НОХД 4968/2017 - Споразумение - 28-09-2017

Споразумение по Наказателно дело 4968/2017г.

П Р О Т О К О Л

№ 796

28.09.2017 г.                                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ХХІV наказателен състав

На двадесет и осми септември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ЗДРАВКО АЛЕНДАРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4968 по описа за 2017 година.

На поименното повикване в 13,49  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

И.П.Н. – редовно призован, се явява лично и със службения си защитник адв. С.С.К..

 

ПОСТРАДАЛАТА:

Г. А. К. – редовно призована, не се явява.

ПОДС. Н.: Не съм получил препис от обвинителния акт на прокуратурата.

 

На подсъдимия се връчи заверен препис от обвинителния акт на РП – Пловдив в залата.

 

ПОДС. Н.: Получих препис от обвинителния акт, не правя възражение за неспазване на 7-дневен срок.

ПОДС. Н.: Желая адв. К. да ме защитава в настоящото производство.

АДВ. К.: Запозната съм с материалите по делото. Ще поема защитата на подсъдимия Н..

Съдът счита, че са налице основанията на чл. 372, ал. 2 от НПК  и чл. 26, ал. 2 от НПК, поради което

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. С.С.К. за служебен защитник на подс. И.П.Н. в настоящото производство.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

Съдебният състав намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Сне се самоличността на подсъдимия:

И.П.Н. - е роден на ***г***, **, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, работи като **, живее в **, ЕГН **********.

          На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

          На страните се разясниха правата по чл. 274-275 от НПК.

          ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Нямам доказателствени искания. 

          АДВ. К.: Нямам отводи. Нямам доказателствени искания.

          Съдебният състав, с оглед липсата на отводи, счита, че следва да бъде даден ход на съдебното следствие.

Ето защо Съдът

          О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

          ДОКЛАДВА се обвинителния акт с прочитането му от прокурора.

ПОДС. Н.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Искам да подпиша споразумение с прокуратурата за решаване на делото и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Няма да се повтори. Съжалявам.

          Предостави се възможност на страните да обсъдят параметри на споразумение.

ПРОКУРОР: Представям споразумение в писмен вид, което постигнахме и изготвихме и моля да го одобрите.

АДВ. К.: Моля да одобрите представеното споразумение.

ПОДС. Н.: Моля да одобрите представеното споразумение.

Съдебният състав, с оглед на това, че е сезиран със споразумение за решаване на делото преди приключване на съдебното следствие,  съобразно с чл.384 от НПК, намира, че не следва да се продължава следствието и следва да се пристъпи към процедурата по реда на глава 29 от НПК.

Ето Защо Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА СЕ споразумението чрез прочитането му от прокурора.

На основание чл. 382, ал. 4 от НПК Съдът разясни на подсъдимия И.П.Н. обстоятелствата, свързани със сключване на споразумение за решаване на досъдебното производство и го разпита разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях, както и доброволно ли е подписал споразумението.

          ПОДС. Н.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

          Съдебният състав намира, че съдържането на представеното споразумение следва да бъде вписано в съдения протокол, предвид на което и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:

Подсъдимият И.П.Н. - е роден на ***г***, **, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, работи като общ **, живее в **, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.191 ал.1 НК за това, че от месец септември 2013г. до 14.10.2014г. в с.Ягодово, обл.Пловдив като пълнолетно лице, без да е сключило брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст Г.А.К. ЕГН **********.

За така извършеното от подсъдимия И.П.Н. престъпление по чл.191 ал.1 НК, на основание чл. 54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ”, включващо по вид и срок следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42б, ал. 1, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК – ‘‘ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ‘‘ по настоящ адрес:*** за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице и периодичност на явяване два пъти седмично;

2. На основание чл. 42б, ал. 2, вр. чл. 42а, ал. 3, т. 1, вр. ал.  2, т. 2, вр. ал. 1 от НК – ‘‘ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ‘‘ с пробационен служител в пробационната служба по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 3. На основание чл. 42б, ал. 5 вр. с чл. 42а, ал. 3, т. 3 вр. с ал. 2, т. 6 вр. с ал. 1 от НК – ‘‘БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО‘‘ от 150 часа, в рамките на 1 /една/ поредна година и наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез обявяване на настоящото определение в Кметството по местоживеене.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                   ПОДСЪДИМИЯТ:

ПРОКУРОР:........................                                                   ......................

З. АЛЕНДАРОВ                                                  /И. Н./

                                               

ЗАЩИТНИК:.............................                                   /АДВ. К./

 

 

    

          С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения му вид, като бъде отменена наложената мярки за неотклонение „Подписка“ на подс. И.П.Н., с  ЕГН ********** и да бъде прекратено наказателното производство по НОХД № 4968/2017 г. по описа ПРС, ХХІV н.с.

          Ето защо

          СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП – Пловдив и подс. И.П.Н. чрез служебния си защитник адв. С.С.К. ***, за решаване на делото.

          ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия И.П.Н., с  ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 4968/2017 г., по описа на ПРС – ХХІV н.с.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

          Протоколът се изготви в С.З.

          Заседанието се закри в 14,30 часа.

                     

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                СЕКРЕТАР:       

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.