НОХД 3868/2017 - Присъда - 18-12-2018

Присъда по Наказателно дело 3868/2017г.

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 308                     18.12.2018г.                   гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

на осемнадесети  декември                       две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.МАРИЙКА КАРАМИХАЙЛОВА

                                                                                                         2.ДИМИТЪР ПЕТРУНОВ

                                                         

 

Секретар: МАРИЯНА РУДЕВА

Прокурор: ЕЛКА КАРАНИНОВА

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 3868  по описа за 2017  година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Х.К.С. - роден на *** ***, б., б. г., неженен, със средно образование, работещ, неосъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.04.2016 год. в гр. Пловдив е причинил на К.Г.С. с ЕГН ********** тежка телесна повреда, изразяваща се в загуба на бъбрек /ляв/, поради което и на основание чл. 128 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА  на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия Х.К.С. /със снета самоличност/  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ ГОДИНИ  с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия Х.К.С. с ЕГН:********** да заплати на гражданския ищец К.Г.С. с ЕГН: ********** сумата от 25000 /двадесет и пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, резултат от престъплението по чл.128 ал.2 вр. ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от деня на увредата – 17.04.2016 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ гражданския иск до пълния му предявен размер от 60000 /шестдесет хиляди/ лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА подсъдимия Х.К.С. /със снета по делото самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Пловдив сумата в размер на 1000 /хиляда/ лева, представляващи държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

 ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Х.К.С. с ЕГН:********** да заплати на гражданския ищец и частен обвинител К.Г.С. с ЕГН: ********** сумата от 3000 лв. /три хиляди/ лева, представляващи направени разноски по делото за адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по делото.

ОСЪЖДА  на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Х.К.С. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР Пловдив направените по делото разноски в размер на 667,92  /шестстотин шестдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки / лева.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Х.К.С. /със снета по делото самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на Висш Съдебен Съвет сумата в размер 560 / петстотин и шестдесет / лева, представляваща направена по делото разноски.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЪДЕБЕНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

                                                        1……………..     2………………

 

                                              

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МР