НОХД 6101/2017 - Споразумение - 25-09-2017

Споразумение по Наказателно дело 6101/2017г.

П Р О Т О К О Л № 774

 

25.09.2017 г.                                                                  Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         V наказателен състав

На двадесет и пети септември     две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕНА СЛАВОВА-МИЛЕВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  НАДЕЖДА СЕМЕРДЖИЕВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД №  6101 по описа за 2017 година.

 

На поименното повикване в 14:30 часа се явиха:

Производството е по реда на чл. 381 ал.1 от НПК

ОБВИНЯЕМИЯТ И.З. лично и с адв. С.З. с пълномощно от досъдебното производство

В залата присъстват приятели на обвиняемия – Е.С. и В.Ц..

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. З.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните основания за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия:

И.П.З., роден на *** ***, постоянен адрес ***, ***, български гражданин, със средно специално образование, неженен, трудово ангажиран- ***, осъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ: Отводи няма да правя. Моля да одобрите представеното споразумение като не противоречащо на закона и морала.

 АДВ. З.: Отводи няма да правя. Представям и моля да приемете трудов договор № 46/22.05.2017 г Видно от което е трудово ангажиран. Моля да одобрите представеното споразумение. Изготвено е в съответствие с представените по делото доказателства и не противоречи на закона и морала.

ОБВ. З.: Отводи няма да правя. Нямам искания по доказателствата, моля да одобрите споразумението.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приеме представения трудов договор.

 

Съдът счита, че представеното от адв. З. писмено доказателство е относимо и следва да бъде прието, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРОЧИТА И ПРИЕМА представения от адв. З. трудов договор, заверено копие по отношение на обвиняемия.

ДОКЛАДВА споразумението с прочитането му от прокурора.

         

ОБВ. З.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Не желая делото да се разглежда по общия ред. Известни са ми последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно го подписах.

 Съдът предлага на страните в частта за веществените доказателства за остатъка от таблетка да се добави, че тя съставлява Обект № 4.

Към правната квалификация да се добави чл. 112 ал 2 от НПК;

Унищожаването на тези веществени доказателства да стане след изтичане на сроковете за възобновяване на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласна съм с представените промени.

АДВ. З.: Съгласни сме с посочените корекции.

ОБВ. З.: Съгласен съм.

 

Съдът счита, че представеното и коригирано споразумение е съобразено с изискванията на чл. 381 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено, и на основание чл. 382 ал. 6 от НПК да се впише в настоящия протокол окончателното му съдържание и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА  в настоящия съдебен протокол  и ОДОБРЯВА на основание чл. 382 ал. 6 и ал. 7 от НПК споразумение за решаване на  НОХД № 6101/17 г. по описа на ПРС, V н.с. постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор НАДЕЖДА СЕМЕРДЖИЕВА и обвиняемия И.П.З., представляван от адв. С.З. от ***както следва:

 

Обвиняемият И.П.З., роден на *** ***, ***, български гражданин, със средно образование, неженен, трудово ангажиран- ***, осъждан, ЕГН ********** е  извършил  ВИНОВНО престъпление по чл.354а, ал.3, т.1  от НК за това,   че на 14.09.2017 г.  в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотични вещества - високорискови наркотични вещества, както следва:

-                 Амфетамин с нето тегло 1,995 грама със съдържание на активен компонент 7,3 тегловни процента, на стойност 59, 85 лева, при единична цена за грам от 30.00 лева, съгласно Приложение №2 на член единствен от Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството;

-       Амфетамин с нето тегло 11,757 грама със съдържание на активен компонент 7,3 тегловни процента, на стойност 352, 71 лева, при единична цена за грам от 30.00 лева, съгласно Приложение №2 на член единствен от Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството;

Амфетамин с нето тегло 0,158 грама със съдържание на активен компонент 7,3 тегловни процента, на стойност 4,74 лева, при единична цена за грам от 30.00 лева, съгласно Приложение №2 на член единствен от Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството;

-                 Таблетка, съдържаща 3,4- метилендиоксиметамфетамин (MDMA, Екстази), с общо нето тегло 0,098 грама и с процентно съдържание на 3,4- метилендиоксиметамфетамин – 20,8 тегловни % на стойност 2,45 лева, при единична цена за грам от 25.00 лева, съгласно Приложение №2 на член единствен от Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството;

   като общата стойност на наркотичните вещества възлиза на 419, 75 лева / четиристотин и деветнадесет лева и седемдесет и пет стотинки/ съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

           За така извършеното от обвиняемия И.П.З. престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК му се НАЛАГА наказание,  при условията на чл. 55 ал.1 т.1 и ал.2 от НК  ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода  и ГЛОБА в размер на  1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обв. И.П.З. наказание лишаване от свобода, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 ал.1 т.1 и ал.2 НК ПРИСПАДА  от така наложеното наказание на обв. И.П.З. лишаване от свобода, през което е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, на 13.09.2017 г. в 23,00 часа, като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода“.

На основание чл.354а, ал.6 от НК вр. чл. 112 ал. 2 от НПК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: №1, - остатък от наркотично вещество амфетамин от Обект №1 с нето тегло 1,954 гр.; остатък от  наркотично вещество амфетамин от Обект №2 с нето тегло 11,719 гр.; остатък от наркотично вещество амфетамин от Обект №3 с нето тегло 0,125 гр.;  остатък от таблетка Обект № 4, съдържаща 3,4- метилендиоксиметамфетамин (MDMA, Екстази) с нето тегло от 0,069 гр.; остатък от суха растителна маса, съдържаща се в четири опаковки - обект с №5 и съдържаща психоактивното вещество – Метил ( R )-2- (1-(5-флуоропентил)- 1 Н- индазол-3- карбоксамидо)-3,3- диметилбутаноат с нето тегло от 0,209 гр.,  изпратени за съхранение в Централно Митническо управление, отдел „МРР- НОП“ гр. София/ л. 56 БП/  и след изтичане на сроковете за възобновяване на делото да се унищожат по съответния ред.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО под обект № 6- един брой електронна везна, сива на цвят, без надпис и капак – ДА СЕ ВЪРНЕ на обв. И.З..

 

           На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обв. И.П.З. да заплати направените разноски по досъдебното производство в размер на 173,10 лева /сто седемдесет и три лева и десет стотинки/ по сметка на ОД на МВР/.

 

ПРОКУРОР:                                           ОБВИНЯЕМ:

 

        АДВ. З.:                          

                              

          С оглед на така одобреното споразумение, съдът счита, че наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24 ал. 3 от НПК, а мярката за неотклонение ще следва да бъде отменена   и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6101/17 г. по описа на ПРС, V н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обв.  И.П.З. мярка за неотклонение ПОДПИСКА.

 

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 14:45   ч.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                              СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС