НОХД 3772/2017 - Присъда - 10-10-2017

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

       № 258

В ИМЕТО НА НАРОДА

10.10.2017 г.                                                                          град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХIV наказателен състав

На десети октомври                                 две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИТКА ТОДОРОВА

МАДЛЕН ЧАЛГЪДЖИЯН

                           

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: МАРИНА ИЛИЕВА

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 3772 по описа за 2017 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.В.В., роден на *** ***,  ..., български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, неработещ, с адрес:***, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.01.2017 г. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив - след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като e бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужди движими вещи – портфейл на стойност 2 /два/ лв., парична сума от 300 лв., мобилен телефон марка “Майкрософт Лумия  640” на стойност 130 лв., с калъф на стойност 5 лв., всички вещи на стойност 437 лв., от владението на С.Д.Б. ***, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1 б. ”а” и б. “б”, вр. чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, буква „Б” от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия Р.В.В. наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА следва  да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл. 304 от НПК признава подсъдимия Р.В.В. за НЕВИНЕН в това да е извършил горното след предварителен сговор за осъществяването му с А.Г.В., с ЕГН **********, в немаловажен случай, поради което и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му в този смисъл обвинение по чл. 196, ал. 1, т. 2 и вр. чл. 195, ал. 1, т. 5 от НК.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия Р.В.В. наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по настоящето дело, считано от 20.01.2017 г. до влизане в сила на настоящата присъда.

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Г.В., роден на *** ***,  ..., български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, неработещ, ученик в ...., с адрес:***, с ЕГН: ********** за НЕВИНЕН в това на 17.01.2017 г. в гр. Пловдив, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си, след предварителен сговор за осъществяването му с Р.В.В., с ЕГН **********, в немаловажен случай, да е отнел чужди движими вещи – портфейл на стойност 2 /два/ лв., парична сума от 300 лв., мобилен телефон марка “Майкрософт Лумия  640” на стойност 130 лв., с калъф на стойност 5 лв., всички вещи на стойност 437 лв., от владението на С.Д.Б. ***, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му в този смисъл обвинение по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Р.В.В. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР - Пловдив сумата от  52,90 лв. /петдесет и два лева и деветдесет стотинки/ лв., представляваща направени разноски по досъдебното производство, както и сумата от 20,00 /двадесет/ лева по сметка на ПРС.

         На основание чл. 190, ал. 1 от НПК разноските в размер на 315,08 /триста и петнадесет лева и осем стотинки/ лева ДА ОСТАНАТ за сметка на Държавата.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.              

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                        2.

 

Вярно с оригинала! МК