НОХД 1626/2017 - Присъда - 25-10-2017

Присъда по Наказателно дело 1626/2017г.

                П Р И С Ъ Д А

 

Номер 270              25.10.2017 година                        град ПЛОВДИВ

 

                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                               ІІ наказателен състав

На двадесети и пети октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

     

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                                                         

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

Прокурор:  Стефан Илиев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 1626 по описа за 2017 година

 

                       П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.П.К. - роден на *** ***, б., български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че  на 26.10.2015 г. в гр. Хисар на ул.„Стара планина" пред №3, при управление на моторно превозно средство - товарен автомобил „Мерцедес", модел „Спринтер", с регистрационен номер №****, е нарушил правилата за движение по пътищата -

- Чл. 25. (1) Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение;

- Чл. 40. (1) Преди да започне движение назад, водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения за останалите участници в движението;

(2) По време на движението си назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно, той е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности

и по непредпазливост е причинил средни телесни повреди по смисъла на чл. 129. ал.2 вр. ал.1 от НК на Р.И.К. с ЕГН ********** от гр.Х., изразяващи се в счупване на костите на лявата предмишница, довело до трайно затрудняване движенията на левия горен крайник и счупване на таза, с изкълчване на дясната тазобедрена става, довело до трайно затрудняване движенията на десния долен крайник - престъпление по чл.343, ал.1 б.„б" вр. чл.342, ал.1 от НК, като на основание чл.78А ал.4  вр. ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия  Г.П.К. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР - Пловдив сумата от 353,88 /триста петдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки/ лева, представляваща направени в хода на досъдебното производство разноски по делото, както и сумата от 120 /сто и двадесет/ лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив, представляваща направени разноски на съдебното производство.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Г.П.К. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на Р.И.К. с ЕГН ********** сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направени разноски за заплатен адвокатски хонорар.

        

           Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.