подсъдимата В.Т.Т. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимата В.Т.Т. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец В.Н.К. с ЕГН:********** сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за нанесени имуществени щети, причинени от престъплението по чл.206, ал.1 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението – 17.05.2015 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимата В.Т.Т. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив сумата от 50 /петдесет/ лева, държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.    

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата В.Т.Т. ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец В.Н.К. с ЕГН:********** направените по делото разноски за заплатен адвокатски хонорар в размер на 400 /четиристотин/ лева.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата В.Т.Т. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив направените разноски на досъдебното производство в размер на 128,30 /сто двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ лева, както и направените разноски на съдебното производство в размер на 100 /сто/ лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив.                   

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1. /п/

                                                                                               

 

                                                                                                  2. /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.