НОХД 7782/2017 - Присъда - 09-07-2018

Присъда по Наказателно дело 7782/2017г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 169

         09.07.2018 година

          град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ХХІV наказателен състав

На седми юли                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. НЕЛИ БОНЕВА

                                                                             2. ЕЛЕНКА ЗЛАТЕВА                                                           

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 7782 по описа за 2017 година

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.А. – роден на *** г. в гр.  Д., б., български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2016 г. в гр. Пловдив е причинил другиму - на И.М.К. *** – средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на проксималните /близките, първите/ фаланги на втори и трети пръст на дясната ръка, довело до трайно затрудняване на движенията на горния десен крайник за срок от 45-60 дни, при благоприятен оздравителен процес, поради което на основание чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия К.С.А. „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На осн. чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.С.А. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените в досъдебното производство разноски в размер на 263,12 /двеста шестдесет и три лева и дванадесет стотинки/ лева.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.С.А. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Пловдив направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 190,00 /сто и деветдесет/ лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. бяла на цвят флашпамет, находяща се към кориците на делото, ДА ОСТАНЕ към материалите по делото.

  Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1

 

 

   2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.