НОХД 4970/2017 - Мотиви - 10-11-2017

Мотиви по Наказателно дело 4970/2017г.

М  О  Т  И  В  И  към Присъда №273/26.10.2017 г., постановена  по  НОХД №4970/2017 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІV н. с.

 

РП Пловдив е внесла обвинителен акт срещу В.О.Р. -  роден на *** ***, б. , български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан,  ЕГН ********** за това, че на 15.05.2017 година, в гр. Пловдив, в условията на опасен рецидив – след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е било отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 от НК е отнел чужди движими вещи – велосипед марка „Dunlop” на стойност 290 лева, бормашина марка „Skil” на стойност 30 лева, циркуляр „Енхел” на стойност 20 лева, дървена кутия с размери 25х20х15 см. на стойност 5 лв., 86 броя свредла с единична цена 2 лева на обща стойност 172 лева и 3 броя метчици с единична цена 5 лева на обща стойност 15 лева или всчики вещи на стойност 532 лева от владението на М.Н.Н., ЕГН ********** ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „А” и „Б”  от НК

Производството е проведено по реда на глава XXVII от НПК, като е даден ход на съкратено съдебно следствие при условията на чл.371, т.2 от НПК.

Прокурорът пледира да бъде признат подсъдимият за виновен за извършване на престъплението,  за което е предаден на съд, като сочи че са налични достатъчно доказателства за вината на подсъдимия, иска да се определи наказание на същия от шест години лишаване от свобода, което да бъде редуцирано с 1/3 и след редуцирането да се приспадне времето през което лицето е било задържано по реда на ЗМВР и НПК, а наличните по делото веществени доказателства да се върнат на пострадалия Н..

Защитникът на подсъдимият пледира за налагане на минимално наказание за извършеното деяние, както и да се приспадне времето, през което лицето е било задържано.

Подсъдимият  В.Р. поддържа казаното от защитника му.

Въз основа на събраните в хода на делото доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка в хода на делото:

Подсъдимият В.О.Р. -  роден на *** ***, б. , български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, осъждан,  ЕГН **********.

От справката съдимост на подсъдимия се установява, че същият е осъждан с 5 влезли в сила съдебни акта, като от значение за квалифициране на деянието му като извършено при условията на опасен рецидив са следните съдебни актове : По НОХД № 147/2014 год., споразумение в сила от 10.01.2014 год., като за престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 и т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 от НК е осъден на 6 месеца лишаване от свобода; По НОХД № 4005/2014 год., споразумение в сила от 30.09.2014 год., като за престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3 и т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 от НК е осъден на 7 месеца лишаване от свобода и по НОХД № 6594/2015 год., определение в сила от 19.10.2015 год., като за престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 и т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „б“ от НК е осъден на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода.

Свид. М.Н. ***. В близост до местоживеенето ползвал метален гараж, който се намирал на същия булевард но срещу № 40 в междублоковото пространство. Свид. Н. притежавал велосипед "DUNLOP", бормашина "SKIL", циркуляр "Enhel“, дървена кутия със свредла – 86 бр. и метчици – 3 бр., които държал в посочения гараж. На датата 15.05.2017 год. подс. Р. минавайки покрай гаража решил да открадне намиращите се в него вещи, като се възползвал от факта, че конструкцията на същия била метална и успял чрез физическа сила да огъне вратата, през която влязъл вътре. След като видял вещите вътре решил да ги вземе. С колелото и вещите отишъл в „махалата“, където живеел на ул. „Джебел“ № 9. Там продал на свид. И. А.  /по прякор „***“/ бормашина "SKIL", циркуляр "Enhel“, дървена кутия със свредла – 86 бр. и метчици – 3 бр. Велосипеда марка „Дънлоп“ обвиняемият продал на свид. И. И. Б. /по прякор „***“/. На 15.05.2017 год. към 17.40 ч. свид. Н. се прибрал от работа и установил, че вратата на гаража е огъната, като освен това от самия гараж липсват горепосочените негови вещи. В тази връзка той депозирал сигнал до органите на реда. Като *** в *-********** гр. Пловдив работел свид. Н. Д., като на 16.05.2017 год. заедно с неговия колега Ц. Н. извършвали проверка по повод образуваното наказателно производство с оглед извършените оперативно издирвателни мероприятия е установен като извършител на престъплението подс. Р.. Двамата провели беседа с лицето, като пред тях пояснил начина и механизма на извършване на престъплението, като направил и пълни самопризнания, че именно той е отишъл на гаража на горепосочения адрес и от там е взел вещите, собственост на Н.. Освен това посочил и на кои лица и къде ги е дал, а именно на И. А.  /по прякор „***“/ и И. И. Б. /по прякор „***“/.

         По време на извършения оглед на местопроизшествие била иззета дактилоскопна следа № 1, иззета на 15.05.2017 год., за която от заключението на изготвената дактилоскопна експертиза се установява, че е оставена от ляв палец на подс. В.О.Р..

         По време на разследването е била назначена и изготвена стоково-оценъчна експертиза с цел установяване стойността на инкриминираните вещи към момента на извършване на деянието, видно от заключението на която същите възлизат на обща стойност 552 лв., така както следва:

-         велосипед "DUNLOP", закупен 2012 год. - 290 лв.

-         бормашина "SKIL", закупена преди 5 години - 30 лв.

-         циркуляр "Enhel“, закупен преди 10 години - 20 лв.

-         дървена кутия с размери 25x20x15 см. - 5 лв.

-         свредла – 86 бр. х 2 лв. - 172 лв.

-         метчици – 3 бр. х 5 лв. – 15 лв.

         Самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от приобщените по делото гласни и писмени доказателства – свидетелските показания на свидетелите М.Н.Н., И. И. Б. , И. А.  А. , Н. Т. Д. , заключението на изготвената СОЕ, както и от събраните в хода на делото веществени доказателства и писмени такива – протокол за оглед на местопроизшествие, протоколи за доброволно предаване, протоколи за разпознаване, протокол за изготвена дактилоскопна експертиза, иззета дактилоскопна следа, характеристика за подсъдимия, справка съдимост.

Съдът счита, че въз основа на събраните доказателства няма как да бъде установена различна фактическа обстановка, както и че доказателствата са достатъчни за достигане на извод, че подсъдимият е извършил деянието, за което е предаден на съд.

От обективна страна, на 15.05.20175 г. в гр. Пловдив, подсъдимият е извършил деянието по чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „А” и „Б”  от НК чрез действия – същият е проникнал в ползвания от св.Н. гараж и е отнел намерените там движими вещи, без съгласието на Н..

От субективна страна престъплението подсъдимият Р. е извършил при пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на извършеното и е желаел настъпването на общественоопасните последици. Налице е присвоителното намерение у същия за отнемането на намерените в гаража на св.Н. движими вещи.

С оглед на изложеното съдът счита, че от обективна и субективна страна е доказано, че подс.Р. е осъществил състава на престъплението, за което е бил предаден на съд.

Съдът , като взе в предвид принципа на законноустановеност на наказанията в чл.36 от НК, всички доказателства по делото, личността на извършителя – подсъдимия В.Р., съдебното му минало, възрастта му, определи по следния начин наказанието : При индивидуализиране на наказанието на подсъдимия   В.Р. за престъплението по  чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29, ал.1, б. „А” и „Б”  от НК съдът отчете отново всички необходими белези на извършеното, доказателствата по делото, съответно смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства : за това престъпление, законът предвижда наказание лишаване от свобода от две до десет години. Като отегчаващи вината съдът отчете следните обстоятелства: че престъплението е извършено от подсъдимия Р. малко повече от три месеца след изтърпяване на предходно наложено му наказание лишаване от свобода. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчита младата му възраст, направеното самопризнание, както и частичното възстановяване на причинените вреди. Ето защо, при съпоставяне на всички тези факти и при съпоставяне с подбудите на извършеното от него и като анализира тези индивидуализиращи отговорността обстоятелства, настоящият съдебен състав счете, че в конкретния казус е налице лек превес на смекчаващите вината обстоятелства, като същите не се явяват многобройни смекчаващи по смисъла на чл.55, ал.1 от НК, поради което и определи на подсъдимия наказание при условията на чл. 54 от НК при лек превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. Така определеното наказание е било редуцирано с 1/3 на основание чл.58а, ал.1 от НК, като след редуцирането е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

 Според преценката на съда именно това наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, поради което е справедливо и съответства на целите по чл.36 от НК.

На основание чл. 57, ал.1, т.2, б. „Б” от ЗИНЗС е определен първоначален строг режим за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода.

На основание чл.59 ал. 2 вр. с ал. 1 т. 1 от НК е приспаднато от така наложеното на подсъдимия В.О.Р. наказание от 2 /две/ години  и 4 /четири/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, за времето от 16.05.2017 г. до влизане в сила на настоящата присъда, като един ден „задържане“ се зачита за един ден „лишаване от свобода“.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. бормашина, 1 бр. циркуляр и 1 бр. кутия със свредла и метчици, находящи се на съхранение при домакина на VІ РУ на МВР гр. Пловдив е постановено да се върнат на пострадалия М.Н.Н., ЕГН ********** ***.

 

Причини за извършване на престъпленията са слаби морално волеви задръжки, незачитане на установения в страната правов ред и неприкосновеността на чуждата собственост.

На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият В.Р., е осъден да заплати по сметка на ОД на МВР Пловдив сумата от 122.32 лева, представляваща направените по делото разноски за назначените експертизи.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК