НОХД 1904/2018 - Определение - 26-04-2018

Определение по Наказателно дело 1904/2018г.

  П Р О Т О К О Л  № 692

 

26.04.2018 година                                                                          град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                         ХХV  наказателен състав

На Двадесет и шести април                                                         2018 година

В публично заседание в следния състав:

                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

Сложи за разглеждане докладвано от Съдията

НОХД № 1904 по описа за 2018 година

На именно повикване в 14:30 часа се явиха:

Заседанието се открива в 14:45 часа.

 

Производството е по реда на чл. 248 от НПК.

          ПОДСЪДИМИЯТ Х.И.П.редовно призован, не се явява. За същия се явяват адвокат Г.И. и адвокат Л.Л., упълномощени защитници от досъдебното производство.

РП-ПЛОВДИВ изпраща представител.

По делото е постъпила изисканата Справка съдимост за подсъдимия П., актуална към настоящия момент.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. И.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Л.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

Сне се самоличността на подсъдимия по данни от делото:

Х.И.П. – роден на ***г***, …, български гражданин, разведен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********.

 

ПРОКУРОР: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл. 248 ал. 1 НПК преди вече от 7 дни.

АДВ. И.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл. 248 ал. 1 НПК преди повече от 7 дни.

АДВ. Л.: Получих съобщение за насрочване на разпоредително заседание, ведно с препис от разпореждането на съда и съм уведомен за въпросите по чл. 248 ал. 1 НПК преди повече от 7 дни.

 

СЪДЪТ разясни на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитниците и съдебния секретар.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи.

АДВ. И.: Нямам искания за отводи.

АДВ. Л.: Нямам искания за отводи.

 

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО                 ЧЛ. 248 АЛ. 1 НПК, като СЪДЪТ разясни на участниците в разпоредителното заседание разпоредбата на чл. 248, ал. 3 от НПК, а именно че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, на чл. 248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

ПРОКУРОР: Считам, че делото, така както е инициирано от страна на РП – Пловдив, е подсъдно на този съд. Няма основания за спиране и прекратяване на наказателното производство. Относно т. 3 дали са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия, с оглед изразеното становище на Окръжен съд – Пловдив и досежно обстоятелството, че е влязло в сила, е поставена някаква рамка за неговото съобразяване, като изразявам становище в  тази връзка, че считам, че така както са изложени доводите в действителност в рамките, които определят извършеното инкриминирано деяние в описаната фактическа обстановка е изискуемо да има посочване на причинно – следствена връзка между извършено деяние и съответно настъпил вредоносен резултат, като искам да отбележа, че в тази връзка изрично е посочено заключението на вещото лице, на базата на което РП – Пловдив е стъпила за наличието на тази причинно – следствена връзка, при което при произнасянето на крайния Ви съдебен акт моля да имате горното предвид. Не считам, че има основание за разглеждане на делото при закрити врати. Няма нужда от привличането на резервен съдия, назначаване на вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебно-следствени действия по делегация. По взетата мярка за процесуална принуда не считам, че към настоящия момент следва да вземам становище. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

АДВ. И.: Относно това дали делото е подсъдно на съда, така както е повдигнато обвинението по чл. 325б ал. 2 от НК, считаме, че делото е подсъдно като първа инстанция на Районен съд – Пловдив. По втори и трети въпрос – има ли основание за прекратяване и спиране на наказателното производство и допуснати ли са процесуални нарушения, да, налице са основания за прекратяване на наказателното производство. Те са визирани в чл. 248 ал. 1 т. 3 от НПК именно поради допуснати в хода на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, които са довели до ограничаване правото на защита на обвиняемия и са посочени от въззивния съд. Какви са те? Липсата на изложени факти досежно нараняването на кучето съгласно цитираното Решение № 2 на Върховен съд съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, което винаги води до ограничаване правата на страните в наказателните производства. В конкретния случай, в обстоятелствената част на внесения в съда обвинителен акт липсва ясно и категорично изразяване тезата на обвинението относно приетата фактическа обстановка, която обуславя и съставомерността на деянието, за извършването на която е обвинен нашият подзащитен Х.П.. В тази насока е налице пълна липса на факти в обстоятелствената част на същия този обвинителен акт относно настъпването на престъпния резултат – смъртта на въпросното куче и наличието на причинно – следствена връзка. Ето защо и считаме, че с тези наши съображения и с оглед въззивното решение делото следва да бъде прекратено и да бъде върнато на досъдебното производство за конкретизиране на това работно обвинение. Относно това дали са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила считаме, че не са налице такива основания, тъй като желаем делото да бъде разгледано по друг ред. Считам, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Няма нужда от привличането на резервен съдия, назначаването на вещо лице, преводач или тълковник и извършването съдебно-следствени действия по делегация. Няма основания за изменение на съществуващата мярка за процесуална принуда „Подписка“. Няма да сочим нови доказателства. Относно насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да бъдат призовани считаме, че с оглед принципите на всестранност, пълнова и изясняване на обективната истина следва да бъдат призовани всички свидетели и вещи лица за разпит пред настоящия състав.

АДВ. Л.: По т. 1 на чл. 248 ал. 1 от НПК считам, че делото е подсъдно на Районен съд – Пловдив. По т. 2 поддържам становището на колегата и няма да го преповтарям. Има основания за прекратяване на делото с оглед наличието на съществено процесуално нарушение, посочено в чл. 248 ал. 1 т. 3 от НПК. По отношение на т. 3, действително е допуснато съществено процесуално нарушение и то е подробно описано от въззивния съд в Решение № 93 от 22.03.2018г. по ВНОХД № 207/18г. където съдът е посочил, че самият обвинителен акт страда от пороци, тъй като е в разрeс с изискванията на чл. 246 от НПК. Аз няма да се спирам на това. Считам, че колегата го направи подробно и изясни обстоятелствата, поради които считаме, че са налице основанията за прекратяване на делото и връщането му в досъдебната фаза. Ето защо и аз също Ви моля, на основание чл. 248 ал. 5 т. 1 от НПК, да прекратите съдебното производство и да върнете делото на прокурора за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. По т. 4 считаме, че не са налице основания за разглеждане на делото по особените правила. По т. 5 считаме, че не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Няма нужда от привличането на резервен съдия, назначаване на вещо лице, преводач или тълковник и извършването съдебно-следствени действия по делегация. По т. 6 считаме, че взетата мярка за процесуална принуда „Подписка“ няма причина да бъде променяна. По т. 7 няма да сочим нови доказателства. По т. 8, ако съдът даде ход на делото, то трябва да бъдат призовани всички свидетели и вещи лица с оглед изясняване на обективната истина.

 

СЪДЪТ, като изслуша становището на страните и като обсъди въпросите, предмет на разпоредителното заседание, намира, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Що се отнася до т. 3 на чл. 248 ал. 1 от НПК следва да се отбележи, че по внесения в съда обвинителен акт делото вече е било разгледано от друг състав на съда и е приключило с присъда, която е била обжалвана. Във връзка с жалбата е налице влязло в сила Решение на Окръжен съд – Пловдив от 22.03.2018г., с което настоящият състав следва да се съобрази по отношение именно на изложени в посоченото решение допуснати отстраними съществени процесуални нарушения допуснати в хода на досъдебното производство които са ограничили правото на защита на подсъдимия. Настоящия състав не следва да преразказва изложеното от възивната инстанция с оглед правилното разбиране на дадените указанията. В Решение № 93 от 22.03.2018г. на ПОС е посочено че „в обстоятелствената част на внесения в съда обвинителен акт липсва ясно и категорично изразяване тезата на обвинението относно приетата фактическа обстановка, обуславяща съставомерността на деянието в извършването, на което е обвинен Х.П.. Налице е липса на факти в обстоятелствената част на обвинителния акт относно настъпването на престъпния резултат – смъртта на въпросното куче и наличието на причинно – следствена връзка между деянието на П. и съставомерните последствия. В обвинителния акт е описано как на процесната дата Х.П. е стрелял с лък по въпросното гръбначно животно и е уцелил същото, след което бил повикан ветеринарен лекар, за да се помогне на животното, което било живо. Обстоятелствената част на обвинителния акт приключва с изречението „След като прегледал кучето докторът споделил, че според него е най – добре да се сложи на животното упойка, защото нараняването било особено мъчително за животното“. С други думи, въобще няма отразяване на факта на настъпилата смърт на животното, още повече същата да е била мъчителна в какъвто смисъл е повдигнато обвинение, както и че това е станало именно в резултат от деянието на П.. Нещо повече, в причинно – следствената връзка се вклинява още едно лице, а именно въпросният ветеринарен лекар, който слага упойка на животното. Каква е била целта и резултатът от тази упойка, а именно дали просто са облекчени болките на животното или ефектът е бил летален изобщо не се посочва. Липсва отразяването на факти, от които да е видно, че прокурорът приема наличие на причинно – следствена връзка от поведението на П. и настъпилото инкриминирано последствие, за което същият е привлечен да отговаря“. Изложеното от въззивната инстанция следва да бъде съобразено от представителя на РП Пловдив и допуснатите съществени процесуални нарушения следва да бъдат отстранени.

Поради изложеното, настоящият състав счита, че съдебното производство следва да бъде прекратено на основание чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 1, т. 3 от НПК, делото следва да бъде върнато на РП – Пловдив за отстраняване на посочените допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в досъдебното производство, ограничаващи правото на защита на подсъдимия, като в тази връзка не следва да се произнася по останалите точки на чл. 248 ал. 1 от НПК с изключение на точка 6 по отношение на взетата мярка за процесуална принуда, която към настоящия момент съдът счита, че следва да бъде потвърдена, тъй като отговаря на целите, визирани в чл. 57 от НПК и не са налице основания за нейната отмяна или изменение.

Предвид гореизложеното, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 1904/18г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХV н.с. поради допуснато в досъдебното производство отстранимо съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване процесуалните права на подсъдимия, подробно изложено в мотивната част на определението.

ВРЪЩА делото на РП - Пловдив за отстраняване на посочените допуснати отстраними съществени процесуални нарушения.

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на обвиняемия Х.И.П. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“.

 

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив по реда на глава 22 от НПК.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 15:07 часа.

 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                   СЕКРЕТАР: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.