НОХД 1521/2017 - Присъда - 19-10-2017

Присъда по Наказателно дело 1521/2017г.

                 П Р И С Ъ Д А

 

Номер 264           19.10.2017 година                        град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски Районен съд                                               ХVІ наказателен състав

На деветнадесети октомври                                             Година 2017

В публично заседание в следния състав:

     

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Зоя Кузманова

                                                                    2. Валя Голева

        

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Цонка Кичева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 1521 по описа за  2017 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

    ПРИЗНАВА подсъдимата Т.П.А. - родена на *** ***, живуща ***, б., българска гражданка, със средно образование, работеща, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** за НЕВИНОВНА в това на 16.03.2016г. в гр. Пловдив, без съгласието на притежателите на изключителното право върху марките, а именно на:

- “TOMMY HILFIGER Licensing B.V.” - THE NETHERLAND - в качеството на притежател на марка „TOMMY HILFIGER” -  словна с № 32317 със срок на действие до 07.04.2017г.; фигуративна с № 32318 със срок на действие до 07.04.2017г.; комбинирана с № 1225683 със срок на действие до 25.06.2024г.; комбинирана с № 000131631 със срок на действие до 01.04.2024г.; комбинирана с № 000131665 със срок на действие до 01.04.2024г.; словна с № 000131706 със срок на действие до 01.04.2016г.; фигуративна с № 000138529 със срок на действие до 01.04.2024г. и комбинирана с № 1225683 със срок на действие до 25.06.2024г. и

- “SISCO TEXTILES N.V” - CURAÇAO в качеството на притежател на марка “O’NEILL” – словна с № 572361 със срок на действие до 31.05.2021г.; комбинирана с № 686002 със срок на действие до 28.11.2017г.; комбинирана с № 000071928 със срок на действие до 01.04.2026г.; комбинирана с № 000666784 със срок на действие до 01.04.2018г.;  словна с № 008499782 със срок на действие до 21.08.2019г. и комбинирана с № 008501141 със срок на действие до 20.08.2019г.,

като едноличен собственик на капитала и управител на „ТЕО – ЕВРОПА“ ЕООД – гр. Пловдив с ЕИК: 160049387, да е използвала в търговската си дейност стоки, носещи знаци - идентични или сходни на регистрираните марки, или тяхна имитация, за които, поради сходството си с марките - обекти на това изключително право, съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знаците с марките /по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения (обн. ДВ. бр. 81 от 14.09.1999г.) /, като ги е съхранявала с цел предлагане на стоките с тези знаци за продажба  и пускането им на пазара , без правно основание ,  а именно:

- спортни блузи с къс ръкав – тип тениски, в различни цветове и с различни щампи, с надписи на латиница “TOMMY HILFIGER”, с прикрепени етикети – текстилни и хартиени, със същите надписи  – общо 250 /двеста и петдесет/ броя;

- спортни блузи с къс ръкав – тип тениски, тъмносини на цвят, с щамповани изображения, с надписи на латиница “O’NEILL”, с прикрепени хартиени етикети със същите надписи – общо 15 /петнадесет/ броя - на обща стойност от 10 300 /десет хиляди и триста/ лева и са причинени значителни вредни последици -  престъпление по чл. 172б, ал. 2, пр. 2, във вр. с ал. 1 от НК и на основание по чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по така повдигнато й обвинение. 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:  – спортни блузи с къс ръкав /тип тениски/, в различни цветове и с различни щампи, с надписи на латиница “TOMMY HILFIGER” и “O’NEILL”, с прикрепени етикети – текстилни и хартиени, със същите надписи - общо 265 /двеста шестдесет и пет/ броя, опаковани и запечатани в полиетиленови чували, подробно описани по марки и количества в протокол за доброволно предаване от 16.03.2016г., находящи се на съхранение при домакина на Отдел “ИП” при ОД на МВР, на основание чл. 172б. ал.3 от НК да се отнемат в полза на Държавата и да се унищожат, след влизане на присъдата в сила.

         На основание чл. 190 ал. 1 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски по делото в размер на 310.50 лева /триста и десет лева и петдесет стотинки/, като и направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 125.59 леваа /сто двадесет и пет лева и петдесет и девет стотинки, остават за сметка на Държавата.

        

           Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

        

                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                   2.

 

Вярно с оригинала: И.П.