НОХД 1555/2018 - Присъда - 20-06-2019

Присъда по Наказателно дело 1555/2018г.

         П Р И С Ъ Д А

 

 

173

20.06.2019  година

град ПЛОВДИВ  

                                                                                                                      

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                    ХХІ  нак. състав

На двадесети юни                              две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

 

Секретар: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

Прокурор: НАДЕЖДА СЕМЕРДЖИЕВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 1555  по описа за 2018 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата В.А.Ц., родена на *** ***, ***, българско гражданство, с постоянен адрес:***, с висше образование, омъжена, трудово заета, неосъждана, ЕГН: ********** за НЕВИННА в това на 13 май 2013 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление пред Изи Асет Мениджмънт АД - гр. София, офисПловдив Център съзнателно да се е ползвала от неистински частни документи - Договор за паричен заем Credit Pensioner № 1835108/10.05.2013 г. и запис на заповед от 10.05.2013 г. от името на издател Р.М.С., ЕГН: ********** за сумата от 1973,76 лева /хиляда деветстотин седемдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки/ в полза на Изи Асет Мениджмънт АД - гр. София с падеж: 05.01.2014 г., когато от нея за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение по чл. 316 във вр. с чл. 309, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата В.А.Ц., със снета по делото самоличност за ВИНОВНА в това, че в периода от месец юли 2013 г. до месец февруари 2014 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление съзнателно се е ползвала от неистински частни документи: „Седмичен отчет за паричните постъпления от КК“ № 0001196134/12.07.13 г. в частта „Подпис на клиент“; „Седмичен отчет за паричните постъпления от КК“ № 0001548644/25.09.13г. в частта „Подпис на клиент“ и „Седмичен отчет за паричните постъпления от КК“ № 0001536339/10.02.14 г. в частта „Подпис на клиент“, като:

в периода от месец юли 2013 г. до месец февруари 2014 г. в гр. Пловдив съзнателно се е ползвала от неистински частен документ – „Седмичен отчет за паричните постъпления от КК“ № 0001196134/12.07.13 г. в частта „Подпис на клиент“

в периода от месец юли 2013 г. до месец февруари 2014 г. в гр. Пловдив съзнателно се е ползвала от неистински частен документ – „Седмичен отчет за паричните постъпления от КК“ № 0001548644/25.09.13 г. в частта „Подпис на клиент“ и

в периода от месец юли 2013 г. до месец февруари 2014 г. в гр. Пловдив съзнателно се е ползвала от неистински частен документ –„Седмичен отчет за паричните постъпления от КК“ № 0001536339/10.02.14 г. в частта „Подпис на клиент“,

когато от нея за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316 вр. с чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 78а, ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, като на основание чл.304 от НПК я ПРИЗНАВА за НЕВИННА по обвинението сама да е съставила документите: „Седмичен отчет за паричните постъпления от КК“ № 0001196134/12.07.13 г. в частта „Подпис на клиент“; „Седмичен отчет за паричните постъпления от КК“ № 0001548644/25.09.13 г. в частта „Подпис на клиент“ и „Седмичен отчет за паричните постъпления от КК“ № 0001536339/10.02.14 г. в частта „Подпис на клиент“, както и да е извършила престъпление по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в този смисъл.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата В.А.Ц., със снета по делото самоличност, за НЕВИННА в това на 17.03.2014 г. в гр. Пловдив, пред Изи Асет Мениджмънт АД - гр. София, офисПловдив Център съзнателно да се е ползвала от неистински частен документСедмичен отчет за паричните постъпления от КК № 0001849531/17.03.14 г. в часттаПодпис на клиент, когато от нея за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение по чл. 316 във вр. с чл. 309, ал. 1 от НК

    

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства:

 Книга, озаглавена Регистър на касови операции с надпис на корицата ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, лого на латиница "EasyCredit" и ръкописен надпис Пловдив Център, с найлонова подвързия, съдържаща общо 313 страници, разграфени фабрично в табличен вид - В ОРИГИНАЛ

         - Договор за паричен заем - "Credit Pensioner" № 1835108-10.05.2013г. между "Изи Асет Мениджмънт" АД - гр. София и Р.М.С. /без подпис за „ЗАЕМАТЕЛ/ВЪЗЛОЖИТЕЛ"/ - приложен на листове № 49 - 51 в Том II по делото;

- Седмичен отчет за паричните постъпления от КК № 0001196134; 0001548643; № 0001548644; № 0001536339 и № 0001849531 от кочан на "Изи Асет Мениджмънт" АД - В ОРИГИНАЛ, поставени в запечатан найлонов прозрачен джоб под № 56 в Том II по делото;

- Договор за паричен заем - "Credit Pensioner" № 1693265/28.09.2012г. между "Изи Асет Мениджмънт" АД - гр. София и Р.М.С. - приложен на листове № 29 и 30 в Том I по делото;

- Запис на заповед с дата на издаване: 28.09.2012г. от името на издател Р.М.С., ЕГН: ********** в полза на "Изи Асет Мениджмънт" АД -гр. София - приложен на лист № 31 в Том I по делото;

- Предложение за сключване на договор за паричен заем от 28.09.2012г. -приложен на лист № 32 в Том I по делото;

- Договор за паричен заем - "Credit Pensioner" № 1739313/14.12.2012г. между "Изи Асет Мениджмънт" АД - гр. София и Р.М.С. - приложен на листове № 34 и 35 в Том I по делото;

- Запис на заповед с дата на издаване: 14.12.2012г. от името на издател Р.М.С., ЕГН: ********** в полза на "Изи Асет Мениджмънт" АД -гр. София - приложен на лист № 36 в Том I по делото;

- Предложение за сключване на договор за паричен заем от 14.12.2012г. -приложен на лист № 37 в Том I по делото;

Договор за паричен заем - "Credit Pensioner" № 1835108-10.05.2013г. между "Изи Асет Мениджмънт" АД - гр. София и Р.М.С. - приложен на листове № 39 - 41 в Том I по делото;

- Запис на заповед с дата на издаване: 10.05.201Зг. от името на издател Р.М.С., ЕГН: ********** в полза на "Изи Асет Мениджмънт" АД -гр. София - приложен на лист № 42 в Том I по делото;

- Погасителен план месечни погасителни вноски Приложение 1 по Кредит: 0001835108/10.05.2013г. - приложен на лист № 69 в Том I по делото;

- Погасителен план месечни погасителни вноски Приложение 1 по Кредит: 0001693265/28.09.2012г. - приложен на лист № 70 в Том I по делото;

         - Погасителен план месечни погасителни вноски Приложение 1 по Кредит: 0001739313/14.12.2012г. - приложен на лист № 71 в Том I по делото ДА СЕ ВЪРНАТ на „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД след влизане на присъдата в сила.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимата В.А.Ц., със снета по делото самоличност, да заплати направените разноски по делото, от които сумата от 815 /осемстотин и петнадесет/ лева по сметка на ОД на МВР – Пловдив, представляваща направени разноски на досъдебното производство и сумата от 80 /осемдесет/ лева в полза на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Пловдив, представляваща направени разноски в съдебното производство.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

        

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

Вярно с оригинала!

МГ