НОХД 882/2017 - Присъда - 16-10-2017

Присъда по Наказателно дело 882/2017г.

П Р И С Ъ Д А

 

   № 261

16.10.2017 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

   ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ІХ  нак. състав

На шестнадесети октомври      две хиляди и седемнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. СИМЕОН ТОНЕВ

                                                            2. ДИМИТРИНКА РУСЕНОВА

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 882 по описа за 2017 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. Е.Л.А. – роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин,  средно образование, ***, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от края  на месец ноември 2014 г. до 07.02.2015 г. в гр. Пловдив в условията на продължавано престъпление е набрал и принудил група от непълнолетни лица и отделно непълнолетно лице, да извършат блудствени действия и мастурбация както следва:

- В периода от края на месец ноември 2014 г. до 02.12.2014 г. в гр. Пловдив е набрал чрез обещаване за даване на облага – пари, група от непълнолетни лица, а именно непълнолетните М.П.П. ЕГН ********** и А.В.Х. ЕГН **********, да извършват блудствени действия и мастурбация.

- В  периода от 18.01.2015 г. до 07.02.2015 г. в гр. Пловдив е  принудил отделно непълнолетно лице, а именно непълнолетният М.П.П. ЕГН ********** да извърши блудствени действия и мастурбация престъпление по чл.158 а, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 158 а, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК вр. с чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Е.Л.А. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

      

ПРИЗНАВА ПОДС. Е.Л.А. (със снета по делото самоличност) за ВИНОВЕН в това, че в периода от 07.02.2015 г. до 08.02.2015 г.  в гр. Пловдив и гр. Раковски, обл. Пловдивска е набрал, чрез обещаване за даване на облага – пари, група от непълнолетни лица, а именно непълнолетните И.О.Й. ЕГН **********; Г.С.С. ЕГН **********; Г.П.Д. ЕГН ********** и  В.Г.А. ЕГН ********** да извършат блудствени действия  и мастурбация – престъпление по чл. 158 а, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 158 а, ал. 1 от НК вр. с чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ.

     На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Е.Л.А. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

ПРИЗНАВА ПОДС. Е.Л.А. (със снета по делото самоличност) за ВИНОВЕН в това, че в периода от 02.12.2014 г. до 09.02.2015 г. в гр. София в условията на  продължавано  престъпление, е създал и разпространил чрез интернет порнографски материал, както следва:

    На  02.12.2014 г. в гр. София е създал порнографски материал – видеофайл с файлово име „оreia2000”, като за създаването му са били използвани лица ненавършили 18 години – непълнолетните М.П.П. ЕГН ********** и А.В.Х.  ЕГН **********,

        На 07.02.2015 г. в гр. София е разпространил чрез Интернет – чрез интернет сайт „pornhub.com” и чрез „Facebook” порнографски материал, а именно  видеофайл, с файлово име   „оreid2000” и части от този видеофайл под формата на отделни изображения, за  създаването на които са били използвани лица ненавършили 18 години – непълнолетните М.П.П. ЕГН ********** и А.В.Х. ЕГН **********.

На 09.02.2015 г. в гр. София е разпространил чрез интернет – чрез интернет сайт „хvideoc.com” порнографски материал, а именно  видеофайл, с файлово име „оreid2000” за  създаването на който са били използвани лица ненавършили 18 години – непълнолетните М.П.П. ЕГН **********  и А.В.Х. ЕГН ********** престъпление по чл. 159, ал. 4, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 159, ал. 4 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК вр. с чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 3000 (ТРИ ХИЛЯДИ) ЛЕВА.

      На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Е.Л.А. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

     На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. Е.Л.А. (със снета по делото самоличност) ЕДНО ОБЩО НАЙ-ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 23, ал. 3 ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО и наказанието ГЛОБА в размер на 3000 (ТРИ ХИЛЯДИ) ЛЕВА, наложено за престъплението по чл. 159, ал. 4 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

На основание чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното на подс. Е.Л.А. общо най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА с ШЕСТ МЕСЕЦА, като му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ТРИ ГОДИНИ за срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ТРИ ГОДИНИ времето, през което подс. Е.Л.А. е бил задържан по ЗМВР със Заповед № 61 от 08.04.2015 г. на полицейски орган при VІ-то РУ при ОДМВР – Пловдив, считано от 08.04.2015 г. до 09.04.2015 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

ОСЪЖДА ПОДС. Е.Л.А. да заплати на гражданския ищец А.В.Х. със съгласието на неговия баща В.О.Х., сумата от 12 000 /дванадесет хиляди/ лева, в едно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата, съставляваща сумата от 6 000 лева, представляваща претърпените неимуществени вреди от престъплението по чл. 158а, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, както и сумата от 6 000 лева, представляваща претърпените неимуществени вреди от престъплението по чл. 159, ал. 4 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск до сумата от  20 000 /двадесет хиляди/ лева, като НЕДОКАЗАН ПО РАЗМЕР.

 

     ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

-                    Айпад, със сериен № F4KKWTYF196 с прилежащо захранване и парола за достъп 1590, с бял кожен калъф;

-                    Два броя преносими памети /флашки/, едната черна на цвят, с надпис на нея „Арасеr” другата с формата на тюлен, с надпис по металната част  „ЕМТЕС”;

-                    Преносим компютър  марка „Асеr” модел „Аspire one” в едно със зарядно устройство към него;

ДА СЕ ВЪРНАТ НА ПОДСЪДИМИЯ Е.Л.А. след влизане на присъдата в сила. 

 

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО:

-                    Компютърна конфигурация с черна на цвят кутия, без отличителни белези и надписи по нея. Кутията на компютърната конфигурация е запечатана с лепенки, с подписите на поемните лица;

на основание чл. 53, ал. 1, буква „а“, предл. ІІ-ро от НК ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА след влизане на присъдата в сила. 

 

                  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Е.Л.А. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по досъдебното производство в размер на 325 /триста двадесет и пет/ лева в полза на Държавата по сметка на ОДМВР – Пловдив.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Е.Л.А. /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 90 /деветдесет/ лева в полза на съдебната власт по сметка на РС – Пловдив.

ОСЪЖДА ПОДС. Е.Л.А. /със снета по делото самоличност/ да заплати на гражданския ищец и частен обвинител А.В.Х. със съгласието на неговия баща В.О.Х. сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева, представляваща направените разноски по делото за назначаване на повереник.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                         

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)

 

 

                                                                       2. (п)

 

 

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.