НОХД 2173/2018 - Споразумение - 04-04-2018

П Р О Т О К О Л №

П Р О Т О К О Л № 293

 

04.04.2018 година                                                                    град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ІV наказателен състав

На четвърти април,                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ  ГОЛЧЕВ

                                                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. БОРЯНА ПАНАЙОТОВА

                                                                                                                    2. ЙЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД  № 2173 по описа за 2018 година.

На поименното повикване в 14,00 ч. се явиха:

 

          ПОДСЪДИМИЯТ И.К.П.,***, се явява лично, доведен от Ареста - гр. Пловдив  и с адв. Г.Б., служебен защитник от досъдебното производство.      

           

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. П.: Да се гледа делото.

         

Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          Сне се самоличността на подсъдимия.

          И.К.П. - роден на ***г***, адрес ***, Б., български гражданин, основно образование, неженен, неработещ, осъждан, ЕГН: **********.

          ПОДС. П.: Получих препис от ОА днес, но не правя възражение за неспазване на  3-дневния срок за запознаването ми с него.

          На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК, на подсъдимият по чл.55 от НПК, както и характера на производството, което е насрочил съда.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. 

          АДВ. Б.: Отводи и искания нямам.

          ПОДС. П.: Разбирам правата си. Нямам искания и отводи.

 

Съдът, с оглед липсата на постъпили към настоящия момент искания счита, че следва да бъде даден ход на съдебното следствие  затова и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА СЕ делото с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

Прочете се.

          ПОДС. П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Искам да подпиша споразумение с прокуратурата за решаване на делото и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

          Предостави се възможност на страните да обсъдят параметри на споразумение.

ПРОКУРОР: Представям споразумение в писмен вид, което постигнахме и изготвихме и моля да го одобрите.

АДВ. Б.: Моля да одобрите представеното споразумение.

ПОДС. П.: Моля да одобрите представеното споразумение.

 

Съдът с оглед на това, че е сезиран със споразумение за решаване на делото преди приключване на съдебното следствие,  съобразно с чл.384 от НПК, намира, че не следва да се продължава следствието и следва да се пристъпи към процедурата по реда на глава 29 от НПК, затова и

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ДОКЛАДВА представеното от страните споразумение за решаване на делото.

ДОКЛАДВА СЕ споразумението, чрез прочитането му от прокурора.

Прочете се същото.

 

ПОДС. П. /Запитан на основание чл.382, ал.4 от НПК/: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът счита, че така представеното споразумение в писмен вид отговаря на изискванията по чл.381, ал.5 от НПК относно съдържанието му, като не се налага предлагане на промени в същото, поради което и основание чл.382, ал.6 от НПК съдържанието му следва да се впише в съдебния протокол. Ето защо и

О П Р Е Д Е Л И:

            ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

 ПОДСЪДИМИЯТ И.К.П. - роден на ***г***, адрес ***, Б., български гражданин, основно образование, неженен, неработещ, осъждан, ЕГН: ********** е извършил виновно престъпление по чл. 354А, ал. 3, т. 1 от НК за това, че на 13.03.2018 год. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество - високорисково наркотично вещество хероин с нето тегло 0,151 гр. със съдържание на активен компонент диацетилморфин / ДАМ / 42,2 тегловни процента на стойност 13,59 лева, съобразно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл. 354А, ал. 3, т. 1 от НК.

За така извършеното от подсъдимия И.К.П. /със снета самоличност/ престъпление по чл. 354А, ал. 3, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК, а именно ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 57, ал. 1, т.2, б.Б от ЗИНЗС така наложеното наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА следва да бъде ИЗТЪРПЯНО при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК се ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия И.К.П. е бил задържан по реда на ЗМВР, както и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 13.03.2018 г. до 04.04.2018 г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.

На осн. чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА И.К.П., със снета по делото самоличност,  да заплати  по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на 55 /петдесет и пет/ лева за изготвяне на ХЕ.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - бял хартиен плик с празни опаковки, приложени по делото ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на определението за одобряване на споразумението в законна сила.

За РП-Пловдив  ...........................                        ........................................       

 /ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ/                                           /Подс. П./

 

         ........................................

                                                                        /адв. Б./

 

          Съдът, след съвещание намира, че така представеното споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 и ал.6 от НПК, а престъплението, за което е постигнато не е сред предвидените в чл.381, ал.2 от НПК. Ето защо и същото следва да се одобри и затова на основание чл.384, ал.1, вр. с чл.382, ал.7 от НПК съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ от една страна и подсъдимият И.К.П. и АДВ. Б. от друга страна споразумение по  НОХД № 2173/2018 г. по описа на ПРС - ІV н.с.

          Определението за одобряване на споразумението е окончателно.

С оглед така одобреното споразумение и на основание чл.24, ал.3 от НПК съдът счита, че следва да прекрати наказателното производство по делото, както и да отмени взетата мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия, а именно „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ и затова

            О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2173/2018 г. по описа на ПРС - ІV н.с. на осн. чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. И.К.П. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“.

          Определението е окончателно и не подлежи на инстанционен контрол.

Подсъдимият се уведоми, че ако в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото определение, не заплати сумите, за които е осъден, ще му бъде издаден изпълнителен лист за същите.

Протоколът се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 14,20 часа.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                             2.

 

                                                           СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.