НОХД 4971/2017 - Решение - 10-10-2017

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

       № 1716

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

10.10.2017 г.                                                                          град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХIV наказателен състав

На десети октомври                                 две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                           

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 4971 по описа за 2017 година

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Л.К., роден на *** г. в гр. С., живущ ***, ..., български гражданин, с висше образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.2016 г. в гр. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ“, с рег. № ..., е нарушил правилата за движение, а именно:

- чл. 25 ал. 1 от ЗДП - Водач на пътно превозно средство, който предприема каквато и да е маневра, като например да заобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркиралите превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане в друг път или крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

- чл. 25 ал. 2 от ЗДП – При извършване на маневра, която е свързана с навлизане изцяло или частично в съседна пътна лента, водачът е длъжен да пропусна пътните превозни средства, които се движат по нея. Когато такава маневра трябва едновременно да извършат две пътни превозни средства от две съседни пътни ленти, с предимство е водачът на пътното превозно средство, което се намира в дясната пътна лента.

и по непредпазливост е причинил на М.Г., ЕГН: ********** /ЛНЧ № ..../ ...гражданин, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на външен глезен на левия крак, което е довело до трайно затрудняване движенията на долния ляв крайник за повече от тридесет дни, като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия, поради което и на основание чл. 343а, ал. 1, б. „а“, пр. 2, вр. с чл. 343, ал. 1, б. „б“, пр. ІІ, вр. чл. 342, ал. 1, пр. ІІІ от НК, вр. чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ         , като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на  1000,00 /хиляда/ лева.

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Л.К. /със снета самоличност/ за НЕВИНЕН да е нарушил нормите на чл. 5 ал. 1 т. 1 от ЗДвП и чл. 5 ал. 2 т. 1 от ЗДвП, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му в този смисъл обвинение.

На основание чл. 78а, ал. 4, вр. чл.343г във вр. с чл. 343, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Г.Л.К. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Г.Л.К., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР - Пловдив сумата от 866,88 лв. /осемстотин шестдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки/ лв., представляваща направени разноски по досъдебното производство.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.              

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК