НОХД 7757/2016 - Мотиви - 26-11-2019

Мотиви по Наказателно дело 7757/2016г.

М О Т И В И

към Присъда № 216 от 09.09.2019 г.,

постановена по НОХД № 7757/2016 г. по описа на ПРС, XXVI н.с.

 

Районна Прокуратура, град Пловдив е повдигнала обвинения против И.Б.Б. с ЕГН: ********** за извършени от него престъпление по чл. 308, ал. 7, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 и по чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, както и против А.Е.К. с ЕГН: ********** за извършени от нея престъпления по чл. 308, ал. 7, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 и по чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

В хода на съдебните прения прокурорът поддържаше внесените против двамата подсъдими обвинения. Вината им се установявала от събраните по делото доказателства. Подсъдимите Б. и К. наели помещение в кооперацията, находяща се на ул. ,,***‘‘, в която на квартира бил и първият от тях, като за своята дейност те били закупили и различни машини. Извършването на деянията се установявало от направените самопризнания на подсъдимите, както и от останалите извършени процесуално-следствени действия. Предвид гореизложеното предлага на подсъдимия И.Б. да бъдат наложени наказания ,,лишаване от свобода‘‘ в размер от 6 години и 10 години за извършените от него престъпления, като на основание чл. 23 НК следвало да се определи и наложи едно общо най-тежко наказание в размер от 10 години лишаване от свобода. По отношение на подсъдимата К. предложи за извършените от нея деяния да й се наложат наказания ,,лишаване от свобода‘‘ съответно в размер от две години и три години, като на основание чл. 23 НК да й бъде наложено едно общо най-тежко наказание в размер от три години лишаване от свобода, което изтърпяване на бъде отложено с изпитателен срок от пет години. На подсъдимите следвало да се възложат и разноските по делото, като бъде приспаднато и времето през което същите са били задържани.

Защитникът на подсъдимия И.Б. – адв. Н.Г. в хода на съдебните прения заяви, че неговият доверител не е извършил престъпленията за които бил предаден на съд. В обвинителния акт липсвали посочени конкретни действия на двамата подсъдими. По отношение на подсъдимия Б. липсвала и користната цел. В условията на евентуалност желае наложеното на последния наказание да бъде съобразено с неговото здравословно състояние и съпричастността му към деянията.

Подсъдимият И.Б. заяви, че е съгласен с казаното от своя адвокат, като в последната си дума поиска от Съда да му бъде наложено по-леко наказание.

Защитникът на подсъдимата А.К. – адв. Т. заяви, че поначало нейната клиентка признава вината си. От събраните по делото доказателства, обаче не се установявало тя да е укривала вещи предмет на обвинението, както и да е получавала пари за изготвянето на документи. По делото били налице редица смекчаващи вината обстоятелства, поради което приложим бил институтът на чл. 55 НК. От друга страна с оглед обстоятелството, че скоро ще стане майка намери, че едно наказание ,,пробация‘‘ не би могло да изиграе своята роля, поради което поиска налагането на наказание ,,лишаване от свобода‘‘ в минимален размер, чието изпълнение бъде отложено с изпитателен срок.

Подсъдимата К. заяви, че е съгласна със своя защитник, като в последната си дума помоли за минимално наказание.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият И.Б.Б.  - роден на *** ***, Б., български гражданин, средно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********.

Подсъдимата А.Е.К. - родена на *** ***, Б., българска гражданка, средно образование, безработна, разведена, неосъждан, ЕГН **********.

През 2015 г. подсъдимите И.Б.Б. и А.Е.К. поддържали отношения. Първият живеел под наем в гр. Пловдив, ул. ,,***‘‘ № *.

Подсъдимата А.К. била завършила специалност ,,***‘‘ в частен колеж ,,***‘‘ гр. Пловдив, като същата разполагала с умения в набирането на текстове с компютър, както и обработка на компютърни файлове. Тя притежавала обект ,,рекламно студио‘‘, находящо се в гр. Пловдив, кв. ,,***‘‘.

С течение на времето у подсъдимите И.Б. и А.К. възникнало намерение да изработват неистински официални документи, като съвместната им дейност следвало да се разпредели по следния начин, а именно подсъдимата А.К. да се занимава с предпечата на документите и тяхната графична обработка, а подсъдимият Б. да се занимава със самото физическо изготвяне, като за целта той разполагал и с множество на брой и вид холограмни стикери.

С оглед изпълнение на съвместната си дейност двамата подсъдими се нуждаели от помещение което да съхраняват притежавана от тях техника, както и впоследствие придобита такава. Подсъдимият И.Б. забелязал, че в кооперацията в която живеел, находяща се в гр. Пловдив, ул. ,,***‘‘ № ***има свободно партерно помещение.

С цел по-голяма конспиративност при извършване на съвместната си дейност и с цел отклоняване на вниманието по отношение на наемателя, двамата подсъдими измислили по какъв начин да бъде наето това помещение. За целта те взели данните – трите имена, ЕГН, номер на лична карта на свид. Д.Я. – съсед на А.К.,***, които данни същата притежавала отпреди във връзка с оказано съдействие на свид. Я. за теглене на заем, а именно копие от личната му карта. Подсъдимите Б. и К. се свързали с лицето Б.М. – техен познат, който се обадил във фирмата, собственик на помещението и представил за лицето Д.Я., с цел и да наеме въпросното помещение, находящо се на партерен етаж в кооперацията на ул. „***“ №***в гр. Пловдив.

В изпълнение на замисленото, в края на месец юни 2015 г. Б.М. се свързал по телефона със свид. Б.П., която работела в „***“ ООД /дружеството било собственост на „***“, а сградата, построена на посочения адрес, била собственост именно на „***“/ и отговаряла за отдаване на имотите на фирмата под наем. При разговора по телефона Б.М. съобщил, че го интересува отдаването под наем на партерното помещение на ул. „***“№*, при което получил отговор, че помещението е свободно и се отдава под наем. Двамата със свид. П. се разбрали да се чуят малко по-късно, за да разменят данните си за изготвяне договор за наем. Малко по-късно Б.М. отново се обадил по телефона на свид. П., като посочил, че наемател е Д.А.Я. с ЕГН **********. Също така М. предоставил по телефона и номера на личната карта, кога и от къде е издадена същата. В този разговор М. казал, че първоначално ще бъде платен наем за три месеца. Двамата се разбрали на 01.07.2015 г. да се срещнат пред сградата на ул. „***“ №***и да подпишат договора за наем на помещението. Тъй като свид. П. била получила необходимите данни по телефона, същата изготвила договора, а също и фактура за наем за 3 месеца. На посочената дата 01.07.2015 г. била осъществена среща между свид. П. и лицето Б.М., на която среща М. се представил за Д.Я.. Двамата влезли в помещението, което било празно, огледали го, след което бил подписан и договорът за наем, а М. предоставил на свид. П. сумата, която представлявала наем за 3 месеца. При тази среща свид. П. не поискала документ за самоличност, тъй като се доверила на данните, предоставени й по телефона от лицето. Св. П. предала ключовете за помещението на Б.М.. След това М. предоставил ключовете на подсъдимите Б. и К.. По този начин двамата подсъдими се сдобили с помещение в което следвало да разположат техниката необходима им за изготвянето на неистински документи.

Междувременно преди това, през пролетта на 2015 г. подсъдимият Б. и подсъдимата К. закупили от „Анонс България“ ЕООД – гр. Стара Загора лазерен гравир от шоурума на „Анонс България“ ЕООД. Те отишли и се поинтересували от машина лазерен гравир с определени размери. Свид. Ж.Ж., собственик и ***на „Анонс България“ ЕООД им показал конкретна машина, която удовлетворявала изискванията на двамата подсъдими, като в хода на съдебното следствие той разясни, че с тази машина биха могли да се изработват фирмени печати. По време на разговор с него и със свидетеля С.К., подсъдимите заявили, че притежавали рекламна къща и тази машина им трябва, за да изработват печати и да гравират дърво. Двамата подсъдими презентирали и своите функции в тази рекламна къща, а именно К. се представила като дизайнер в рекламната агенция, а Б. като собственик на фирмата, както и лице което се занимава с поддръжката на техниката и поставянето на изделията. Машината била закупена с пари, предоставени от И.Б. в брой, като той посочил и адреса, където следва да бъде монтирана, а именно в гр. Пловдив, ул. „***“ №*, ет.*, което жилище той обитавал под наем. Няколко дни след закупуване на лазерния гравир свид. К. доставил машината в гр. Пловдив на горепосочения адрес. Двамата с И.Б. я качили до жилището, като последният споделил със свид. К., че към момента няма обособено помещение в рекламното студио, затова машината трябва да бъде инсталирана в апартамента. В изпълнение на поръчката и в присъствието на подсъдимите, свидетелят К. инсталирал машината в боксовото помещение на апартамента, нает от И.Б., като след това той обяснил на двамата подсъдими как се работи с лазерния гравир. Основно се обяснявало на А.К., тъй като тя разбирала от софтуер, а на И.Б. обяснил как се връзва машината.

През лятото на 2015 г. И.Б. закупил от фирма „Дедалкъмпани“ ООД – гр. Пловдив, чийто офис се намирал в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №145, машина за топъл печат за сумата от 150 лева, която машина би могла да послужи на двамата подсъдими, с оглед намерението им за изготвяне на неистински документи.

След като наели помещението, находящо се в гр. Пловдив, на ул. ,,***‘‘ № ***– партер, двамата подсъдими го оборудвали с необходимите машини и апаратура за изготвяне на неистински документи, сред които и закупените през пролетта и лятото на 2015 г. лазерен гравир 3020Х-XL и машина за топъл печат. Също така оборудвали помещението и с принтер ,,HP Deskjet F4180‘‘ със сериен номер CN8757V3YP, принтер ,,Canon Pixma iP4700‘‘ със сериен номер ABUR63113, принтер ,,Canon E514‘‘ със сериен номер LXFA12509, преносим флаш памет “Cruzer Blade 2 GB”, един брой СД носител “maxell”, един брой компютър в черна кутия “LG” , преносим компютър ,,Acer Aspire‘‘, „Леново“, преносим хард диск марка “Seagate”, преносим флаш памет без означения  8 GB, копирна машина, ламинатор, скенер „EPSON“. Компютрите, преносимите памети, преносимият харддиск и СД носителя съдържали различни файлове, които били предназначени за изготвяне на неистински документи и за които и двамата подсъдими били наясно.

 Част от вещите били собственост на подсъдимата А.К., другата част от апаратурата била собственост на И.Б., като по време на предявяване на веществените доказателства всеки един от тях заяви, кои вещи са негови. За нуждите на дейността си двамата подсъдими набавили различни предмети, материали необходими за изготвянето на различни неистински документи, а именно български и чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование, свидетелства за управление на превозни средства, документи, удостоверяващи лични регистрационни данни, документи за правоспособност, нотариални удостоверения. В инкриминирания период, по неустановен в хода на разследването начин двамата подсъдими се сдобили със следните предмети и материали, за които знаели, че са предназначени и можели да послужат за съставяне и преправяне на горепосочените документи, както следва: заготовка за печат с изписан текст “KAPIKUL KAPA HUDUT KAPISI C EDRINE CIKIS 12.1***44”, един брой заготовка за печат син на цвят изписан текст “Варненски свободен университет Варна Черноризец Храбър”, един брой заготовка за печат черен на цвят с изписан текст “Варненски свободен университет Варна Черноризец Храбър”, един брой заготовка за печат с надпис “ МОН Министерство на образованието и науката №***2015 Оригинал ВСУ ф№03111007 ********** Д.С.С.”, един брой заготовка за печат с жълто покритие с надпис “Варненски свободен университет Черноризец Храбър ЗА”,  един брой заготовка за печат с изписан текст “Перфект такси ООД Пловдив”,  два броя заготовка за печат с изписан текст “Автотранс 2000 ученици Пловдив ООД”, два броя заготовка за печат с надпис “Автотранс 2000 Байкал Пловдив 4 ООД”; пет броя заготовка за печат с надпис съответно “ януари, март, април, май, юни”,  един брой заготовка за печат с надпис “REPUBLIC OF BULGARIA Република България, заготовка за печат с надпис върху фолио “МОН Министерство на образованието и науката №***2015 Оригинал ВСУ ф№03111007 ********** Д.С.С.”; девет броя заготовки за печат, представляващи метални плаки с различна форма и надписи по тях, материали –  два броя ролки с лента с надпис ИААА, девет броя стикери с надпис ИААА, представляващи имитации на дифракционни оптически  вариращи елементи ( ДОВЕ),три броя имитация на ДОВЕ, представляващи стикери за годишни технически преглед на автомобил; два броя квадратно фолио черно на цвят всяко, от които с четири кръгли изображения, едното, от които изобразява герба на Република България, а другите са с надпис “BG представляващи фотоформи за изработка на печатни форми за имитация на ДОВЕ за български документи за самоличност; Един брой къс от черно фолио с кръгла форма с надпис на него “Варненски свободен университет Черноризец Храбър”;четири броя черни ленти, върху които има четири кръгли изображения с надпис “D Ile De Gendarmerie De France”; Един брой къс от черно фолио с кръгла форма с надпис “D Ile De Gendarmerie De France”; Един брой черна лента с надпис на нея “BAG 05-21 Kontrolle; два броя черни къса с кръгла форма с надпис Т.С. EdrineKapikule Kara Hudut Kapisi, представляващи фотоформи за изработка на печати ( удостоверителни знаци); Тридесет и шест броя холограми с кръгла форма с надпис в средата БГ а около него изписано на кирилица и на латиница Република България, три броя ленти всяка от които  по две холограми с географското изображение на Република България и надпис БГ BG; двадесет и шест броя  ленти с холограми с изображението на герба на Република България и надпис BG; десет броя холограми от прозрачно фолио върху бяла хартия   с надпис BG; двадесет броя холограми с изображение на два лъва и надпис на кирилица и на латиница  Република България; осемнадесет броя  холограми с географското изображение на Република България и надпис БГ BG; двадесет броя холограми с многоъгълна форма с географското изображение на Република България и надпис БГ; един брой ролка с лента съдържаща холограми с надпис BG;  четиристотин шестдесет и четири холограми с географското изображението на  Република България и надпис БГ BG,  представляващи имитации на ДОВЕ за български документи за самоличност стар и нов образец, двадесет и три броя холограми с надпис АDR и един брой ролка съдържаща четири броя ленти с холограми с надпис ADR, представляващи ДОВЕ за годишен технически преглед на МПС, изработени по точково матрична технология;  шестдесет броя холограми с многоъгълна форма с изображение в средата на сфера и звезди около нея, представляващи имитации на ДОВЕ за шенгенска виза; един брой ролка с лента съдържаща холограми с изображението на щит и корона, представляващо  ролка със сребристо фолио за топъл печат , в което има 23 броя отработени участъци с изображение на герб; седемдесет и седем броя плътни бели листове с формат А-4 с четири броя овални изображение с надпис RTA отпечатани едностранно, представляващи заготовки за изработка на неистински свидетелства за водач, превозващ опасни товари; подлистник от френски паспорт с номер ***на името на ***, три броя документи с номер ***с печат на Министерството на транспорта  информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция автомобилна администрация; шест броя празни контролни талони с печат на МВР ОД на МВР Пловдив със серийни номера ***, два броя непопълнени бланки Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил и двете с номер ***и с печата на министерство на транспорта изпълнителна автомобилна администрация Република България; един брой заготовка на лична карта на името на С.А.М.ЕГН ********** с №***, заготовка за лична карта на името на К.Х.П. ЕГН ********** с № ***, заготовка за СУМПС на името на А.О.с ЕГН ********** с № ***, заготовка за СУМПС на името на П.П.П. ЕГН ********** с № ***,десет броя непопълнени визи с надпис в долния край : Deutshland”, двадесет броя непопълнени визи с надпис в долния край: “ United Kingdom”, един брой виза с номер UK ***издадена на ***, лист с напечатани шестмесечни карти за пътуване на пенсионер издадени от “Автотранс-2000” ООД – непопълнени, с един и същи сериен номер ***; тримесечна карта за пътуване - студент- три броя непопълнени с номера ***,***, 16 броя заготовки за СУМПС Република България образец 1999г, 1 брой заготовка за водач, превозващ опасни товари, 2 броя СУМПС Република България  образец  2010, 1 бр. лична карта образец 2010г, 23 броя заготовки за лична карта България  образец 2007. За снабдяването с предмети и материали предназначени за изготвянето на неистински документи за самоличност помогнало и притежаваното от подсъдимата К. ***, където граждани ходели за да снимат или сканират свои документи.

През лятото на 2015 г. свидетелят В.К. решил да кандидатства за работа в „***“ ЕООД, която фирма се занимавала с охранителна дейност. Тъй като същият нямал завършено средно образование, а се изисквало такова, той решил да се снабди с неистинска диплома за завършено средно образование. За целта свидетелят К. се свързал със свидетелката Г.К., която имала фирма за счетоводни услуги и чиито офис се намирал на бул. „Източен“ №47 в гр. Пловдив. Последната от своя страна се познавала с подсъдимата К.. Когато В.К. се свързал с Г.К., той споделил с нея, че му е необходима диплома за средно образование. Последната се свързала със А.К., с която споделила за това, че свидетелят К. се нуждае от диплома. Подсъдимата К. й казала, че може да го снабди с диплома за завършено образование, като поискала сумата от 200 лева, снимки на лицето, трите имена и ЕГН. Г.К. се свързала с В.К. и му предала получената информация, при което той се съгласил да предостави исканата сума и необходимите лични данни. В изпълнение на уговорката той отишъл в офиса на Г.К. и й предал данните си плюс сумата от 200 лева, след което си тръгнал. След това Г.К. се обадила на подсъдимата К., която също дошла в офиса и взела данните на свидетелят К., както и сумата за „уреждане на дипломата“. През инкриминирания период А.К. се сдобила с нужните предпечатни подготовки за изготвяне на диплома от неустановено в хода на разследването лице от гр. Хасково, което й предоставило данните на флашка, като първата изтеглила необходимите данни от предоставения й компютърен преносител и ги запаметила на компютъра ,,Acer Aspire‘‘. В инкриминирания период подсъдимите К. и Б. изготвили неистинска диплома на името на В.К., като графично дипломата била обработена от първата подсъдима, след което, чрез наличните печати и техника, намиращи се в помещението, документът бил оформен окончателно, като му бил придаден вид на истински такъв, издаден от ПГ „Иванка Ботева“ – гр. Калофер на името на свид. К.. За получената сума в размер от 200 лева, подсъдимият И.Б. не бил в течение и не знаел за нейното получаване. При изготвянето на дипломата било объркано ЕГН-то на свид. К., като липсвали последните две цифри. Подсъдимата К. занесла изготвения неистински документ на свид. К., която от своя страна се обадила на свид. К.. Двамата се срещнали в гр. Пловдив, до магазин „Лидл“, находящ се до стадион „Ботев“, където свид. К. предала неистинския документ на св. К.. При получаването на неистинската диплома последният веднага забелязал, че липсват последните две цифри от ЕГН-то и казал на свид. К., че този документ не му върши работа. Тогава тя поканила свид. К. в офиса си, откъдето се обадила на А.К. и й съобщила за констатацията. Последната казала на свид. К., че ще оправят допуснатата грешка за няколко часа. От своя страна В.К. отишъл да пие кафе, а през това време двамата подсъдими отстранили грешката в изготвената неистинска диплома сер.А-15 №***, рег. №4272-17/22.06.2015 г. на ПГ по облекло „Иванка Ботева“ – гр. Калофер, като отразили правилното ЕГН на свид. К.. А.К. занесла втората неистинска диплома с верния ЕГН на свид. К., която от своя страна го предала на В.К..

Свидетелката Т.Т. нямала завършено средно образование, но същата имала намерение да започне обучение с цел по-висока квалификация. Тя споделила това свое намерение със лицето К.Д., с когото живеела на семейни начала. По данни на същата, доколкото К.Д., поради невъзможност не беше разпитан, през инкриминирания период /01.07.2015 – 27.08.2015 г./ той се свързал с лице, неустановено в хода на разследването, което знаел по малко име „Тони“ и го попитал дали има някой познат учител, директор или други връзки в учебно заведение, така че да може да бъде издадена диплома за завършено средно образование на свид. Т., без същата да се явява на обучение. Поради заличаването на свидетеля К.Д. като свидетел, не можаха да се установят техните взаимоотношения. Малко след това К.Д. се обадил на свидетелката Т. да отиде да получи своята ,,неистинска диплома‘‘ от офис на „Еконт“, находящ се  в гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“, сградата на „Райски кът“ , офис „Южен“ на куриерската фирма до поискване. На неустановена дата през инкриминирания период подсъдимите К. и Б. изготвили неистинската диплома за завършено средно образование сер.А-06 №**, рег. №***/30.06.2002 г. от ПГ по дървообработване и строителство – гр. Хасково на името на свид. Т., по същия начин и механизъм, както е била изготвена и неистинската диплома на свид. К., като по делото липсват данни те да са получавали някакви облаги за това.

През лятото на 2015 г. свидетелят Г.П. пътувал от Германия за Гърция, като минавайки през България решил да се свърже със своя дългогодишен познат подсъдимият И.Б..

Първият знаел, че последният имал много позиции и връзки и създавал много контакти, затова решил да го попита дали има позиции в ДАИ, тъй като искал да си изкара свидетелство за водач, превозващ опасни товари. Двамата се срещнали в гр. Пловдив, като Г.П. обяснил намеренията си на И.Б.. Последният от своя страна обещал да му помогне. Подсъдимият Б. казал на свид. П., че трябва да му предостави сумата от 240 лева, снимка плюс копие от личната карта, като последният казал на подсъдимия Б., че желае да го запише на курс към ДАИ – Пловдив. От своя страна той му отговорил, че след около месец ще му се обади, за да може свидетелят П. да отиде на курса. След като изтекъл месецът, последният се обадил на И.Б. и го попитал кога ще започне курсът, който му му отговорил, че всичко е готово, само се чака датата на изпита. След известно време двамата отново се чули, но свидетелят П. получил същия отговор, след което престанал да търси този подсъдим. Същевременно в инкриминирания период, тъй като подсъдимите Б. и К. притежавали бланки на документи – свидетелства за водач на опасни товари, както снимка и данните на св. П., вместо да запише свид. П. на курс към ДАИ – Пловдив, посъдимите Б. и К. изготвили 3 броя неистински ADR – свидетелство за водач, превозващ опасни товари с един и същи номер ***на името на свид. П.. Също така в инкриминирания период – от 01.07.2015 г. до 27.08.2015 г., тъй като имали необходимите заготовки, материали и оръдия за изготвяне на неистински лични документи, двамата обвиняеми изготвили неистински лични документи, а именно: СУМПС на името на А. А. Р., ЕГН ********** с №***, СУМПС на името на М.А.Е.Д.ЕГН ********** с №***, СУМПС на името на Н. Ц.Л.ЕГН ********** с №***, лична карта на името на К.Б.ЕГН ********** с №***, лична карта на името на Б.С.Л.ЕГН **********, лична карта румънски образец на името на ***сер. TR №***.

На 27.08.2015 г. в Отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Пловдив се получила оперативна информация, че подсъдимият И.Б. и подсъдимата А.К. изготвят неистински документи, като помещението, където осъществяват тази престъпна дейност, се намира в гр. Пловдив на ул. „***“ №***- партер. С цел проверка на оперативната информация била сформирана група от полицейски служители при отдела, като първоначално пристигнал свидетелят Ц., а след задържането на подсъдимите и свидетелите К.Т., Ц.Г. и М.П.

След влизането в кооперацията находяща се на ул. ,,***‘‘ № ***от полицейски служители – така наречената група по задържане, един от които бил и свидетелят Ц., същите са насочили към партерното помещение, в което по това време се намирали подсъдимите Б. и К.. При приближаването към вратата полицейските служители констатирали, че същата водеща към партерното помещение не е заключена и има достъп до помещението, в резултат на което влезли, за да видят има ли лица в това помещение. На място заварили подсъдимите Б. и К., които се занимавали с различни дейности. И.Б. обслужвал лазерния гравир, а А.К. работела на компютър. Полицейските служители видели, че помещението е оборудвано като работилница за изготвяне на неистински документи със съответните компютри, принтери и други, затова задържали лицата и запазили местопроизшествието до идване на разследващ полицай. С оглед необходимостта от запазване и събиране на веществени доказателства в случай на неотложност, е било извършено претърсване и изземване от разследващ полицай от Отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Пловдив в партерното помещение и свързано с него подземно помещение, находящо се на ул. „***“ №***в гр. Пловдив. В резултат на така извършеното процесуално-следствено действие  са били открити и иззети относими към престъпната дейност веществени доказателства, а именно:

І. От помещение, находящо се на партерния етаж на ул. „***” ***са били иззети, както следва:

1. От бюро

- 1 бр. мобилен апарат марка Самсунг, бял на цвят с ИМЕЙ *** и сим –карта на Глобул, поставена в него

- 1 бр. мобилен апарат марка Самсунг, бял на цвят със сим-карта на Виваком

- 1 бр. мобилен апарат марка Нокиа, черен на цвят, с ИМЕЙ ***с карта на МТел

- лист хартия, бял, с надпис със синя паста „03.02.2014г.- курс 17.04.2014г.- издадено”

- черно пластмасово шише с надпис „ INVISIBLE”

- прозрачно пластмасово шише с надпис „MAGENTA”

- пластмасово шише с надпис „WHITE”

- бележник, син на цвят със спирала в горния край с изписани листове

- компютър – лаптоп „АСЕR”, сив на цвят и захранващо устройство на него, със сериен номер на компютъра 22С2000, модел ASPIRE W5-531

- 5 бр. листове формат А4, с копирани лични карти

- 1 бр. разрешение за пребиваване на чужденецБ.С.

- регистрационна карта на чужденец № 821019744

- плик с документ, изписан на гръцки език, с № АI 517374

- плик с документ на чешки език с № АО 017009

- ролка със сиво-сребристо фолио

2. От тръбен стол:

- принтер марка „CANON”, модел “PIXMA”, сериен № 090088-11

3. От пода на помещението:

- скенер „EPSON”, модел J221А, със захранване към него. Сериен номер на скенера G78W017422

- контролер към ксерокс машина „Fiery hp12”, с номер F 00054280

4. Намиращи се върху копирна машина “Docu Color 12” 3 бр. кашони с ролки. Копирната машина е със стикер с надпис ”Valyou It-Consulting 0019 Z.

5. На пода, вдясно от входната врата са били иззети:

-  апаратура, увита в стиропор

- метална преса, прикрепена към метална стойка с дървен плот

- метално сребристо менгеме

6. От дИ.:

-2бр. документи с надпис “AUTORISATION SEMT/GCMT LICENCE 20***BG № 25024”

- 1бр. лист с формат А3, напечатан с изображения на банкноти с надпис „Central Bank of Iraq” с номинал 10 000

- 15 бр. жълти празни листове формат А3

- 5 бр. празни бланки на карти за пътуване на „Автотранс”

- мобилен апарат Самсунг с ИМЕЙ ****/01 и ИМЕЙ ****/01

- 3 бр. пакет с найлончета за ламиниране

- флаш памет с надпис “Integral 4 GB”

- mini SD карта памет

- сребрист холограмен стикер на Р България с изображение на герба

- гланциран лист хартия с черна щампа с географското изображение на Р България

- пластмасово шише със зЕ.капачка, с жълтеникава течност, с надпис „Yellow”

- празни бланки на медицински бележки

- чук с къса дръжка

- кутия с найлони за ламиниране с размери 154ммх216мм

- 2 бр. замби с размери 5/8 и ¾

- 1 бр. пластмасово шише с червена капачка с надпис “Cyan”

- пластмасов контейнер с надпис „АN – 307 190лв.”

- стъклен буркан с тъмнозЕ.течност

-резец с метална дръжка

II. Подземно помещение, до което се стига по стълби от описаното в точка I. помещение, като от него са били иззети:

-        червена машина със сериен номер 70141022002, модел 307 0Х-LX, манифактурен номер 20141022002

-        сива бутилка с надпис СО2

1.       От секция:

-        машина за ламиниране “ARTTER” с № 09070383

-        харт-диск „SEAGATE” с № 3L80GEOC

-        2бр. флаш памет

-        ролка с фолио

-        бутилка с технически ацетон

-        плака за печат с надпис ЕU и звезда

-        2бр. метални контейнера с течно вещество

2. От бюро:

-        мобилен телефон Самсунг ИМЕЙ ****и ИМЕЙ ****

-        принтер „КАНОН ПИКСМА” сериен номер LX FA12***- 2бр. сини листа с формат А4, с отпечатани на тях контролни талони на ОД МВР-Пловдив

-        6 бр. контролни талони с печата на ОД МВР-Пловдив

-        1 бр. СУМПС, издадено на името на И.Б.Б.

-        1 бр. лента от полиетилен с надпис BG

-        3бр. свидетелства за водач, превозващ опасни товари, на името на Г.Л.П.

-        2 бр. листове с изображения на лични карти на името на Ч.Х.К.и СУМПС на същото име

-        снимка на мъж с формат  4,5х3,5

-        пластмасов контейнер с надпис „AN-6513” със зелено прахообразно вещество

-        преносим компютър „Леново”, модел G500, сериен номер СВ24491567 и захранващо устройство към него. От лаптопа се иззе и флаш-памет 2 GB, червена на цвят

-        пластмасов контейнер с надпис “АN-307” с прахообразно вещество

3. От дървен рафт:

-        метален предмет с кръгла форма с изображение на мъжка глава

-        флаш памет

-        плик с холограмни стикери и тампони за печат с изображение на холограмни стикери

-        картонена кутия с тампони за печати

-        плик с хартиени бланки с изображение на лични документи

-        пощенски плик с холограмни стикери и материали за холограмни стикери

-        4бр. лични карти на името на П.Г.А., М.Г.И., М.Ж.П.и Р.С. Ч.

-        плик с хартиени бланки с холограмни стикери с надпис „RESIDENCE PERMIT UNITED KINGDOM”

-        плик, съдържащ карта за пътуване на учащ за автобусен превоз, ж.п. карта на учащ, документ на испански език, ваучер за храна на стойност 10 лв., документ за собственост на автомобил на руски език, документ на испански език с цветна снимка на мъж, бланки за френски паспорт без корица, банкнота с номинал от 500 евро с № Х02677413143 с откъснат долен ляв край, бланки за лични документи, лист формат А4 с печати върху него

4. От легло:

-        от куфар върху леглото – 1 бр. лична карта на името на К.Б.; 3 бр. СУМПС на името на А. А. Р., А.М.Е.Д., Н. Ц.Л.; 11бр. холограмни стикери; 22 бр. празни бланки за лични карти, двустранно отпечатани; 19 бр. празни бланки СУМПС; 26 бр. ленти с холограмни стикери с герба на РБ; 4 бр. талони за застраховка „Гражданска отговорност”; 2 бр. стикери за стъкло „Гражданска отговорност”; 10 бр. хартиени къса с надпис ”VIZUM”; 2 бр. празни бланки – удостоверения за водач за лек таксиметров автомобил; 1 бр. попълнено удостоверение на името на Г.Д. Д.; 27 бр. талони с английски пощенски марки; 1 бр. заготовка за португалски паспорт, поставен в тъмна корица и парче фолио; 1 бр. френски паспорт на името на Ait-Si-Selmi; 1 бр. френски документ за самоличност на името на Y. Y. P.; 1 бр. заготовка за гръцки паспорт; 1 бр. руски паспорт на името на А. Г. Т.; 1 бр. плик с черно фолио; 4 бр. ксерокопия на лични карти на името на С. С. А., М. Х. М., А. В.Д., Р.Д. Ч.; 3 бр. заготовки за лични карти на името на Н. И. Ж., А. О., М. Е. Н.а; 1 бр. контролен талон на името на С. Г. С.; банкова карта-пластика на името на С. Г. С.; ксерокопие на диплома за средно образование с приложение на името на Д.С.С.

- от кутия за хранителен продукт с надпис „BARONI” : 2 бр. флаш памет – черна и червена;

- от кутия с надпис „Русенско варено” – холограмни стикери с надпис на български и на латински език Република България; холограмни стикери с изображения БГ и BG

- 1 бр. метална отливка с неправилна форма, метална плака с 2 бр. червени заготовки с надпис Република България; метална заготовка с печат на Република България; метална плака с релефен надпис на български и на латински „Република България”; 2 бр. хартиени къса с холограмни стикери с надпис „Пловдив Автобусни превози” и печат в левия ъгъл; 1 бр. монета от 1 евро; 1 бр. монета от 2 евро; 1 бр. монета от 2 паунда; 1 бр. монета 5 швейцарски франка; холограмни стикери

5. От шкаф:

-черна кутия с  пистолет тип револвер  ЕКOL VIPER 2.5 № E2VP-1212084; 1 бр. служебна карта с № 001235;

6. От бюро:

- машина за топъл печат

– ламинатор “ATTRACTIVE”

- лична карта на К.Х. П.

- под бюрото – 2 бр. парчета с надпис EU; 4 бр. ролки с лента, на която се виждат холограмни стикери

7. Върху тръби от парното:

- плотер с № 700007095

Иззет е и 1 бр. куфар черен на цвят, ведно със съдържанието.

При извършеното претърсване и изземване в лек автомобил „Волво V40“ с рег. № ***, ползван от обв. И.Б., от жабката е била намерена и иззета лична карта румънски образец на името на С. Р. и 1 бр. лист формат А4, с копие на лична карта с името на Н. Ж. И..

При извършено претърсване и изземване от жилището, находящо се на ул. „***“ №***ет.* в гр. Пловдив, ползвано под наем от подсъдимият И.Б., са били иззети мобилен телефон „Нокиа“ с ИМЕЙ №***, както и 1 бр. персонален компютър „Intel cor 2“ / LG/.

В хода на досъдебното производство е бил извършен оглед на веществени доказателства, иззети от партерното помещение на ул. „***“ №***в гр. Пловдив, при който оглед е било установено съдържанието на иззетия черен куфар, тип дипломатически, както и вида и броя на намерените фолиа, холограми – по брой, по вид и съдържание на изображението, за което бил изготвен надлежен протокол от 08.10.2015 г.

В хода на досъдебното производство била назначена и изготвена техническата експертиза на веществени доказателства. Видно от заключението на същата се установява, че лазерен гравир 3020Х-XL,  машина за топъл печат, принтер HP Deskjet F4180 със сериен номер CN8757V3YP, принтер Canon Pixma iP4700 със сериен номер ABUR63113, принтер Canon E5***със сериен номер LXFA12***са технически изправни и работоспособни, всяко едно от посочените устройства е предназначено за изработка на изделия в печатната сфера и могат да бъдат използвани за подготовка или отпечатване на печатни материали с неистинско съдържание.

В хода на досъдебното производство била назначена и изготвена техническа експертиза на електронни устройства – компютри, с предмет на изследване компютър в черна кутия “LG”, преносим компютър Acer Aspire, преносим хард диск марка “Seagate”, черна флаш памет  без означения  8 GB, мини СД карта се установява, че в така посочените веществени доказателства, с изключение на мини СД картата, която представлява устройство-преходник, а самата карта не е налична, се съдържат файлове, прехвърлени на хартиен носител с изготвени съответно приложения 1, 2, 3 и 4 – неразделна част от заключението на експертизата /том ІІ, от лист 38 до лист 287, том ІІІ от лист 1 до лист 322 и том ІV от лист 1 до лист 236/. В приложение №6 на посочената експертиза е посочен списък на възстановени изтрити файлове, открити в хард-диска марка “Seagate” – 60 гигабайта. Откритите и възстановени файлове съдържат документи и различни изображения, които могат да послужат за изготвянето на неистински документи /файловете, съдържащи се в компютрите и преносимите памети, са описани в обвинението/. На компютрите са били инсталирани  различни програми за обработка на изображения.

В хода на досъдебното производство била назначена и изготвена съдебно-почеркова експертиза. Видно от заключението на същата се установява, че  подписът в графа ,,За наемателя – Д.Я. в изследвания документ – договор за наем на недвижим имот – датиран от 01.07.2015 г. съдържа достатъчно признаци за индивидуализиране на автора му. Подписът в графа ,,За наемателя – Д.Я. в изследвания документ – договор за наем на недвижим имот – датиран от 01.07.2015 г. не е изпълнен от Д.А.Я.. Подписът в графа ,,За наемателя – Д.Я. в изследвания документ – договор за наем на недвижим имот – датиран от 01.07.2015г. е изпълнен – имитиран от Б.С.М. с ЕГН: **********.

Горната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно и категорично установена частично от обясненията на подсъдимите И.Б. /лист 746/ и А.К. /лист 748/, както и от показанията на разпитаните свидетели – Я.И.Ц. /гръб лист 530/, П.П.Ц. /гръб лист 531/, М.П.П. /лист гръб 533/, Л.И.К. /гръб лист 535/, К.Ю.Т. /гръб лист 535/, Ц.П. В. /лист 536/, К.Х.П. /лист 536/, В.Н.И. /гръб лист 536/, Т.С.Т. /гръб лист 537/, Х.В.Х., Г.К. /гръб лист 538/, С.В.К. /лист 542/, Ж.Д.Ж. /гръб лист 543/, Ц.М.Г. /гръб лист 600/, К.Т.А. /гръб лист 604/, Г.Г.С. /лист 606/, М.И.М. /лист 606/, А.С.С. /лист 607/, Г.К.К. /лист 607/, Р.Р. /гръб лист 705/, В.А.К. /лист 876/, Г.Л.П. /лист 887/, Б.С.М. /гръб лист 920/, П.А.Б. /лист 941/, Д.С.С. /лист 942/, Б.С.П. /лист 945/, Т.Р.А. /гръб лист 991/, М.С.Б. /гръб лист 993/, П.Т.В. /лист гръб 993/, Ж.К.К. /гръб лист 1047/, Ж.К.П., както и от приобщените по реда на чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 1 НПК показания на свидетелката Я.Ц., по реда на чл. 281, ал. 1, т. 2 НПК показания на свидетеля П.Ц., по реда на чл. 281, ал. 1, т. 2 НПК показания на свидетеля М.П., по реда на чл. 281, ал. 1, т. 1 НПК на свидетелката Г.К., С.С.И., по реда на чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 1 НПК показания на свидетеля С.В.К., по реда на чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 НПК показания на свидетеля Ж.Ж., по реда на чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2 НПК и по чл. 281, ал. 1, т. 2 НПК показания на свидетеля Ц.Г.,  по реда на чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 1 НПК показания на свидетелката Г.К., по реда на чл. чл. 281, ал. 1, т. 2 НПК показания на свидетеля Р.Р., по реда на чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 НПК показания на свидетеля В.К., по реда на чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 1 НПК показания на свидетеля Г.П., по реда на чл. 281, ал. 1, т. 2 НПК, чл. 281, ал. 1, т. 1 НПК, чл. 285, ал. 5, вр. ал. 1, т. 1 НПК показания на свидетелката П.Б., по реда на чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 НПК показания на свидетелката Д.С., по реда на чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 НПК показания на свидетелката Б.П., по реда на чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 1 НПК показания на свидетеля Т.Р.А., по реда на чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2. пр. 2 НПК показания на свидетеля Ж.К., по реда на чл. 281, ал. 1, т. 4 НПК показания на свидетеля Д.А.Я., по реда на чл. 281, ал. 1, т. 4 НПК показания на свидетелката Ж.К.П., събраните по делото писмени доказателства – справки за съдимост, протоколи за претърсване и изземване, медицинска документация, характеристични справки, Договор за наем на недвижим имот, Протокол за разпознаване на лице, както и от изготвените в хода на досъдебното производство заключения на експертизи – графическа експертиза, технически експертизи на електронни устройства и компютърна техника.

Следва да се отбележи, че доколкото съдебният заседател К.К. беше отведен от съдебния състав разглеждащ делото след тайно съвещание в провелото се на 09.10.2017 г. /лист 471 том II от съдебното производство/ открито съдебно заседание и с оглед принципите на устност и непосредственост и започването на съдебното следствие отново, абсолютно всички събрани гласни доказателства събрани с участието на този съдебен заседател не следва да се ценят, освен ако не са били надлежно приобщени на основание чл. 281 НПК.  

Въз основа на така събраните по делото гласни и писмени доказателства могат да се оформят няколко групи такива.

В първата група гласни доказателства попадат такива, които са преки очевидци на обвинението и произтичат на първо място от обясненията на подсъдимата А.К. и частично от обясненията на подсъдимия И.Б., както и от показанията на свидетелите – полицейските служители П.Ц., Ц.Г., К.Т.А., Г.С., М.П. и останалите свидетели Б.П., Г.К., В.К., Г.К., М.Г., Ж.Ж., С.К., М.С.Б. и П.Т.В. и Д.Я..

Във втората група гласни доказателства попадат такива от които се извличат данни за обстоятелства свързани с престъпната дейност на двамата подсъдими, като част от тези лица са придобили неистински документи, като това са свидетелите - А.С.С., П.Б., В.И., Т.Т., Г.П., Х.Х. и Т.А., а друга част от тях са участвали в преместването на вещи собственост на подсъдимите и това са свидетелите – Р.Р., Ж.К. и С.И..

В третата група гласни доказателства попадат такива на които са били открити копия на техни документи в компютърната техника собственост на подсъдимите, или направо изготвени такива и това са свидетелите Л.К., К.Т., Я.Ц., Д.С., Ц.В. и Ж.П., К.П..

Така или иначе и трите групи гласни доказателства подкрепят обвинението, като в зависимост от това на какво са станали очевидци различните свидетели дават представа относно цялостната престъпна дейност на подсъдимите.

Свидетелите Ц., Г., А., П. и С. депозират ясни, логични и последователни показания, които взаимно се допълват и се подкрепят от останалите събрани по делото доказателства, а именно протокол за претърсване и изземване. Полицейският служител П.Ц. е лицето, което е имало първи контакт с подсъдимите в процесното партерно помещение. Същият описва от какво се е състояло същото, а именно приземна част, както и последващо помещение под нея. Той е установил лицата в момент в който са работели, а именно подсъдимата К. е седяла на компютър и е боравила с него, а подсъдимият Б. е работил на машина над която е излизала една тръба или това е така нареченият ,,лазарен гравир‘‘. След предявяване на веществените доказателства се установи, че именно това е машината закупена от двамата подсъдими от гр. Стара Загора, която е била монтирана от свидетеля С.К. в жилището обитавано от подсъдимия Б. находящо се в кооперацията на ул. ,,***‘‘№ *** която впоследствие е била преместена от подсъдимите в партерното помещение. Свидетелят Ц. също така описва и какви вещи е установил да се намират в процесното помещение, а именно лични карти, паспорти, шофъорски книжки.

Свидетелят А. също е полицейски служител, който е бил към момента на установяването на двамата подсъдими в процесното помещение. Също така той описва и забелязаните от него вещи в последното, а именно документи за самоличност, лична карта, шофьорска книжка и ,,русенското варено‘‘.

Заявеното от тези двама свидетели си кореспондира изцяло със споделеното пред Съда от очевидците М.П. и Ц.Г.. Те също са полицейски служители, които са били изпратени за оказването на съдействие. Същите не са били очевидци към момента на установяването на подсъдимите в процесното помещение, тъй като са пристигнали след задържането на последните. От техните показания, обаче се извличат данни какво е било установено в същото, а именно метални плаки, листове с хартия наподобяващи лични документи, както и различни стикери, както и различна по вид техните. Тези двама свидетели също описват намирането на черния куфар с русенското варено в него с двойно дъно в което са се съхранявали флашки и холограмни стикери.

Г.С. е полицейски служител, който е извършил личен обиск на подсъдимата А.К. при който е намерила тефтерче с имена, ЕГН-та и холограмен стикер.

Следва да се отбележи, че по време на разпита си свидетелите Ц., Г. и П. не можаха да си спомнят за определени обстоятелства, но по реда на 281 НПК бяха приобщени техни показания депозирани или пред разследващ орган или пред друг съдебен състав. Това, обаче по никакъв начин не води до наличието на съмнение относно достоверността на техните показания, тъй като е нормално с оглед изминалия период от време същите са не помнят абсолютно всичко, като по-скоро обратно би събудило недоумение.

Така на основание чл. 281, ал. 1, т. 2 НПК бяха приобщени депозираните от свидетеля Ц. показания дадени пред друг съдебен състав относно изречените конкретни думи от Б., като той поддържаше това което му беше прочетено прочете.

Така на основание чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2 НПК бяха приобщени показанията на свидетеля Г. депозирани от него пред разследващия орган относно номера на улицата, датата, както и откритите вещи, а на основание чл. 281, ал. 1, т. 2 НПК негови показания депозирани пред друг съдебен състав, относно това, че подсъдимите са заявили, че тези вещи са техни, както и че Б. е обитавал горно помещение в кооперацията, а К., че се е признала за виновна.

На основание 281, ал. 1, т. 2 НПК бяха приобщени и показанията на свидетеля М.П. относно конкретните открити вещи и конкретната дата.

Настоящият съдебен състав намира, че следва да се кредитират приобщените по реда на чл. 281 НПК показания на свидетелите Ц., П. и Г., тъй като същите заявиха, че ги поддържат, като е съвсем нормално с оглед изтеклия период от време на не помнят абсолютно всички подробности в това число и различните открити вещи. От друга страна показанията на всички полицейски служители дават данни и относно откритото русенско варено с двойно дъно в което са се съдържали част от инкриминираните вещи, като по този начин се достигна до извод за наличието на изпълнителното деяние ,,укрива‘‘.

Следва да се отбележи, че абсолютно всички обстоятелства станали известни на полицейските служители по време на проведени оперативни беседи с подсъдимите, в които последните се признават за виновни, разпределят вината си, посочват кои вещи са техни и излагат предположения относно очакван размер от тях на наказанието, следва да се изключат от доказателствения материал по делото. Това е така, защото подсъдимите вече са били задържани, с поставени белезници, без присъствието на защитник и абсолютно всички самопризнания направени от тях пред полицейски органи не са годни доказателства, тъй като по този начин се заобикаля редът за приобщаване на обясненията на подсъдим. В тази насока са Решение № 25/01 февруари 2018 год. наказателно дело № 1292/2017 год.на ВКС Решение № 290/04.01.2017 г., второ наказателно отделение, наказателно дело № 965/2016 г. на ВКС, Решение № 303/30.01.2017 г., Наказателна колегия, второ наказателно отделение, наказателно дело № 1159/2016 г. по описа на ВКС,  Решение № 257/ 25 януари 2017 г., Наказателна Колегия, трето наказателно отделение, по  КНД №1076 по описа за 2016 г на ВКС,  Решение № 346 от 15.10.2015 г. по н. д. № 935 / 2015 г. на Върховен касационен съд, , Решение № 24 от 09.03.2015 г. по нак. д. № 1774 / 20***г. на Върховен касационен съд, Решение № 361 от 08.07.2003 г. по н. д. № 123/2003 г., III н. о. на ВКС, Решение № 223/06.10.2017 година, Второ наказателно отделение на ВКС.

Дори и да се изключат направените самопризнания от подсъдимите пред полицейските органи, то Съдът намира, че последните пресъздават по ясен и недвусмислен начин останали относими обстоятелства, а именно че И.Б. и А.К. са били установени в процесното помещение, че същите са ,,работили‘‘ на намиращата се там техника, както и какви по вид вещи са били открити, а именно плаки, холограми, заготовки за документи и др.

Горепосочените гласни доказателства си кореспондират изцяло с останалия събран по делото доказателствен материал и най-вече с намиращия се по делото Протокол за претърсване и изземване в който подробно са изброени намерената компютърна техника и вещи.

Обвинителната теза се подкрепя от показанията на разпитания свидетел Д.Я. пред друг съдебен състав, като същите бяха надлежно приобщени по реда на чл. 281, ал. 1, т. 4 НПК находящи се на л. 149 том I. По време на разпита си той посочи, че се познава с подсъдимата А.К., като отрече да е подписвал Договор за наем за партерното помещение находящо се в на ул. ,,***‘‘ № ***в което е била разположена техниката от подсъдимите. Съдът е на становище, че следва да се кредитира изцяло заявеното от него, тъй като по делото е налице съдебно-графическа експертиза чиито заключение е в насока, че подписът положен върху Договора за наем не е положен от лицето Д.Я.. Относно първоначално констатирани противоречия между заявеното от него по време на първоначалния му разпит и от показанията дадени от него пред разследващия орган, съдебният състав е на становище, че същите не биха могли да бъдат приобщени отново, тъй като лицето не се яви в съдебна зала и такава възможност не е предвидена в чл. 281 НПК.

Г.К. е лицето което притежава апартамент находящ се в кооперацията на ул. ,,***‘‘ и е отдало част от същия под наем на подсъдимия Б.. Това представлява индиция, че след като последният е живеел в този жилищен обект то той е наясно и за наличието на помещение на партерния етаж, като следва да се отбележи, че и самият той не отрича това, след като даде надлежни обяснения пред Съда. По реда на чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1 НПК бяха приобщени част от показанията на тази свидетелка, която е депозирала преди това относно обстоятелството дали подсъдимият Б. го е виждала в партерното помещение, като съдебният състав е на становище, че следва да се кредитира заявеното от нея, че той е бил забелязван там, тъй като потвърди тези свои показания и даде логични обяснения за това, а именно, че е била чула от съседи. Ето защо, съдебният състав е на мнение, че следва да се кредитира изцяло заявеното и от тази свидетелка.

От показанията на свидетеля В.К. може да се придобие представа относно имотната цел от страна на подсъдимата А.К.. Това е лицето което посочва, че е искало да постъпи на работа в ,,***’’ като ***. Едно лице му е дало телефона на жена, която впоследствие се установява, че е свидетелката Г.К.. Искал е диплома за средно образование. При срещата си с нея той се е разбрал за размера на сумата, но след получаването на дипломата е установил, че ЕГН-то му е било сгрешено, което е наложило да я върне и да му се даде нова. Именно компютърна заготовка на тази диплома е намерена на електронен носител на компютърна техника иззета от помещението стопанисвано от подсъдимите. По време на разпита си той не можа да посочи първото име на свидетелката К., а я нарече с име ,,Галя‘‘, както и не можа да си спомни къде се е срещал с нея, но на основание чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 НПК бяха приобщени неговите показания от досъдебното производство, като Съдът е на становище, че следва да се кредитират последните, тъй като по време на разпита си пред разследващия полицай е било в един по-предишен момент и е нормално той да не помни с подробности.

Липсващата част между свидетеля В.К. и подсъдимата А.К. се явява свидетелката Г.К.. По време на разпита си пред съдебния състав същата депозира крайно нелогични и непоследователни показания. Първоначално тя посочи, че е предала на А., в случая подсъдимата К. ,,поръчката‘‘ за В.К.. Това наложи повторното й разясняване на наказателната отговорност, както и приобщаването на показанията й от досъдебното производство на основание чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 1 НПК относно конкретните уговорки между нея и свидетелят В.К., както и срещите й с подсъдимата К. и размера на уговорената дължима сума. Въпреки, че свидетелката К. заяви, че поддържа заявеното от нея пред Съда, съдебният състав е на мнение, че трябва да се даде вяра на показанията й от досъдебното производство в които тя подробно описа действията между нея и В.К. от една страна и между нея и с подсъдимата К. от друга страна. Нелогично се явява депозираното от нея обяснение, че не помни да е казвала това на разследващия орган, тъй като след предявяване на протокола й за разпит тя посочи, че подписът е неин, като също така е написано, че протоколът й е бил прочетен и за верността му се подписва.

По този начин се устави имотната облага на подсъдимата К. при изготвянето на документи. Имаме лице, което си поръчва диплома – свидетелят В.К., имаме посредник – свидетелката Г.К., както и трето лице, което изготвя документа, а именно подсъдимата К. и за което тя получава опредЕ.сума. Не се установи участието на другия подсъдим по делото И.Б. при получаването на някакви пари за изготвянето на дипломата на В.К.. Нито последният, нито свидетелката Г.К. посочват някакво негово участие в изготвянето на този документ или получаването на пари. Дори подсъдимата К. посочи, че не помни И.Б. да е участвал в изготвянето на този документ, като единствено спомена, че ,,И.със сигурност е бил в помещението‘‘. Обстоятелството дали едно лице е било в дадено помещение не е равнозначно на това дали то участва в изготвянето на документ, както и дали има за цел да получи някаква облага. От друга страна, когато двама подсъдими са предадени на съд и единият обвинява за нещо другия, това е класическият случай на ,,оговор‘‘ и затова неговите обяснения следва да се ценят с оглед останалите събрани по делото доказателства. В конкретния случай за наличието на имотна облага от страна на подсъдимия Б. за изготвянето на официални документи няма каквито и да били други доказателства, поради което и същият беше оправдан за това деянието да е извършено с цел имотна облага. 

Показанията на свидетелите Ж.Ж. и С.К. също са в подкрепа на обвинителната теза. От тях се извличат данни за дейността на двамата подсъдими свързана с набавянето на техника, която им е била необходима за съставянето на неистински официални документите. Първите са лица, които са присъствали към момента на закупуването на уред – лазер от магазин в гр. Стара Загора.

И двамата депозират логични и последователни показания отнасящи се за определени обстоятелства в зависимост от това на какви събития същите са станали очевидци.

По време на разпита си С.К. описва идването на подсъдимите Б. и К. и воденият между тях разговор във връзка с придобиването на ,,лазера‘‘. Също така това е и лицето, което е монтирало последния в жилището обитавано от И.Б., като за качването на същия последния му е помогнал. Той възпроизведе и разговорът между него и подсъдимите, който е бил в насока, че А.К. ще работи на машината, доколкото тя е била дизайнерът, а на И.Б. какво не трябва да се прави за да не се повреди същата. По този начин се извличат данни за това, че последният също се е интересувал от характеристиките на тази техника и е съвсем нормално, ако се интересува то значи ще я и ползва. На основание чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 1 НПК бяха приобщени показанията на този свидетел относно обстоятелството на за номера на улицата на която е била инсталирана машина, като Съдът е на становище, че следва да се кредитира заявеното от него пред разследващия полицай, тъй като свидетелят посочи, че поддържа тези си показания, а от друга страна от останалите събрани по делото гласни и писмени доказателства се установява, че е бил № 14.

Заявеното от С.К. изцяло си кореспондира с представеното от свидетеля Ж.Ж., който е собственик на магазина от който е бил закупен лазерът. Той описва идването на А.К. и И.Б. и закупуването на лазарния гравир. Споделя и характеристиките на машината, а именно, че с нея могат да се изработват фирмени печати, възможността й да работи върху доста широка гама от материалия, както и че била занесена и инсталирана от С.К.. Посочи и бъдещото разпределение на съвместната работа между подсъдимите, а именно, че И.Б. плаща машината и се явява инвеститор, както и че отговаря за заготовките, а А.К. ще да се занимава с графичния дизайн. Обстоятелството, че този свидетел пред съдебния състав заяви, че не си спомня кой е платил машината не дискредитира неговите показания, доколкото на основание чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т.2, пр. 2 НПК беше приобщеното заявеното от него в тази му част пред разследващия орган, като Съдът е на мнение, че следва да се кредитира последното, доколкото свидетелят посочи, че с оглед изминалия период от време не помни. 

В подкрепа на обстоятелството, че Б. е участвал в закупуването на техника необходима за изготвянето на неистински документи се явяват показанията на свидетеля М.Г., като това е лицето, което е продало машина за топъл печат на първия, която чрез помощта на клишета би  могла да работи.

Яснота относно наемането на процесното помещение ни дава свидетелката Б.П.. Същата е работела отдавайки под наем имоти на дъщерена фирма на *** като й се е обадило лице, което се е представило за Д.Я.. По време на разпита си пред съдебния състав посочи, че става дума за мургаво лице със сини очи, дребно на ръст, като това напълно отговаря на описанието на свидетеля Б.М.. Че е било налице среща между последния и същата е така, въпреки, че в съдебното заседание тя не го разпозна, но след предявяване на Протокола за разпознаване на лица от досъдебното производство тя потвърди същия. Данни за тази среща се извличат и от разпита на Б.М., който заяви, че се е срещал с жена относно наемането на партерното помещение, но това не била свидетелката Б.П.. В подкрепа на обстоятелството, че същият се е подписал процесния договор се заявява заключението на изготвената графическа експертиза, която е в насока, че положеният подпис не е на лицето Д.Я., а е поставен от свидетеля Б.М.. Относно четените показания на Б.П. от досъдебното производство относно кога се е видяла с лицето с което е подписала договор, както и  неговите имена и телефони, както и описание на лицето, то тя поддържаше депозираното от нея пред разследващия орган, поради което и същото трябва да се кредитира.

Съдът не кредитира заявеното от свидетеля Б.М. в частта относно твърденията, че същият не се е подписвал върху Договора за наем, доколкото това си противоречи със заключението на изготвената съдебно-графическа експертиза, което е в насока, че подписът е положен от това лице. От друга страна в останалата му част показанията следва да се кредитират и по-специално, че той се е срещнал със съответната жена от ,,Сиенит‘‘ за да се сключи Договор за наем за партерното помещение, като това е било по инициатива на подсъдимата К.. В случая без значение се явява обстоятелството на кой е била инициативата за вземане на помещението под наем дали на подсъдимия Б. или подсъдимата К., доколкото и двамата са били наясно какви вещи са били съхранявани в тях.

Като свидетели бяха разпитани поемните лица участвали в разпознаването на Б.М. от Б.П., а именно М.С.Б. и П.Т.В., като от разпита им се извличат данни относно това как протича едно разпознаване, както и че не са били допуснати нарушения по време на това процесуално действие.

Обвинението се доказва и от обясненията на подсъдимата А.К., както и частично от обясненията на подсъдимия И.Б..

Съдът е на мнение, че следва да се кредитират почти изцяло обясненията на подсъдимата К. без частта от тях в която излага данни за наличието на имотна облага при изготвянето на документи от страна на подсъдимия Б..

А.К. депозира ясни, логични и последователни обяснения, които без горепосочената част си кореспондират с останалия събран доказателствен материал. Нейната вина се установява на първо място от направеното самопризнание, както и от показанията на разпитаните полицейски свидетели Ц., Г., П., С. и А., които са я установили в помещението в което се е намирала процесната техника и документи. Обстоятелството какви точно вещи същата е държала се установява и от надлежно изготвения Протокол за претърсване и изземване, ведно със заключенията на изготвените технически експертизи които дават представа за това какво е било съдържанието в компютърните конфигурации. Заявеното от А.К. се подкрепя и от показанията на свидетелите К. и Ж., даващи представа за това в закупуването на каква техника тя е участвала. Дейността на тази подсъдима е била с цел имотна облага, тъй като в тази насока са показанията на свидетелите Г.К. и В.К., от чиито показания се установява, че последният е заплатил сума в размер от 200 лева за придобИ.ето на неистинска диплома, както и че същата е била предадена на подсъдимата К.. Ето защо, Съдът е на становище, че по безспорен и категоричен начин се установява вината на тази подсъдима, поради което и същата беше призната за виновна по изцяло повдигнатите й обвинения.

Съдебният състав не кредитира обясненията на А.К. в частта от тях в която тя говори за наличието на имотна облага от страна на другия подсъдим – И.Б.. В случая става въпрос за класически случай на ,,оговор‘‘ при който единият подсъдим вменява във вина определени обстоятелства на другия подсъдим, които за да се прецени дали следва да се кредитират трябва да първо място да се съпоставят с останалия събран доказателствен материал. Заявеното от А.К., че И.Б. е използвал компютърните й умения за така наречените от нея ,,смешни пари‘‘ не си кореспондира с останалия събран доказателствен материал. От абсолютно всички събрани гласни доказателства, единствените такива които са в насока, че двамата подсъдими са имали имотна облага се извличат от показанията на свидетелите Г.К. и В.К.. И двамата, обаче са били свързани по някакъв начин с подсъдимата К., но не и с другия подсъдим. Свидетелят В.К. е дал сумата в размер от 200 лева за изготвянето на диплома, а свидетелката К. ги е предала на К.. По делото не са налице обаче доказателства, тази сума да е достигнала по какъвто и да е начин до подсъдимия Б.. Заявеното, че последният е трябвало да е участвал в изготвянето на дипломата не е равнозначно на това, че същият го е направил с някаква имотна цел, като за тази по-тежка квалификация трябва да е налице и пряк умисъл. По време на разпита си А.К. не посочи получената сума от Г.К. да е достигнала до подсъдимия И.Б. или той да се е облагодетелствал по какъвто и да е начин от това. Независимо от мащабността на опредЕ.дейност и количеството намерени вещи у дадено лице, за да се достигне до извод, че е било налице желание за имотна облага това трябва да се установява от събраните по делото доказателства, като в настоящия случай данни за желание за имотна облага са налице единствено и подсъдимата А.К..

Обвинението се подкрепя и от обясненията на подсъдимия И.Б., които Съдът е на становище, че следва да се кредитират частично. На първо място той признава, че има участие в изготвянето на холограмните стикери, но отрича да има каквато и да било друго участие в съвместната дейност с А.К.. Обясненията на подсъдимия освен източник на доказателства се явяват и основно средство за защита, поради което трябва да се прецени дали си кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал. Обстоятелството, че същият е имал участие със снабдяването на холограмни стикери не е спорен въпрос, поради което и доколкото това си кореспондира с останалия събран доказателствен материал, заявеното от него в тази насока трябва да се кредитира изцяло. Въпреки, че той омаловажава своето участие, Съдебният състав е на мнение, че последното не свършва само с изготвянето на холограмни стикери.

Свидетелят Ц. е лицето, което е установило подсъдимите към момента на задържането им и същият по ясен и недвусмислен начин посочи, че това е било към момент на ,,работа‘‘,  а именно подсъдимата К. е извършвала дейност на лаптоп, а подсъдимият Б. е работил на машина над която излизала тръба. И.Б. също е знаел за наемането на помещението в чиято насока за обясненията на А.К. и показанията на свидетелката К., които бяха в насока, че са виждали първия в помещението на партерния етаж. От друга страна от показанията на свидетелите К., Ж. и Г. се установява, че от различни места, а именно гр. Стара Загора и гр. Пловдив той е закупил различни по вид машини, а именно лазер и машина за топъл печат. В случая без значение е обстоятелството, кой е дал физически парите за закупуването на машините дали е бил И.Б. или А.К., тъй като по-важното в случая е кой е упражнявал фактическа власт върху тях, а именно и двамата подсъдими. Защитна позиция се явява наведеното възражение от подсъдимия, че същият не е имал участие в престъпната дейност, доколкото противоречи на всякаква житейска и правна логика дадено лице да участва в закупуването на различна по вид техника, както и да има достъп до помещението в което тя се съхранява, като по този начин упражнява фактическа власт върху и нея и въпреки всичко това то да не знае за какво се използва същата, а именно за изготвянето на неистински документи. Недоумение буди посоченото възражение, че тази техника била необходима за дейност на другата подсъдима, свързана с реклама, но различните по вид предмети да са се съхранявали в подземно помещение, наето на името на друго лице, чиито договор за наем дори не е било подписано от него. В случая става въпрос за строго изградено разпределение на ролите и то се установява от обясненията на А.К. и е в насока, че тя е извършвала компютърната обработка, а другият подсъдим е участвал в залагането на заготовките. Съзнателно или не това е било споделено и пред свидетелите К. и Ж., тъй като те посочиха и с какво впечатление са останали, а именно, че А.К. се явява дизайнерът е съвместната дейност, а И.Б. се явява инвеститорът и лицето, което отговоря за поддръжката на машините, като не случайно на него е било обяснявано как да ги стартира и какво да не прави за да не ги развали. Ако същият нямаше да работи на тях защо му е било необходимо да му се обяснява какво да не върши, че да не ги развали. Това се явява и индиция, че той се е интересувал как работят машините, тъй като той е щял да работи на тях.

Ето защо и Съдът е на становище, че подсъдимият Б. е бил в течение на дейността, която е извършвала А.К., като не само е бил в течение, ами е вземал и дейно участие, той е отговарял за поддръжката на машините и залагането на заготовките, а тя за компютърната обработка. Единственото обстоятелство, което остава неизяснено и с оглед презумпцията на невиновност това, е че И.Б. е имал ясна цел за имотна облага при съставянето на неистинските документи. Макара да е житейски неоправдано, той просто да ги е изготвял и да не е вземал пари за това по делото не са налице категорични доказателства, които да са в насока, че той е вземал пари за изготвянето им или да го е правил за да да получи пари. Единственото доказателство в подкрепа на това, че е била дадена някаква парична сума са показанията на свидетеля В.К., но същата е била достигнала единствено до подсъдимата К.. Наведеното от последната, че са били получавани пари и от двамата подсъдими обективно не е подкрепено от някакви други доказателства, поради което и същото не би могло да се кредитира.

По делото са налице показанията на свидетеля Г.П., които са в насока, че е разговарял с подсъдимия И.Б. и че е трябвало да му заплати сумата в размер от 240 лева за снабдяването на карта за опасни товари, но първият изрично посочи, че е искал да се запише на курс, а не да му се изкара неистинска такава. Ето защо, не би могло да се достигне до извод, че и намерените три броя карти за опасни товари у подсъдимия Б. на името на Г.П. са били създадени от първия с цел имотна облага, тъй като умисълът на втория е бил да се запише на курс.

По време на разпита си И.Б. изрично заяви, че е бил наясно за партерното помещение, че ще се наема, както и че е бил изпратен Б.М.. Призна също така, че е ходил до Стара Загора и до ,,Дедал‘‘ да се купуват неща.

Съдебният състав не кредитира заявеното от подсъдимия Б., че А.К. е подписала ,,Договора за наем от името на Д.Я.‘‘, тъй като има съдебно-графическа експертиза, която казва, че подписът е на Б.М.. Не следва да се кредитира и заявеното от него, че черният дипломатически куфар е бил негов, както и за съдържащите се в него консерви с русенско варено с двоен под и предметите в него, тъй като показанията на полицейските служители бяха в насока, че този куфар е бил негов.

Обвинителната теза се подкрепя и от събраните по делото писмени доказателства, а именно Протокол за претърсване и изземване, съставен от разследващ полицай, в присъствието на поемни лица, който е впоследствие е бил одобрен с Разпореждане на съдия от Районен съд гр. Пловдив при който способ претърсване и изземване са били открити вещи имащи значение за делото, както и от съдържанието на изготвените технически експертизи които възпроизвеждат съдържанието на компютърните конфигурации, както и годността на различните предмети открити в помещението стопанисвано от подсъдимите, които са годни да послужат за изготвянето на неистински документи.

Освен горепосочените гласни и писмени доказателства, има редица други такива, от които би могло да се придобие представа относно цялостната дейност на двамата подсъдимите.

Във втората група гласни доказателства попадат показанията на лица от които се извличат данни за обстоятелства свързани с престъпната дейност на двамата подсъдими, като част от тези лица са придобили неистински документи, като това са свидетелите - А.С.С., П.Б., В.И., Т.Т., Г.П., Х.Х. и Т.А., а друга част от тях са участвали в преместването на вещи собственост на подсъдимите и това са свидетелите – Р.Р., Ж.К. и С.И..

А.С. е лице което е искало да се снабди със свидетелство за управление на МПС, но не е притежавало диплома за завършено основно образование, поради което е решило да се снабди с такава по неправомерен път. За целта той се е свързал с неустановено по делото лице, което му е обещало за съдействие. Макар свидетелят С. да не се е виждал с подсъдимите, то по време на извършените процесуално-следствени действия против подсъдимите е открито копие на диплома на което е придаден вид, че е негова. Ето защо, Съдът намира, че следва да се кредитират показанията на този свидетел, тъй като той е искал да се снабди с диплома, въпреки, че никога не е учил в с. Клокотница и копие на такава е открита у подсъдимите, поради което е съвсем нормално да се приеме, че те са го изготвили.

Свидетелката П.Б. също е имала желание да се снабди с неистинска диплома, като за целта тя се е срещнала с автоинструктор на име М. от гр. Д., който й е обещал съдействие срещу опредЕ.сума, като прави впечатление на Съда, че копие на диплома на което е придаден вид, че е на П.Б. също е открито при двамата подсъдимите. Обстоятелството, че тази свидетелка не можеше да се сети за името на автоинструктора, също така времевия период и конкретно предадената сума не дискредитира нейните показания, доколкото основание чл. 281, ал. 1, т. 2 НПК бяха приобщени нейни такива от по-рано, като Съдът намира, че следва да се кредитират последните, доколкото тогава е било в един по-близък момент след извършване на деянието и е нормално тази свидетелка да не помни всички детайли с подробности. От друга страна свидетелят С.И. е лицето изпратило дипломата на Т.Т. до офис на ,,Еконт‘‘, като Съдът не кредитира заявеното от него, че изпращал обувки, тази свидетелка заяви, че е получила диплома, а не обувки.

Свидетелят В.И. също се е възползвал от услугите на този автоинструктор М. като му е помогнало и друго лице представило се за детектив – С.. Отново е същата схема, необходимост от диплома за снабдяване с книжка и оказвана помощ от лицето М..

От разпита на свидетеля Т.Т. се установява, че същата с оглед желанието си да започне по-скъпо платена работа е имала нужда от по-висока образователна квалификация. За целта тя също е искала да се снабди с диплома за средно образование, като за това й е помогнало лицето с което живее на семейни начала, а именно К.Д.. За съжаление, обаче поради невъзможност да бъде разпитан последният беше заличен от списъка на лицата за призоваване, поради което не би могло да се внесе яснота, относно това по какъв начин се е сдобил с въпросната диплома за Т.Т..

Свидетелят Г.П. също е лице нуждаещо се от даден документ за да може да упражнява някаква дейност, а именно документ удостоверяващ правото му да превозва опасни товари. Той, обаче за разлика от А.С., П.Б., Т.Т. и В.И. не е искал да се сдобие с неистински документ, а е искал да изкара курс за превоз на опасни товари. По стечение на обстоятелствата, обаче такъв документ с неговото име е бил създаден и са били открити три броя от него в помещението стопанисвано от подсъдимите. На основание чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2 НПК бяха приобщени неговите показания с частта от тях в която той пред друг орган е посочил кога се е срещал с подсъдимия Б., като Съдът е на становище, че следва да се кредитират приобщените показания, доколкото тогава е било в период непосредствено след извършването на престъпленията от подсъдимите и с оглед изтеклия период от време е нормално същият да не помни всичко с подробности.

Х.Х. също е лице за което по делото са налице данни, че на негово име има изготвена диплома от училището в с. Н., без обаче това да е било така, тъй като този свидетел посочи, че е завършил училището в с. К..

Свидетелят Т.А. също говори за автоинструктор при който го е закарал шуреят му С., който впоследствие му е дал диплома за основно образование. Този свидетел посочва и предадената от него сума, а именно 800 евро. После отидох да си извадя книжка от КАТ. Отново на основание чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 1 НПК бяха приобщени част от неговите показания отнасящи се за заплатената сума за дипломата и името на автоинстуктора, както и времевия период през който е получил дипломата, като съдебният състав е на мнение, че следва да се кредитира заявеното пред разследващия полицай, доколкото Т.А. заяви, че поддържа тези си показания.

От разпита на всички тези свидетели се установи, че те имат нещо общо по между си, а именно са искали да се снабдят с диплома, което са и сторили, като впоследствие са били открити копия или заготовки на тези дипломи в подсъдимите. Друг общ признак на повечето от тях са, че по един или друг начин снабдяването им с тези неистински документи е станало с помощта на този автоинструктор М..

Пропуск на разследването, е че това лице М. не е било издирено и разпитано в дадено процесуално качество, доколкото от неговия разпит би могло да се придобие представа относно евентуалнатата му свързаност с подсъдимите, както и възможност да се установи дали предаваните парични суми са достигнали или са били предназначени за А.К. и И.Б..

Р.Р. и Ж.К. са лица, които са помогнали за преместването на различни вещи.

Така свидетелят Р.Р. депозира логични и последователни показания в които описва, че познава А.К. и И.Б.. Знае за притежаването на ателие от първата, както и че е бил забравил газов пистолет ,,Екол’’ нейната чанта. Помагал е за местенето на нейни машини от офиса й в ***. На основание чл. 281, ал. 1, т. 2 НПК бяха приобщени негови показания относно местенето на машините и дали е съхранявал машини собственост на подсъдимите, както и е осигуряването на бус от подсъдимия Б.. Съдебният състав отново е на мнение, че следва да се кредитират приобщените показания, доколкото е нормално този свидетел да не помни всичко с подробности.

Свидетелят Ж.К. е закарал обзавеждане собственост на подсъдимата К., като е взел посочен от нея багаж. На основание чл. 281, ал. 1, т. 2 пр. 2 НПК бяха приобщени негови показания относно мястото от където е вземал багажа, както и че той е знаел, че подсъдимият И.Б. е живеел в кооперацията на ул. ,,***‘‘ № 14, като Съдът отново е на становище, че следва да се кредитират приобщените показания, доколкото е нормално с оглед изтеклия период от време същият да не помни добре.

По делото е налице и друга трета група гласни доказателства и това са лица на които са били открити копия или сканирани файлове на притежавани от тях документи. Доколкото същите се явяват последователни и кореспондиращи с останалите събрани по делото доказателства и неоспорени от страните, Съдът е на мнение, че следва да се кредитират изцяло.

Почти всички от последващите свидетели са ксерокопирали или сканирали свои документи на различни места, като за повечето от тях е характерно, че са осъществили това в притежаваното от подсъдимата А.К. ***,,***‘‘.

Свидетелката Л.К. депозира логични показания, които следва да се кредитират изцяло, тъй като си кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал. Въз основа на тях се установява, че е отишла да си снима личната карта в ,,Ателие‘‘ находящо се в гр. Пловдив, квартал ,,***‘‘ при едно момиче, което описва като подсъдимата К.. Също така тя допълни, че е искала е да й се снима картата, а не да се сканира. Въпреки това, обаче при извършеното претърсване и изземване и установяване съдържанието на притежаваната от подсъдимите техника е открито сканирано копие на личната карта на тази свидетелка.

Лицето К.Т. е притежавала фризьорски салон в близост до ателието на подсъдимата К. в ,,***‘‘, като също е снимала различни неща в него. Тя познава последната, като изрично заяви, че е  искала е само копие на личната си карта, но не и да бъде сканирана и е  пращала хора при нея да си снимат различни документи. И при тази свидетелка е налице, същото както и при свидетелката Л.К. тя е искала единствено ксерокопие на личната си карта, но не и да бъде сканирана, въпреки това, обаче е било намерено сканирано нейно копие по време на претърсването и изземването в помещението стопанисвано от двамата подсъдими.

 Свидетелката Я.Ц. е имала нужда от сканиране на паспорта си, поради предстоящо посещение до Малдивите. За целта тя е посетила ателието на подсъдимата, където това е било направено и отново е открито копие на паспорта и у подсъдимите. Въпреки, че по време на разпита си пред съдебния състав тя не можа да се сети за имената на А.К., то на основание чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 1 НПК бяха приобщени депозирани от нея показания от по-рано, като Съдът намира, че следва да се кредитират те, тъй като тя посочи, че поддържа тях.

Д.С. е дала на подсъдимия И.Б. нейни документи за кандидатстване за зЕ.карта, след като й е отказана виза, като е предоставила и документи на своя баща. Копия на предоставените й документи отново са бил и намерени у подсъдимите. Обстоятелството, че тя не успя да си спомни периодът на интервюто, конкретно предадените й документи на подсъдимия Б., както и какво е било открито от полицията не е основание за дискредитиране на нейните показания, доколкото е съвсем нормално същата да не помни, като на основание чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 НПК бяха приобщени нейни показания депозирани пред разследващ орган и Съдът е на мнение, че следва да се кредитират последните, доколкото тя заяви, че поддържа тях.

Свидетелката Ц.В. е снимала личната си карта и диплома на различни места, като отново копия на нейни документи са открити у подсъдимите.

Представа за престъпната дейност на двамата подсъдими се извлича и от показанията на свидетеля М.М., на който също е било намерено копие на дипломата в инкриминираната компютърна конфигурация.

Показанията на свидетелката Ж.П. бяха приобщени по реда на чл. 281, ал. 1, т. 4 НПК депозирани от нея пред друг съдебен състав, доколкото същата не можеше да бъде призована за разпит пред настоящия. Същата е отишла в ателието на подсъдимата К. единствено за да ламинира акта за раждане на сина си, но въпреки това отново е било открито сканирано копие от същия у двамата подсъдими.

Негативни последици най-вероятно от престъпната дейност на подсъдимите е претърпял свидетелят К.П. на който е била изтеглена парична сума от банка от лице, което е било сложила друга снимка на личната карта на П.. Именно копие на личната карта на този свидетел е била открита у двамата подсъдими.

От показанията на свидетелите съдържащи се в третата група гласни доказателства се установява почти еднакъв механизъм, същите са отишли за някаква услуга в ателието собственост на А.К. и без тяхно знание и съгласието им е било изготвяно сканирано копие, като после такива са били открити у подсъдимите.

В обобщение на гореизложеното се достигна до извод, че по делото е налице изобилен доказателствен материал въз основа на който би могла да се установи извършваната от подсъдимите престъпна дейност, като по делото са налице показанията на свидетелите, които непосредствено са установили И.Б. и А.К. към момент на изготвяне на неистински документи или са ги снабдили с техника, налице са и показанията на свидетели, които са се възползвали от услугите подсъдимите и са придобили неистински документи, както и трета група показания на лица, които без тяхно знание и съгласие са били сканирани документи от някой от двамата подсъдими, като по делото са налице и обясненията на подсъдимата А.К., която призна изцяло повдигнатите й обвинения и частичните обяснения на подсъдимия Б., който призна своята деятелност в изготвянето на холограмните стикери, въпреки това, обаче Съдът изложи мотиви относно друга деятелност на този подсъдим и разшири неговото участие.

Също така от събраните по делото гласни и писмени доказателства не се установи, че при изготвянето на неистинските документи подсъдимият И.Б. е имал за цел имотна облага. Това е така, защото никой от разпитаните по делото свидетели не посочи последния като лице, което е получава пари или е очаквало да получи. В действителност свидетелят В.К. е дал сумата в размер на 200 лева на свидетелка Г.К., която я е предала на подсъдимата К., но от друга страна по делото не съществуват данни тази сума да е достигнала до подсъдимият И.Б. или по какъвто и да било начин той да е бил мотивиран от нея при изготвянето на неистинската диплома, като спорен остава дори въпросът дали той е участвал в нейното изготвяне. Заявеното от подсъдимата К., че и другият й съпроцесник също се е намирал при изготвянето на този неистински документ, не е достатъчно, тъй като деянията намирал и изготвил са различни неща. Относно заявеното от свидетеля Г.П., че е трябвало да предостави парична сума на подсъдимия Б., също не може да се приеме, че при съставянето на този неистинския документ за превоз на опасни товари последният е имал користна цел, тъй като показанията на свидетеля П. бяха в насока, че той е искал да се запише на курс, тоест при изготвянето на документа подсъдимият И.Б. не е имал користна цел.

Относно каквито и да било предавани пари от свидетели, които са искали да им се изготвят неистински документи, чиито заготовки са били открити у подсъдимите, липсват каквито и да били данни тези суми да са мотивирали по какъвто и да е начин подсъдимия И.Б., като съществен пропуск на разследването, е че не е било открито въпросното лице автоинструктор ,,М.‘‘ който би могъл да внесе повече яснота относно предмета на обвинението. Колкото и мащабна да е една дейност на даден подсъдим, не би могло да се достигне до извод, че само поради нейната мащабност той е имал за цел имотна облага. Да житейски звучи логично, но в наказателния процес и с оглед презумпцията за невиновност на подсъдимия, в тежест на разследващите органи и прокурорът е да докаже обвинението.

Съдът кредитира събраните по делото писмени доказателства, доколкото същите са приобщени по предвидения в НПК ред, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството не са били оспорени от страните по делото.

От справката за съдимост на подсъдимата А.К. се установява, че същата е неосъждана.

От справката за съдимост на подсъдимия И.Б. се установява, че по отношение на същия има влезли пет броя съдебни актове, като по отношение на осъждането му по НОХД № 62/1994 г. същият не е бил наказан, поради приложението на чл. 183, ал. 3 НК и следва да се приеме, че той е неосъждан за това деяние.

Относно осъжданията му по НОХД № 1818/2002 г., НОХД № 1376/2002 г., НОХД № 1565/2003 г. и НОХД № 46/2006 г. същият е извършил деянията при условията на реална съвкупност, без да има влязъл в сила съдебен акт, поради което и четирите осъждания трябва да се приемат за едно единствено.

От Договор за наем на недвижим имот се установява, че на същия е предаден вид, че е сключен между лицето Д.Я. като наемател и Б.П., действаща от името на ,,***‘‘, което обаче не е вярно, доколкото по делото е налице заключение на съдебно-графическа експертиза, което е в насока, че подписът не е на Д.Я., а е положен от лицето Б.М..

От протокола за претърсване и изземване на партерното помещение находящо се на ул. ,,***‘‘ № ***се установява какви точно вещи са били открити в помещението обитавано от подсъдимите, като изрично във фактическата обстановка е посочено какви по вид са те, поради което и за да не се приповтаря неговото съдържание, няма да се посочи отново.

От протокола за претърсване и изземване в лек автомобил „Волво V40“ с рег. № ***, ползван от И.Б. се установява, че от жабката е била намерена и иззета лична карта румънски образец на името на С.Р.и 1 бр. лист формат А4, с копие на лична карта с името на Н. Ж. И..

От протокола за претърсване и изземване в от жилището, находящо се на ул. „***“ №***ет.* в гр. Пловдив, ползвано под наем от подсъдимият И.Б., са били иззети мобилен телефон „Нокиа“ с ИМЕЙ №****, както и 1 бр. персонален компютър „Intel cor 2“ / LG/.

От протокола за оглед на веществени доказателства, иззети от партерното помещение на ул. „***“ №***в гр. Пловдив, се установява съдържанието на иззетия черен куфар, тип дипломатически, както и вида и броя на намерените фолиа, холограми – по брой, по вид и съдържание на изображението, за което бил изготвен надлежен протокол от 08.10.2015 г.

От представеното копие от Експертно решение № 5171 от 204 от 03.12.2018 г. се установява, че подсъдимият И.Б. е с 60% трайно намалена работоспособност с водеща диагноза прояви на хронична бъбречна недостатъчност състояние след левострА.нефректомия – голяма давност. Калкулозен пиелонефрит на единствен десен бъбрек.

Съдът кредитира заключението на изготвената по делото техническа експертиза на веществени доказателства /лист 39 том II oт ДП/ от вещо лице разполагащо с необходимите познания и опит. Видно от заключението на същата се установява, че лазерен гравир 3020Х-XL,  машина за топъл печат, принтер HP Deskjet F4180 със сериен номер CN8757V3YP, принтер Canon Pixma iP4700 със сериен номер ABUR63113, принтер Canon E5***със сериен номер LXFA12***са технически изправни и работоспособни, всяко едно от посочените устройства е предназначено за изработка на изделия в печатната сфера и могат да бъдат използвани за подготовка или отпечатване на печатни материали с неистинско съдържание.

Съдът кредитира заключението на изготвената по делото техническа експертиза от вещо лице разполагащо с необходимите познания и опит на електронни устройства /лист 16-25 том II от ДП/ – компютри, с предмет на изследване компютър в черна кутия “LG”, преносим компютър Acer Aspire, преносим хард диск марка “Seagate”, черна флаш памет  без означения  8 GB, мини СД карта се установява, че в така посочените веществени доказателства, с изключение на мини СД картата, която представлява устройство-преходник, а самата карта не е налична, се съдържат файлове, прехвърлени на хартиен носител с изготвени съответно приложения 1, 2, 3 и 4 – неразделна част от заключението на експертизата /том ІІ, от лист 38 до лист 287, том ІІІ от лист 1 до лист 322 и том ІV от лист 1 до лист 236/. В приложение №6 на посочената експертиза е посочен списък на възстановени изтрити файлове, открити в хард-диска марка “Seagate” – 60 гигабайта.  Откритите и възстановени файлове съдържат документи и различни изображения, които могат да послужат за изготвянето на неистински документи /файловете, съдържащи се в компютрите и преносимите памети, са описани в обвинението/. На компютрите са били инсталирани  различни програми за обработка на изображения.

Съдът кредитира заключението на изготвената по делото съдебно-графическа експертиза /лист 106-115 том 7 от ДП/. Видно от заключението на същата се установява, че  подписът в графа ,,За наемателя – Д.Я. в изследвания документ – договор за наем на недвижим имот – датиран от 01.07.2015 г. съдържа достатъчно признаци за индивидуализиране на автора му. Подписът в графа ,,За наемателя – Д.Я. в изследвания документ – договор за наем на недвижим имот – датиран от 01.07.2015 г. не е изпълнен от Д.А.Я.. Подписът в графа ,,За наемателя – Д.Я. в изследвания документ – договор за наем на недвижим имот – датиран от 01.07.2015г. е изпълнен – имитиран от Б.С.М. с ЕГН: **********. Въпреки, че по отношението на вещото лице постъпиха много въпроси от страна на защитата, то Съдът е на мнение, че заключението следва да се кредитира изцяло. Това е така, защото вещото лице С.А. разполага с необходимите опит и позная и отговори по каква методика е работил. Също така няма единно прието становище по колко на брой признаци трябва да съвпадат за да може да се отговори на въпроса което лице е изписало даден текст или се е подписало, тъй като всеки случай е индивидуален. Също така той с категоричност заяви, че подписът за лицето Д.Я. е положен от свидетеля Б.М..

Съдът кредитира заключението на изготвената по делото техническа експертиза лист /5-15 от том II от ДП/, която е отговорила на въпроса истински или подправени са предоставените лични карти, СУМПС, както и подробно изброени документи. В заключението си вещото лице М.С. посочва, че бланките на личните карти посочени като обекти по т. 1 и т. 6 са неистински, бланките на СУМПС посочени като обекти по точки 1, 2 и 3 са неистински, румънската лична карта посочена като обект по т. 2 е неистинска, бланката на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил посочена като обект по т. 13 е истинска, но документът е деламиниран и повреден, документите посочени като обекти по т.6 свидетелства за водач превозващ опасни товари представляват груби имитации и са неистински, обектът описан в т. 17 е част от неистински френски паспорт, обектите посочени в т. 20 са неистински, останалите обекти представляват бланки на заготовки за различни видове документи и могат да бъдат използвани за изготвяне на неистински документи за самоличност, за пътуване и пребиваване в чужбина, както и на документи за пътуване в градския транспорт. Деветте броя метални плаки с различна форма и надписи по тях, поставени в плик с ,,1‘‘ са заготовки за печати.

Тази фактическа обстановка и анализът на събраните по делото доказателства обосновават следните правни изводи:

Събраният по делото доказателствен материал и неговият анализ дават основание да се приеме, че подсъдимият И.Б.Б. е извършил престъпление по чл.308 ал.7 вр. ал.2 вр.ал.1, вр. чл. 20 ал.2 НК за това, че за периода от 01.07.2015 до 27.08.2015г. в гр. Пловдив в съучастие с А.Е.К., ЕГН **********, като извършители, е държал и укривал предмети – заготовка за печат с изписан текст “KAPIKUL KAPA HUDUT KAPISI C EDRINE CIKIS 12.1***44”, един брой заготовка за печат син на цвят изписан текст “Варненски свободен университет Варна Черноризец Храбър”, един брой заготовка за печат черен на цвят с изписан текст “Варненски свободен университет Варна Черноризец Храбър”, един брой заготовка за печат с надпис “ МОН Министерство на образованието и науката №***2015 Оригинал ВСУ ф№03111007 ********** Д.С.С.”, един брой заготовка за печат с жълто покритие с надпис “Варненски свободен университет Черноризец Храбър ЗА”,  един брой заготовка за печат с изписан текст “Перфект такси ООД Пловдив”,  два броя заготовка за печат с изписан текст “Автотранс 2000 ученици Пловдив ООД”, два броя заготовка за печат с надпис “Автотранс 2000 Байкал Пловдив 4 ООД”; пет броя заготовка за печат с надпис съответно “ януари, март, април, май, юни”,  един брой заготовка за печат с надпис “REPUBLIC OF BULGARIA Република България, заготовка за печат с надпис върху фолио “МОН Министерство на образованието и науката №***2015 Оригинал ВСУ ф№03111007 ********** Д.С.С.”; девет броя заготовки за печат, представляващи метални плаки с различна форма и надписи по тях.

- материали –  два броя ролки с лента с надпис ИААА, девет броя стикери с надпис ИААА, представляващи имитации на дифракционни оптически  вариращи елементи ( ДОВЕ),три броя имитация на ДОВЕ, представляващи стикери за годишни технически преглед на автомобил; два броя квадратно фолио черно на цвят всяко, от които с четири кръгли изображения, едното, от които изобразява герба на Република България, а другите са с надпис “BG представляващи фотоформи за изработка на печатни форми за имитация на ДОВЕ за български документи за самоличност; Един брой  къс от черно фолио с кръгла форма с надпис на него “Варненски свободен университет Черноризец Храбър”;четири броя черни ленти, върху които има четири кръгли изображения с надпис “D Ile De Gendarmerie De France”; Един брой къс от черно фолио с кръгла форма с надпис “D Ile De Gendarmerie De France”; Един брой черна лента с надпис на нея “BAG 05-21 Kontrolle; два броя черни къса с кръгла форма с надпис Т.С. EdrineKapikule Kara Hudut Kapisi, представляващи фотоформи за изработка на печати (удостоверителни знаци); Тридесет и шест броя холограми с кръгла форма с надпис в средата БГ а около него изписано на кирилица и на латиница Република България, три броя ленти всяка от които  по две холограми с географското изображение на Република България и надпис БГ BG; двадесет и шест броя  ленти с холограми с изображението на герба на Република България и надпис BG; десет броя холограми от прозрачно фолио върху бяла хартия   с надпис BG; двадесет броя холограми с изображение на два лъва и надпис на кирилица и на латиница  Република България; осемнадесет броя  холограми с географското изображение на Република България и надпис БГ BG; двадесет броя холограми с многоъгълна форма с географското изображение на Република България и надпис БГ; един брой ролка с лента съдържаща холограми с надпис BG;  четиристотин шестдесет и четири холограми с географското изображението на  Република България и надпис БГ BG,  представляващи имитации на ДОВЕ за български документи за самоличност стар и нов образец, изработени по различен начин и от различни материали; двадесет и три броя холограми с надпис АDR и един брой ролка съдържаща четири броя ленти с холограми с надпис ADR, представляващи ДОВЕ за годишен технически преглед на МПС, изработени по точково матрична технология;  шестдесет броя холограми с многоъгълна форма с изображение в средата на сфера и звезди около нея, представляващи имитации на ДОВЕ за шенгенска виза; един брой ролка с лента съдържаща холограми с изображението на щит и корона, представляващо  ролка със сребристо фолио за топъл печат , в което има 23 броя отработени участъци с изображение на герб; седемдесет и седем броя плътни бели листове с формат А-4 с четири броя овални изображение с надпис RTA отпечатани едностранно, представляващи заготовки за изработка на неистински свидетелства за водач, превозващ опасни товари; подлистник от френски паспорт с номер ***на името на ***, представляващ част от неистински френски паспорт; три броя документи с номер ***с печат на Министерството на транспорта  информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция автомобилна администрация; шест броя празни контролни талони с печат на МВР ОД на МВР Пловдив със серийни номера ***, два броя непопълнени бланки Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил и двете с номер ***и с печата на министерство на транспорта изпълнителна автомобилна администрация Република България; един брой заготовка на лична карта на името на С.А.М.ЕГН ********** с №***, заготовка за лична карта на името на К.Х.П. ЕГН ********** с № ***, заготовка за СУМПС на името на А.О.с ЕГН ********** с № ***, заготовка за СУМПС на името на П.П.П. ЕГН ********** с № ***,десет броя непопълнени визи с надпис в долния край : Deutshland”, двадесет броя непопълнени визи с надпис в долния край: “ United Kingdom”, един брой виза с номер UK ***издадена на ***, лист с напечатани шестмесечни карти за пътуване на пенсионер издадени от “Автотранс-2000” ООД- непопълнени с един и същи сериен номер ***; тримесечна карта за пътуване- студент- три броя непопълнени с номера ***,***, 16 броя заготовки за СУМПС Република България образец 1999г, 1 брой заготовка за водач, превозващ опасни товари, 2 броя СУМПС Република България  образец  2010, 1 бр. лична карта образец 2010г, 23 броя заготовки за лична карта България  образец 2007- всички, които представляват бланки и заготовки  за различни видове документи, като могат да бъдат използвани за изготвяне на неистински документи за самоличност, за пътуване и пребиваване в чужбина, както и на документи за пътуване в градския транспорт;

  и  оръдия, както следва:

- Принтер HPDeskjet F4180 със сериен номер CN8757V3YP

- Принтер Canon Pixma iP4700 със сериен номер ABUR63113

- Принтер Canon E5***със сериен номер LXFA12***- един брой ръчна машина за топъл печат

- един брой лазерна гравираща машина 3020Х-XL

- преносим флаш памет “Cruzer Blade 2 GB”, съдържащ три броя  компютърни файлове, както следва

– 1. P.FRANCE, представляващ изображение на печат, 2. Файл във формат “PDF” с надпис TAL1, съдържащ изображение на контролни талони към СУМПС; папка с надпис New folder, съдържаща изображение на чуждестранни документи за самоличност и снимки на хора.  

- един брой СД носител “maxell”  с два броя файла. Първия файл означен като 01, изобразяващ част от лице на човек и надпис “Slovenkska Republika”. Втори файл означен 02, съдържащ част от лице с надпис ***.

- един брой компютър в черна кутия “LG” съдържащ следните файлове

- Файл img018 изобразяващ лицева и задна част на лична карта № *** на името на П.К. Т., ЕГН:**********;

- Файл 0923142906-**_-_Passport_Size изобразяващ снимка на мъж;

         - преносим компютър Acer Aspire- съдържащ следните файлове:

   - Файл 2014-09-10 10.59.49.jpg изобразяващ снимка на множество пощенски марки;

   - Файл 2014-09-17 15.44.43.jpg изобразяващ снимка на лицева част на лична карта с номер ** на името на С.М.С., ЕГН:********** както и свидетелство за регистрация част 1 за лек автомобил ‘’Рено Туинго’’ с рег. № ***;

   - Файл 2014-09-17 15.45.07.jpg изобразяващ снимка на задната част на личната карта на лицето С.М.С., ЕГН:**********;

    - Файл 2014-11-12 00.16.15.jpg изобразяващ част от лична карта на лице от мъжки пол с номер на личната карта ***;

   - Файл 2014-11-12 00.18.23.jpg изобразяващ част от лицевата част на лична карта с посочени имена Р.С. Ч.;

- Файл 2014-11-25 12.14.42.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на лична карта с номер *** на името на В.Р.П.., ЕГН:**********;

   - Файл 2014-11-25 12.14.47.jpg изобразяващ снимка на задната част на лична карта с номер *** на името на В.Р.П.., ЕГН:**********;

- Файл 2014-11-25 12.39.53.jpg изобразяващ първата страница на студентска книжка издадена от ‘’Нов Български университет’’-гр.София на името на В.Р.П.., ЕГН:********** със снимка на лице от женски пол;

- Файл 2015-02-18 15.34.14.jpg изобразяващ корица на удостоверение за пътуване (Конвенция от 28 юли 1951);

- Файл 2015-02-18 15.34.41.jpg изобразяващ снимка на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец с номер ***на името на Х.Д.Ш.;

- Файл 2015-02-18 15.35.07.jpg изобразяващ лицевата част на карта на бежанец с номер ***и посочени имена Х.Д.Ш., ЕГН:**********;

- Файл 2015-02-18 15.35.12.jpg изобразяващ задната част на карта на бежанец с номер ***и посочени имена Х.Д.Ш., ЕГН:**********;

- Файл 2015-02-26 12.54.50.jpg изобразяващ лицевата част на лична карта с номер ***на името на А.Е.К., ЕГН:**********;

- Файл 2015-05-31 06.07.52.jpg изобразяващ лицевата част на ADR- Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на името на Т.Х. Т.;

- Файл 2015-05-31 06.10.05.jpg изобразяващ снимка на лицевата и задната част на карта за квалификация на водач на МПС на името на Т.Т.;

- Файл 2015-06-04 14.07.56.jpg изобразяващ лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Б.Р., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.06.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на И. П. Д., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.18.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер **на името на Т.А., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.28.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер **на името на Г.Н., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.36.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Д.Д.Д., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.01.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на М.Д.А., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.14.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Д.В. Н., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.20.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Б.П. С., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.33.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на В.М.В., ЕГН:*********;

- Файл 2015-06-04 14.09.40.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Г.Н.М., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.01.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Н.С.Р., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.16.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на С.Т., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.24.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на лична карта с номер ***на името на А.А.Е., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-05 18.35.08.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на документ на турски език с изобразена снимка на мъж.

- Файл 2015-06-20 16.07.38.jpg изобразяващ документ за самоличност на лице от женски пол с надпис в горния десен ъгъл ‘’Romania’’ и текст в документа на чужд език;

- Файл 2015-07-21 13.47.15.jpg изобразяващ снимка на част от лицевата част на лична карта на името на С.Н.А., ЕГН:**********;

- Файл skan1(2).jpg изобразяващ задната част на лична карта с номер ***издадена на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

- Файл skan2.jpg изобразяващ лицевата част на лична карта с номер ***издадена на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

- Файл 22.cdr изобразяващ рамкиран герб на Република България;

- Файл Backup_of_KLISHE.cdr изобразяващ лицевата част на свидетелство за правоспособност водач на кораб до 20БТ по море с номер ***на името на Х.Г.;

- Файл katHEB9.cdr изобразяващ 13 бр. печати с надпис на всеки от тях ‘’Пътна полиция Кърджали 1501’’;

- Файл Untitled-1.cdr изобразяващ диплома за средно образование от професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и диплома за средно образование с номер ***на името на Т.С.Т., ЕГН:**********;

- Файл image изобразяващ снимка на мъж;

- Файл sn2.jpg изобразяващ снимка на мъж;

- Файл diploma.jpg изобразяващ рамка на диплома за висше образование от Европейски колеж по икономика и управление- гр.Пловдив издадена на Д.А. Р.;

- Файл 2014-01-12 16.59.11.jpg изобразяващ снимка на свидетелство за основно образование с номер ***с посочен общ успех 3.75;

- Файл al.jpg изобразяващ непопълнено свидетелство за основно образование;

- Файл dipl.JPG изобразяващ рамка на непопълнена диплома за средно образование;

- Файл scan0001.jpg изобразяващ свидетелство за основно образование от спортно училище ‘’Стефан Караджа’’- гр.Хасково с поставен подпис и печат;

- Файл scan0002.jpg изобразяващ свидетелство за основно образование с номер ***.на името на Р.К.М., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn.CDR изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’ И. Вазов’’, както и свидетелсво за основно образование с номер ***.на името на Я.Ч.А., ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn asen.cdr изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И. Вазов’’, както и свидетелство за основно образование с номер ***на името на А.М.М.ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn asen1.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част за свидетелство на основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер **на името на А.И. А., ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn hris.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’- Н.о, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Х.В.Х., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn new.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И.Вазов’’-с.Клокотница, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Ю.Г.А., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn petra.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’Х. Ботев’’-Силен, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на П.А.Б., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn todr.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’-Н.о, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Т.Р.А. с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn vas.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И.Вазов’’-с.Клокотница, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на В.Н.И., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn Z.cdr  изобразяващ графика на свидетелство за основно образование със сериен номер ***.на името на М.А.М., ЕГН:**********;

- Файл Untitled-1.cdr  изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование, което не е попълнено;

- Файл 001.jpg изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***на името на Я.С.К., ЕГН:**********;

- Файл 002.jpg изобразяващ лицевата част на сканирана диплома за средно образование издадена от Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.хасково, с предмети и оценки, както и с поставен печат;

- Файл backup_of- Dpl.CDR изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Я.С.К., ЕГН:**********;

- Файл Dpl new.cdr изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство ‘’Цар И.Асен II- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Д.Д. Д., ЕГН:**********;

- Файл Dpl.CDR изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Т.С.Т., ЕГН:**********;

- Файл GRAPHIC1-1bedri.cdr. изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Софийска гимназия по строителство архитектура и геодезия ‘’Х. Ботев’’- гр.София, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на Б. А.С., ЕГН:**********;

- Файл img050.jpg изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***издадена на името на Г.Г.Г., ЕГН:********** с поставен печат и подпис;

- Файл img050.psd изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***с непопълено име, предмети и оценки;

- Файл MON_certificate.jpg изобразяващ Удостоверение за професионално обучение с номер ***издадено от Национална агенция за професионално образование и обучение-гр.София на името на И.К.Л.;

- Файл udostoverenie.JPG изобразяващ непопълнено удостоверение за професионално обучение;

- Файл дипл.-1.jpg изобразяващ диплома за средно образование от Професионална гимназия по лека промишленост-гр.Хасково с изобразени предмети и оценки, както и споставен подпис и печат;

- Файл img048.jpg изобразяващ непопълнено удостоверение за раждане;

- Файл notarius.psd изобразяващ щампа на ***№***И. И. с поставен печат на помощник ***Р.Ц.и печат на ***И.И. с подпис;

- Файл гдбоп.cdr съдържащ графично изображение на служебна карта на МВР-Дирекция ГДБОП на името на Г.И.Г., ЕГН:**********;

- Файл Backup_of_ЛИЧНА НОВАb.cdr съдържащ 3 бр. графични изображения на текст от лична карта на името на М.Ш.А., ЕГН:********** и номер на документ ***;

- Файл Backup_of_КНИЖКА СТАРА.cdr съдържащ графични изображения на част от свидетелство за управление на МПС с номер ***и изобразен текст с посочени имена и снимка на лице от мъжки пол, а именно М. О. Д., ЕГН:**********;

- Файл img086.jpg изобразяващ щемпел на ***С.П., както и печат на нотариуса и удостоверени подписи на лицето М.Т.В.с поставен подпис на нотариуса;

- Файл notarius 2.jpg изобразяващ непопълнен щемпел на ***С.П., печат на нотариуса и негов подпис;

- Файл ЛИЧНА НОВАb.cdr съдържащ графични рамки и изображения на текст от лична карта на името на М.Ш.А., ЕГН:********** и посочен номер на документа ***;

- Файл карта. сdr изобразяващ графика на лична карта и изображения на текст със снимка на лице от мъжки пол с посочени инициали и ЕГН:********;

- Файл КАРТА ДРАКОН.сdr изобразяващ графика на лична карта с изображение на текст на името на лицето С.С.В., ЕГН:********** и номер на документа ***;

- Файл Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графики на част от 4 бр. лични карти с изобразени текстове и снимки на лица;

- Файл КНИЖКА НОВА. сdr съдържащ графични изображения на части от свидетелство за управление на МПС на името на Т.Г.И., ЕГН:**********;

- Файл КНИЖКА НОВА1. сdr съдържащ графични изображения на части от свидетелство за управление на МПС на името на Т.Д.;

- Файл КНИЖКА СТАРА. сdr съдържащ графични изображения на свидетелство за управление на МПС на името на И.А.Я., ЕГН:**********;

- преносим  хард диск марка “Seagate”, съдържащ следните файлове:

-        Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на част от 4 бр. свидетелства за управление на МПС;

-        Файл fhf.jpg съдържащ изображение на мъж;

-        Файл ADRR.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и снимка на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Ю.С.Т., ЕГН:**********;

-        Файл Backup_of_НОВОТО.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и снимка на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Д. К.К., ЕГН:**********;

-        Файл НОВОТО.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и 4 бр.снимки на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Д. К.К., ЕГН:**********;

-        Файл front.jpg изобразяващ рамка на лицевата част на лична карта без снимка и текст;

-        Файл ааа.psd изобразяващ гормата част на свидетелство за управление не МПС на Република България;

-        Файл gryb stara kn.psd изобразяващ задната част на свидетелство за управление на МПС;

-        Файл кn1.jpg съдържащ графично изображение на лицевата и задната част на свидетелство за управление на МПС без попълнени място за снимка и текст;

-        Файл Backup_of_rozovo.cdr съдържащ графично изображение не лицевата и задната част на лична карта с посочен номер ***на името на Х.Д.А., ЕГН:**********;

-        Файл  Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графично изображение на лицевите и задните части на 3 бр. рамки на лична карта без попълнен текст, изображения на задната част на 3 бр. лични карти на лице с имена А.А.Н.и графично изображение на лица от мъжки и женски пол;

-        Файл  2.cdr съдържащ графично изображение на лицевите и задните части на 3 бр. рамки на лична карта без попълнен текст, изображения на задната част на 3 бр. лични карти на лице с имена А.Ф.Б.и графично изображение на лице от мъжки пол;

-        Файл IMG212.jpg изобразяващ удостоверение №0***от 10.10.2006 на името на д-р Т.А. Р. - Т.;

-        Файл Untitled-1.jpg съдържащ графично изображение на протокол №141/30.11.2013г. на Селскостопанска академия институт по почвознание ‘’Н.Пушкаров’’ с поставен в долния десен ъгъл печат на селскостопанска академия;

-        Файл 4бр. cdr съдържащ графично изображение на 4 бр. печати с герб на република България;

-        Файл Graphic1.CDR съдържащ графично изображение на  8 бр. холограми и части от тях;

-        Файл Graphic2.cdr съдържащ графично изображение на холограмен стикер с надпис ADR-свидетелство за водач превозващ опасни товари;

-        Файл stamp1.cdr съдържащ 2 бр.графични изображения на герб на Република България;

-        Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на рамки на 4 бр. свидетелства за управление на МПС без текст и снимки, както и 2 бр. снимки на лица от мъжки пол и текст;

-        Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на рамки на 4 бр. свидетелства за управление на МПС без текст и снимки, както и 1 бр. графично изображение на текст от личен документ;

-        Файл Untitled-1.cdr съдържащ графично изображение на карта за пътуване не пенсионер на името на А. С.И., текст под него, печат и подпис;

-        Файл sn.psd изобразяващ снимка на възрастен мъж;

-        Файл Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка;

-        Файл Backup_of_Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка;

-        Файл Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

-        Файл Backup_of_NE6.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на А.С.Д.;

-        Файл be6 1.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на У.Ч.;

-        Файл NE6.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на Х.С.;

-        Файл new.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на Я.Ш.А.;

-        Файл 2.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимка на името на А.Ф.Б.;

-        Файл Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимка на името на А.А.Н.;

-        Файл POD 3.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимки на името на А.К.А.Л.;

-        Файл POD.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимки на името на А.К.А.Л. и А.Ф.Б.;

-        Файл BOG2.jpg съдържащ изображение на стикер с надпис ‘’Пътна полиция 1501’’;

-        Файл chistonew.jpg изобразяващ рамка на лична карта без текст и снимка;

-        Файл front.jpg съдържащ графично изображение на рамка на лицевата част на лична карта без текст и снимка;

-        Файл gryb stara kn.psd съдържащ графично изображение не задната част на свидетелство за управление на МПС;

- Файл kn1.jpg съдържащ графично изображение не лицевата и задна част на свидетелство за управление на МПС, като лицевата част е без текст и снимка

 -  преносим флаш памет  без означения  8 GB”, съдържащ компютърни файлове, както следва:

         - файл CDR, съдържащ 9 броя изображения на цифрата 500 и надпис “Еurо”

-файл CDR, съдържащ бяло изображение на черен фон на геометрична фигура и надпис 500

- файл Cor5.cdr, съдържащ осем броя изображения на цифрата 50 с надпис около нея Euro.

-        файл Graphic1.cdr, два броя геометрични фигури с цифрата 500

-        файл NOMER.CDR- съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-        файл NOMER-А.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-        файл NOMER-В.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-        файл NOMER-С.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-        файл NOMER- D.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-        файл lksatra.cdr.  съдържащ изображение на лична карта и снимка на мъж

-        файл ФФФФФ.cdr- съдържащ изображение на празна бланка на лична карта и на такава попълнена на името на Е.Х.А.и снимка на мъж

-        файл  shknijka.cdr съдържащ празна бланка и СУМПС български образец на името на Е.Х.А.и снимка на мъж

-        файл TRKN.cdr. изобразяващ турско СУМПС на името на ***

-        fajl Backup_of_TRKN.cdr изобртазяващ осем броя копия на турско СУМПС

-        файл KNIJ OLD.cdr съдържащ осем броя празни бланки на СУМПС български образец и един брой попълнео на името на А.М.С.

-        файл BLOGLK2.cdr- съдържащ бланка за лична карта на името на Е.Х.А.-   файл LK NEW.cdr- съдържащ три броя графични изображения на лична карта и един брой попълнена такава на името на В.Е.Б.и снимка на мъж

-        файл LK OLD. Cdr три броя празни бланки на лична карта и една на името на А. В.Д.- файл PODANSTVO.cdr-осем броя парзни бланки с надпис “България’ и два броя попълнени на името на А.О.Ф.и два броя снимки на мъж

-        файл Graphic1.CDR-съдържащ шест броя изображения на холограмни стикери

-        файл Graphic2.CDR- съдържащ изображение с надпис ADR

-        файл 1.psd изображение на цифра 12 и надпис Valid for items up to

-        файл  2. psd. с десет броя изображения профил на женска глава

-        файл IMG_001.tif- изображение с надпис гаранционен фонд

-        файл IMG_002.tif  с изображение на стикер за застраховка гражданска отговорност

-        файл 1 001.jpg, съдържащ празно изображение на талон за техническа изправност на ППС

-        файл scan 0001.jpg изобразяващ приходна квитанция към община Кърджали

-        файл scan 0075.jpg изобразяващ диплома за завършено висше образование на името на М.И.М.

-        файл scan0076.jpg съдържащ заглавна страница на диплома за висше образование

-        файл scan 0077.jpg- съдържащ изображение на диплома от ПУ Паисий Хилендраски и оценки

-        файл PDC Recto. Psd- съдържащ  изображение на  документ със снимка и надпис на френски език

-        файл  signature 1.png- изобразяващ подпис

-        файл sdgdg- съдържащ изображение на жена

-        файл fdhfgh.jpg- изобразяващ снимка на жена

-        файл lkk11.jpg- изобразяващ лична карта на иметона Д.Е.К.

-        файл stamp 1.cdr изобразяващ графики и изображение на герба ба РБ

-        файл TRKN съдържащ изображение на кръгъл печат  на турски език

-        файл ADRR.cdr- съдържащ изображение на празни свидетелства ADR

-        файл l-bg (1).jpg –изобразяващ ADR свидетелство на името на А. К.Г. Х.

-        файл psd. изобразяващ снимка на млад мъж

-        файл 2.cdr. изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и попълнена такава на името на А.Ф.Б.

-        файл Backup_of_bejanci.cdr.  изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и такава попълнена на името на А.А.Н.и снимка на мъж

-        файл POD2. cdr изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец  и такава попълнена на името на А.Ф.Б.и А.К.А.Л.

-        файл chistonew.jpg изобразяващ празна бланка на българско СУМПС и лична карта

-        файл wsdfdsf.jpg изобразяващ празна бланка на СУМПС

-        файл DFHFH.psd изобразяващ пластика с надпис Fahrerkarte и снимка на мъж

-        файл rftujfgvnb.psd изобразяващ турско СУМПС и италиански паспорт

-        файл ц.jpg- изобразяващ снимка на мъж

-        файл Rozovo 2015.cdr. изобразяващ лична карта БГ празни бланки и попълнена такава на името на М.А.А.

-        файл Backup _Rozovo 20152.cdr изобразяващ снимка на мъж и три броя празни бланки  на лична карта БГ и такава попълнена на М.Д.К.със снимка на мъж

-        файл bejanci.cdr  изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и три попълнени на името на А.А.А.Д.М.А.и Д.Л.М.със снимки

-        файл pod.bejanci.cdr-изобразяващ празна бланка за БГ лична карта и попълнена такава на името на Х.Ю.Ф.

-        файл BOG2.cdr съдържащ четири броя празни СУМПС и такова издадено на А.М.С. с категории АВС, бланка на името на Е.Р.Б., Х.С.А.С.

-        файл sertifijkat масаж.cdr представляващ сертификат за завършено обучение за масажи

-        файл бон.cdr изобразяващ лице на банкнота 40000

-        файл  ДОК.cdr.изобразяващ бланка на Министерство на транспорта информациите технологиите и съобщенията

-        файл Untitled-1.jpg изобразяващ заверено копие с №195400005

-        файл 2111.jpg- изобразяващ задната част на лична карта на името на Л.

-        файл 222222.jpg изобразяващ предната част на лична карта на Н. Ц.Л.и Ц.А. Л

-        файл bileti plovdiv sofiq.cdr изобразяващ билети на Автотрансснаб

-        файл chistonew.jpg. изобразяващ БГ лична карта

-        файл Rozovo 2015.cdr съдържащ бланка на лична карта на името на Х.Д.А. и снимка на мъж

-        файл Graphik12.cdr съдържащ три броя празни бланки на лична карта БГ и една попълнен на името на А. В.Д.

-        файл knij.cdr  изобразяващ четири броя празни бланки на СУМПС и три такива частично попълнени на иментас на Е.А.М., А. В.Д.и Д.С.В.

-        файл Backup_of_knij st.cdr изобразяващ четири броя не попълнени бланки на СУМПС българаски образец и триброя чатсоинчо попълнени такива с имента на Е.А.М., А. В.Д.и Д.С.В.

-        файл pechat.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис :Стопанска Комора на македониjа”

-        файл knij st.BOG.cdr и файл Backup_of_knij st.BOG.cdr, изобразаващи четири броя празни бланки на СУМПС български образец и един брой попълнена такава на името на А. В.Д.

-        файл печ книжка соф.psd съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Пътна полиция София

-        файл печ книжка.psd съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Пътна полиция Пловдив

-        файл ТЕХТ.cdr. изобразяващ бланка на Свидетелство за съдимост на името на Ш.Е.Ю.н

-        файл BILETI. Cdr съдържащ 25 броя изображения на билети на Автотрансснаб София

-        файл diplom.jpg изобразяващ диплома за завършено висше образование на името на Д.А.Р.

-        файл Backup_of_ платен данък кола.cdr изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-        фал платен данък кола. Cdr изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-        фай; платрен данък. Jpg изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-        файл skan5.jpg, изобразяващ знак за гражданска отговорност на МПС

-        файл zastr1.jpg изобразяващ контролен талон към застраховка гражданска отговорност

-        файл  zastr.2.jpg  изобразяваш задната част на контролен талон за застраховка

-        файл zastr.3.jpg изобразяващ задната част на контролен талон за ГО

-        файл pletenica.cdr сдържащ геометрична фигура с неправилна форма

-        файл 04 33.cdr съдържащ изображение на бланка с надпис национално бюро на българските автомобилни застрахователи  и неправилна геометрична фигура

-        файл ivan new,.cdr съдържащ изображение на “ ЗЕ.карта за МПС’

-        файл И.1.jpg съдържащ изображение на зЕ.карта

-        файл 2111.jpg съдържащ изображение на задната част на лична карта

-        файл skan3.jpg съдържаш изображение на лична карта на името на М.П.Б.и печат на ***Т.Б.Д.

-        файл Graphic12 cdr съдържащ три броя бланки за лични карти

-        файл 021.jpg  съдържащ изображение на СУМПС на името на М.Р.И.

-        файл CINK.cdr съдържаш два броя кръгли изображения с надпис на българскии на латински Република България

-        файл hol.cdr съдържащ изображение на кръг в средата, на който е географското изображение на Република България и надпис на български и на латински БГ

-        photo_verybig_1026132.jpg  изпобразяващ задната част на СУМПС

-        файл shofiorska-knijka.jpg- изобразяващ СУМПС образец БГ

-        файл lk1.jpg изобразяващ празна бланка (заготовка) на лична карта

-        файл globa s fish.psd изобразяващ бланка на глоба с фиш от община Пловдив

-        файл MVR PROPUSK.cdr изобразяващ два броя бланки на пропуск от Главна Дирекция на Национална Полиция

-        файл Backup_of_Graphik1.CDR изобразяващ листо от БГ паспорт на името на И.Б.Б. и с негова снимка

-        файл инд.cdr изобразяващ девет броя фотоформи

-        файл CINK (2). Cdr изобразяващ кръгла форма с надпис на български и латински език Република България

-        файл CINK . Cdr изобразяващ два броя кръгли форми с надпис на български и латински език Република България

-        файл klishetaaa.cdr изобразяващ девет броя фото форми с надпис на английски

-        файл KLI6e.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис Перфект такси ООД Пловдив

-        файл rektorat.cdr  изобразяващ кръгъл печат на медицински университет

-        файл medicinski universitet pr4at.psd изобразяващ кръгъл печат с надпис Медицински университет Катедра по наестизиология и реанимация

-        файл notarius.psd  изобразяващ печат на ***с надпис Р.Ц.помощник ***и кръгъл печат на ***И.И.

-        файл pe4at MASHINKA 30.cdr изобразяващ кръгъка форама с надпис PETERCOM ADVANTAGE

-        Фaйл TAXI 1.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис Перфект такси ООД Пловдив

-        Файл wegftwegwe.cdr изобразяващ кръгъл печат на международния полицейски синдикат

-        Файл ертхб.psd изобразяващ печат на ***Д.К.и Е.А.а

-        Файл пе4ати.cdr. изобразяващ надпис само клишета и две овални изображения с надпис Национална агенция по приходите и една кръгла форма с надпис Пепана ЕООД Пловдив

-        Файл Kopie Prpusk-Copy(2) gotov.jpg изобразяващ бланка за пропуск на Община Пловдив

-        Файл drago.psd изобразяващ удостоверение за подборен лов

-        Файл билет риболов.cdr. изобразяващ бланка на билет за риболов попънена на името на С.В.Й.

-        Файл 12.jpg- съдържащ надпис, печат на общинско предприятие и подпис на директор

-        Файл 13.jpg съдържащ празна бланка на служебна карта

-        Файл ba1.jpg съдържащ бланка на международната полицейска асоциация  

-        Файл dobrii.cdr съдържащ бланка на международната полицейска асоциация  

-        Файл fr1.jpg съдържащ изображение на документ със снимка и надпис VIKTOR SPASOV

-        Файл erer1.jpg изобразяващ служебна карта на В.Й.В.

-        Файл invalid 2. jpg  изобразяващ карта за паркиране на хора с увреждания

-        Файл low.psd изобразяващ удостоверение за подборен лов

-        Файл сертификати 20***стария град. Cdr изобразяващ Пропуск на Община Пловдив

-        Файл свидетелство за съдимост. Jpeg изобразяващ празна бланка на свидетелство за съдимост 

-        Файл 4ist.psd съдържащ знак на удостоверение за техническа изправност на ППС

-        Файл talon1.jpg съдържащ изображение на контролен  талон на МВР

-        Файл 123.cdr. съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Автотранс 2000 ООД ученици Пловдив

-        Файл 11.cdr съдържащ изображение на Удостоверение за наличието на липса на задължения

-        Файл pechat.cdr съдържащ изпображение на кръгъл печат с надпис Стопанска Комора Македониjа

-        Файл 1398175005.pdf съдържащ изображение на страница от Френски паспорт

-        Файл PASFR.cdr  съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-        Файл Backup_of_PASFR.cdr съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-        Файл passprtmartin съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-        Файл задна.jpg- съдържащ изображение на страница от Френски паспорт непопълнена

-        Файл но.jpg  съдържащ изображение на страница от Френски паспорт

-        Файл номер .jpg съдържащ изображение на страница от Френски паспорт непопълнена

-        Файл ст.jpg съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж, за които знае, че са предназначени и че са послужили за съставяне и за преправяне на документите по ал.2 - български и чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на превозни средства, документи, удостоверяващи лични или регистрационни данни, документ за правоспособност, нотариални удостоверявания.

Обективните факти за времето, датите, периодите и мястото на извършване на престъплението и неговото авторство, се доказаха безспорно по делото, в която насока съдът цени както гласните доказателства - свидетелските показания, така и писмените такива, както и заключенията на изготвените по делото съдебно-технически експертизи. Обсъдени в съвкупност, кредитираните гласни доказателствени средства и писмените доказателствени източници очертават верига от факти и събития, обосноваваща единствено възможния и безпротиворечив извод, че извършител на престъпното деяние, консумиращо състава на документното престъпление.

На доказателствената основа на тези доказателствени средства изяснени са несъмнено механизмът и осъществяването на изпълнителното деяние, както и настъпилият от същото престъпен резултат.

За извършеното престъпление се установи, че подсъдимият Б. е автор на деянието за което е предаден на съд.

От обективна страна същият в съучастие с другата подсъдима по делото – А.К. е държал и укривал предмети за които знае, че са предназначени и че са послужили за съставяне и за преправяне на документите по ал.2 - български и чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на превозни средства, документи, удостоверяващи лични или регистрационни данни, документ за правоспособност, нотариални удостоверявания.

Престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Престъпният умисъл е формиран в съзнанието на извършителя, който е осъзнавал, че държи и укрива предмети за които е знаел, че са предназначени и че са послужили за съставяне и преправяне на документи по чл. 308, ал. 2 НК.

По делото не се събраха данни деянието да е извършено с цел имотна облага, поради което и на осн. чл. 304 от НПК подсъдимият Б. беше  оправдан по първоначално повдигнатото обвинение в този смисъл. Колкото и мащабна да е деятелността на даден подсъдим по делото не бяха събрани обективни доказателства, които да са в насока, че последният е имал за цел да получи имотна облага. Това е така, защото не се установи до него да са достигали някакви парични суми, както и че същият е очаквал да получава такива.

Събраният по делото доказателствен материал и неговият анализ дават основание да се приеме, че подсъдимият И.Б.Б. е извършил престъпление по чл. 308 ал. 2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 НК за това, че в периода от 01.07.2015 г. до 27.08.2015 г. в гр. Пловдив в съучастие А.Е.К., ЕГН **********, като извършители, при условията на продължавано престъпление, с цел да бъдат ползвани е съставил неистински официални документи: Диплома за средно образование  № ***серия А-15 ***, сочена като издадена на В.А.К. ЕГН *********; диплома за средно образование със серия А-06 №***рег. № ***/30 юни 2002г сочена като издадена за Т.С.Т. ЕГН **********; три броя ARD свидетелство за водач превозващ опасни товари с един и същи номер ***сочени като издадени за Г.Л.П. ЕГН **********, СУМПС на името на А.А.Р.ЕГН ********** с № ***, СУМПС сочено като издадено за М.А.Е.Д.ЕГН ********** с № ***; СУМПС на името на  Н. Ц.Л.ЕГН ********** с № ***, лична карата на името на К.Б.ЕГН ********** с № ***; лична карта на името на Б.С.Л.ЕГН **********. лична карта румънски образец, сочена като издадена за ***серия ТR, №***, , като предмет на деянието са български и чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на МПС, документи за завършено образование и документ за правоспособност.

Обективните факти за времето, датите, периодите и мястото на извършване на престъплението и неговото авторство, се доказаха безспорно по делото, в която насока съдът цени както гласните доказателства - свидетелските показания, така и писмените такива, както и заключенията на изготвените по делото съдебно-технически експертизи. Обсъдени в съвкупност, кредитираните гласни доказателствени средства и писмените доказателствени източници очертават верига от факти и събития, обосноваваща единствено възможния и безпротиворечив извод, че извършител на престъпното деяние, консумиращо състава на документното престъпление.

На доказателствената основа на тези доказателствени средства изяснени са несъмнено механизмът и осъществяването на изпълнителното деяние, както и настъпилият от същото престъпен резултат.

За извършеното престъпление се установи, че подсъдимият Б. е автор на деянието за което е предаден на съд.

От обективна страна същият в съучастие с другата подсъдима по делото – А.К. е при условията на продължавано престъпление, с цел да бъдат ползвани е съставил неистински официални документи, които са подробно изброени по-горе.

Престъплението е извършено при условията на продължавано престъпление, тъй като се касае за няколко извършени деяния, през непродължителен период от време, които осъществяват поотделно един и същ състав на едно престъпление, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Престъпният умисъл е формиран в съзнанието на извършителя, който е осъзнавал, че съставя неистински официални документи.

По делото не се събраха данни деянието да е извършено с цел имотна облага, поради което и на осн. чл. 304 от НПК подсъдимият Б. беше  оправдан по първоначално повдигнатото обвинение в този смисъл. Колкото и мащабна да е деятелността на даден подсъдим по делото не       бяха събрани обективни доказателства, които да са в насока, че последният е имал за цел да получи имотна облага. Това е така, защото не се установи до него да са достигали някакви парични суми, както и че същият е очаквал да получава такива.

Тази фактическа обстановка и анализът на събраните по делото доказателства обосновават следните правни изводи:

Събраният по делото доказателствен материал и неговият анализ дават основание да се приеме, че подсъдимата А.Е.К. е извършила престъпление по чл.308 ал.7 вр.ал.3 т.2 вр. ал. 2 вр.ал.1, вр. чл. 20 ал.2 НК за това, че в периода от 01.07.2015 до 27.08.2015г. в гр. Пловдив в съучастие с И. Б.Б., ЕГН **********, като извършители, е държала и укривала предмети – заготовка за печат с изписан текст “KAPIKUL KAPA HUDUT KAPISI C EDRINE CIKIS 12.1***44”, един брой заготовка за печат син на цвят изписан текст “Варненски свободен университет Варна Черноризец Храбър”, един брой заготовка за печат черен на цвят с изписан текст “Варненски свободен университет Варна Черноризец Храбър”, един брой заготовка за печат с надпис “ МОН Министерство на образованието и науката №***2015 Оригинал ВСУ ф№03111007 ********** Д.С.С.”, един брой заготовка за печат с жълто покритие с надпис “Варненски свободен университет Черноризец Храбър ЗА”,  един брой заготовка за печат с изписан текст “Перфект такси ООД Пловдив”, два броя заготовка за печат с изписан текст “Автотранс 2000 ученици Пловдив ООД”, два броя заготовка за печат с надпис “Автотранс 2000 Байкал Пловдив 4 ООД”; пет броя заготовка за печат с надпис съответно “ януари, март, април, май, юни”,  един брой заготовка за печат с надпис “REPUBLIC OF BULGARIA Република България, заготовка за печат с надпис върху фолио “МОН Министерство на образованието и науката №***2015 Оригинал ВСУ ф№03111007 ********** Д.С.С.”; девет броя заготовки за печат, представляващи метални плаки с различна форма и надписи по тях.

- материали –  два броя ролки с лента с надпис ИААА, девет броя стикери с надпис ИААА, представляващи имитации на дифракционни оптически  вариращи елементи ( ДОВЕ),три броя имитация на ДОВЕ, представляващи стикери за годишни технически преглед на автомобил; два броя квадратно фолио черно на цвят всяко, от които с четири кръгли изображения, едното, от които изобразява герба на Република България, а другите са с надпис “BG представляващи фотоформи за изработка на печатни форми за имитация на ДОВЕ за български документи за самоличност; Един брой  къс от черно фолио с кръгла форма с надпис на него “Варненски свободен университет Черноризец Храбър”;четири броя черни ленти, върху които има четири кръгли изображения с надпис “D Ile De Gendarmerie De France”; Един брой къс от черно фолио с кръгла форма с надпис “D Ile De Gendarmerie De France”; Един брой черна лента с надпис на нея “BAG 05-21 Kontrolle; два броя черни къса с кръгла форма с надпис Т.С. EdrineKapikule Kara Hudut Kapisi, представляващи фотоформи за изработка на печати (удостоверителни знаци); Тридесет и шест броя холограми с кръгла форма с надпис в средата БГ а около него изписано на кирилица и на латиница Република България, три броя ленти всяка от които  по две холограми с географското изображение на Република България и надпис БГ BG; двадесет и шест броя  ленти с холограми с изображението на герба на Република България и надпис BG; десет броя холограми от прозрачно фолио върху бяла хартия   с надпис BG; двадесет броя холограми с изображение на два лъва и надпис на кирилица и на латиница  Република България; осемнадесет броя  холограми с географското изображение на Република България и надпис БГ BG; двадесет броя холограми с многоъгълна форма с географското изображение на Република България и надпис БГ; един брой ролка с лента съдържаща холограми с надпис BG;  четиристотин шестдесет и четири холограми с географското изображението на  Република България и надпис БГ BG,  представляващи имитации на ДОВЕ за български документи за самоличност стар и нов образец, изработени по различен начин и от различни материали; двадесет и три броя холограми с надпис АDR и един брой ролка съдържаща четири броя ленти с холограми с надпис ADR, представляващи ДОВЕ за годишен технически преглед на МПС, изработени по точково матрична технология;  шестдесет броя холограми с многоъгълна форма с изображение в средата на сфера и звезди около нея, представляващи имитации на ДОВЕ за шенгенска виза; един брой ролка с лента съдържаща холограми с изображението на щит и корона, представляващо  ролка със сребристо фолио за топъл печат , в което има 23 броя отработени участъци с изображение на герб; седемдесет и седем броя плътни бели листове с формат А-4 с четири броя овални изображение с надпис RTA отпечатани едностранно, представляващи заготовки за изработка на неистински свидетелства за водач, превозващ опасни товари; подлистник от френски паспорт с номер ***на името на ***, представляващ част от неистински френски паспорт; три броя документи с номер ***с печат на Министерството на транспорта  информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция автомобилна администрация; шест броя празни контролни талони с печат на МВР ОД на МВР Пловдив със серийни номера ***, два броя непопълнени бланки Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил и двете с номер ***и с печата на министерство на транспорта изпълнителна автомобилна администрация Република България; един брой заготовка на лична карта на името на С.А.М.ЕГН ********** с №***, заготовка за лична карта на името на К. Х.П. ЕГН ********** с № ***, заготовка за СУМПС на името на А.О.с ЕГН ********** с № ***, заготовка за СУМПС на името на П.П.П. ЕГН ********** с № ***,десет броя непопълнени визи с надпис в долния край : Deutshland”, двадесет броя непопълнени визи с надпис в долния край: “ United Kingdom”, един брой виза с номер UK ***издадена на ***, лист с напечатани шестмесечни карти за пътуване на пенсионер издадени от “Автотранс-2000” ООД- непопълнени с един и същи сериен номер ***; тримесечна карта за пътуване- студент- три броя непопълнени с номера ***,***, 16 броя заготовки за СУМПС Република България образец 1999г, 1 брой заготовка за водач, превозващ опасни товари, 2 броя СУМПС Република България  образец  2010, 1 бр. лична карта образец 2010г, 23 броя заготовки за лична карта България  образец 2007- всички, които представляват бланки и заготовки  за различни видове документи, като могат да бъдат използвани за изготвяне на неистински документи за самоличност, за пътуване и пребиваване в чужбина, както и на документи за пътуване в градския транспорт;

  и  оръдия, както следва:

- Принтер HPDeskjet F4180 със сериен номер CN8757V3YP

- Принтер Canon Pixma iP4700 със сериен номер ABUR63113

- Принтер Canon E5***със сериен номер LXFA12***- един брой ръчна машина за топъл печат

- един брой лазерна гравираща машина 3020Х-XL

- преносим флаш памет “Cruzer Blade 2 GB”, съдържащ три броя  компютърни файлове, както следва

– 1. P.FRANCE, представляващ изображение на печат, 2. Файл във формат “PDF” с надпис TAL1, съдържащ изображение на контролни талони към СУМПС; папка с надпис New folder, съдържаща изображение на чуждестранни документи за самоличност и снимки на хора.  

- един брой СД носител “maxell”  с два броя файла. Първия файл означен като 01, изобразяващ част от лице на човек и надпис “Slovenkska Republika”. Втори файл означен 02, съдържащ част от лице с надпис ***.

- един брой компютър в черна кутия “LG” съдържащ следните файлове

- Файл img018 изобразяващ лицева и задна част на лична карта № *** на името на П.К. Т., ЕГН:**********;

- Файл 0923142906-**_-_Passport_Size изобразяващ снимка на мъж;

         - преносим компютър Acer Aspire- съдържащ следните файлове:

   - Файл 2014-09-10 10.59.49.jpg изобразяващ снимка на множество пощенски марки;

   - Файл 2014-09-17 15.44.43.jpg изобразяващ снимка на лицева част на лична карта с номер ** на името на С.М.С., ЕГН:********** както и свидетелство за регистрация част 1 за лек автомобил ‘’Рено Туинго’’ с рег. № ***;

   - Файл 2014-09-17 15.45.07.jpg изобразяващ снимка на задната част на личната карта на лицето С.М.С., ЕГН:**********;

    - Файл 2014-11-12 00.16.15.jpg изобразяващ част от лична карта на лице от мъжки пол с номер на личната карта ***;

   - Файл 2014-11-12 00.18.23.jpg изобразяващ част от лицевата част на лична карта с посочени имена Р.С. Ч.;

- Файл 2014-11-25 12.14.42.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на лична карта с номер *** на името на В.Р.П.., ЕГН:**********;

   - Файл 2014-11-25 12.14.47.jpg изобразяващ снимка на задната част на лична карта с номер *** на името на В.Р.П.., ЕГН:**********;

- Файл 2014-11-25 12.39.53.jpg изобразяващ първата страница на студентска книжка издадена от ‘’Нов Български университет’’-гр.София на името на В.Р.П.., ЕГН:********** със снимка на лице от женски пол;

- Файл 2015-02-18 15.34.14.jpg изобразяващ корица на удостоверение за пътуване (Конвенция от 28 юли 1951);

- Файл 2015-02-18 15.34.41.jpg изобразяващ снимка на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец с номер ***на името на Х.Д.Ш.;

- Файл 2015-02-18 15.35.07.jpg изобразяващ лицевата част на карта на бежанец с номер ***и посочени имена Х.Д.Ш., ЕГН:**********;

- Файл 2015-02-18 15.35.12.jpg изобразяващ задната част на карта на бежанец с номер ***и посочени имена Х.Д.Ш., ЕГН:**********;

- Файл 2015-02-26 12.54.50.jpg изобразяващ лицевата част на лична карта с номер ***на името на А.Е.К., ЕГН:**********;

- Файл 2015-05-31 06.07.52.jpg изобразяващ лицевата част на ADR- Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на името на Т.Х. Т.;

- Файл 2015-05-31 06.10.05.jpg изобразяващ снимка на лицевата и задната част на карта за квалификация на водач на МПС на името на Т.Т.;

- Файл 2015-06-04 14.07.56.jpg изобразяващ лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Б.Р., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.06.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на И. П. Д., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.18.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер **на името на Т.А., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.28.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер **на името на Г.Н., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.08.36.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Д.Д.Д., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.01.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на М.Д.А., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.14.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Д.В. Н., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.20.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Б.П. С., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.09.33.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на В.М.В., ЕГН:*********;

- Файл 2015-06-04 14.09.40.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Г.Н.М., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.01.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на Н.С.Р., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.16.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на свидетелство за управление на МПС с номер ***на името на С.Т., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-04 14.10.24.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на лична карта с номер ***на името на А.А.Е., ЕГН:**********;

- Файл 2015-06-05 18.35.08.jpg изобразяващ снимка на лицевата част на документ на турски език с изобразена снимка на мъж.

- Файл 2015-06-20 16.07.38.jpg изобразяващ документ за самоличност на лице от женски пол с надпис в горния десен ъгъл ‘’Romania’’ и текст в документа на чужд език;

- Файл 2015-07-21 13.47.15.jpg изобразяващ снимка на част от лицевата част на лична карта на името на С.Н.А., ЕГН:**********;

- Файл skan1(2).jpg изобразяващ задната част на лична карта с номер ***издадена на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

- Файл skan2.jpg изобразяващ лицевата част на лична карта с номер ***издадена на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

- Файл 22.cdr изобразяващ рамкиран герб на Република България;

- Файл Backup_of_KLISHE.cdr изобразяващ лицевата част на свидетелство за правоспособност водач на кораб до 20БТ по море с номер ***на името на Х.Г.;

- Файл katHEB9.cdr изобразяващ 13 бр. печати с надпис на всеки от тях ‘’Пътна полиция Кърджали 1501’’;

- Файл Untitled-1.cdr изобразяващ диплома за средно образование от професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и диплома за средно образование с номер ***на името на Т.С.Т., ЕГН:**********;

- Файл image изобразяващ снимка на мъж;

- Файл sn2.jpg изобразяващ снимка на мъж;

- Файл diploma.jpg изобразяващ рамка на диплома за висше образование от Европейски колеж по икономика и управление- гр.Пловдив издадена на Д.А. Р.;

- Файл 2014-01-12 16.59.11.jpg изобразяващ снимка на свидетелство за основно образование с номер ***с посочен общ успех 3.75;

- Файл al.jpg изобразяващ непопълнено свидетелство за основно образование;

- Файл dipl.JPG изобразяващ рамка на непопълнена диплома за средно образование;

- Файл scan0001.jpg изобразяващ свидетелство за основно образование от спортно училище ‘’Стефан Караджа’’- гр.Хасково с поставен подпис и печат;

- Файл scan0002.jpg изобразяващ свидетелство за основно образование с номер ***.на името на Р.К.М., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn.CDR изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’ И. Вазов’’, както и свидетелсво за основно образование с номер ***.на името на Я.Ч.А., ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn asen.cdr изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И. Вазов’’, както и свидетелство за основно образование с номер ***на името на А.М.М.ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn asen1.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част за свидетелство на основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер **на името на А.И. А., ЕГН:**********;

- Файл Dpl osn hris.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’- Н.о, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Х.В.Х., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn new.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И.Вазов’’-с.Клокотница, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Ю.Г.А., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn petra.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’Х. Ботев’’-Силен, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на П.А.Б., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn todr.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’В. Левски’’-Н.о, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на Т.Р.Ангелов с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn vas.cdr  изобразяващ рамкирана лицевата част на свидетелство за основно образование от основно училище ‘’И.Вазов’’-с.Клокотница, както и рамкирано свидетелство за основно образование с номер ***на името на В.Н.И., ЕГН:********** с предмети и оценки;

- Файл Dpl osn Z.cdr  изобразяващ графика на свидетелство за основно образование със сериен номер ***.на името на М.А.М., ЕГН:**********;

- Файл Untitled-1.cdr  изобразяващ лицевата част на свидетелство за основно образование, което не е попълнено;

- Файл 001.jpg изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***на името на Я.С.К., ЕГН:**********;

- Файл 002.jpg изобразяващ лицевата част на сканирана диплома за средно образование издадена от Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.хасково, с предмети и оценки, както и с поставен печат;

- Файл backup_of- Dpl.CDR изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Я.С.К., ЕГН:**********;

- Файл Dpl new.cdr изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство ‘’Цар И.Асен II- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Д.Д. Д., ЕГН:**********;

- Файл Dpl.CDR изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Професионална гимназия по дървообработване и строителство- гр.Хасково, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на  Т.С.Т., ЕГН:**********;

- Файл GRAPHIC1-1bedri.cdr. изобразяващ лицевата част на графично рамкирана диплома за средно образование на Софийска гимназия по строителство архитектура и геодезия ‘’Х. Ботев’’- гр.София, както и графично рамкирана диплома за средно образование с номер ***на името на Б. А.С., ЕГН:**********;

- Файл img050.jpg изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***издадена на името на Г.Г.Г., ЕГН:********** с поставен печат и подпис;

- Файл img050.psd изобразяващ сканирана диплома за средно образование с номер ***с непопълено име, предмети и оценки;

- Файл MON_certificate.jpg изобразяващ Удостоверение за професионално обучение с номер ***издадено от Национална агенция за професионално образование и обучение-гр.София на името на И.К.Л.;

- Файл udostoverenie.JPG изобразяващ непопълнено удостоверение за професионално обучение;

- Файл дипл.-1.jpg изобразяващ диплома за средно образование от Професионална гимназия по лека промишленост-гр.Хасково с изобразени предмети и оценки, както и споставен подпис и печат;

- Файл img048.jpg изобразяващ непопълнено удостоверение за раждане;

- Файл notarius.psd изобразяващ щампа на ***№***И. И. с поставен печат на помощник ***Р.Ц.и печат на ***И.И. с подпис;

- Файл гдбоп.cdr съдържащ графично изображение на служебна карта на МВР-Дирекция ГДБОП на името на Г.И.Г., ЕГН:**********;

- Файл Backup_of_ЛИЧНА НОВАb.cdr съдържащ 3 бр. графични изображения на текст от лична карта на името на М.Ш.А., ЕГН:********** и номер на документ ***;

- Файл Backup_of_КНИЖКА СТАРА.cdr съдържащ графични изображения на част от свидетелство за управление на МПС с номер ***и изобразен текст с посочени имена и снимка на лице от мъжки пол, а именно М. О. Д., ЕГН:**********;

- Файл img086.jpg изобразяващ щемпел на ***С.П., както и печат на нотариуса и удостоверени подписи на лицето М.Т.В.с поставен подпис на нотариуса;

- Файл notarius 2.jpg изобразяващ непопълнен щемпел на ***С.П., печат на нотариуса и негов подпис;

- Файл ЛИЧНА НОВАb.cdr съдържащ графични рамки и изображения на текст от лична карта на името на М.Ш.А., ЕГН:********** и посочен номер на документа ***;

- Файл карта. сdr изобразяващ графика на лична карта и изображения на текст със снимка на лице от мъжки пол с посочени инициали и ЕГН:********;

- Файл КАРТА ДРАКОН.сdr изобразяващ графика на лична карта с изображение на текст на името на лицето С.С.В., ЕГН:********** и номер на документа ***;

- Файл Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графики на част от 4 бр. лични карти с изобразени текстове и снимки на лица;

- Файл КНИЖКА НОВА. сdr съдържащ графични изображения на части от свидетелство за управление на МПС на името на Т.Г.И., ЕГН:**********;

- Файл КНИЖКА НОВА1. сdr съдържащ графични изображения на части от свидетелство за управление на МПС на името на Т.Д.;

- Файл КНИЖКА СТАРА. сdr съдържащ графични изображения на свидетелство за управление на МПС на името на И.А.Я., ЕГН:**********;

- преносим  хард диск марка “Seagate”, съдържащ следните файлове:

-        Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на част от 4 бр. свидетелства за управление на МПС;

-        Файл fhf.jpg съдържащ изображение на мъж;

-        Файл ADRR.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и снимка на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Ю.С.Т., ЕГН:**********;

-        Файл Backup_of_НОВОТО.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и снимка на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Д. К.К., ЕГН:**********;

-        Файл НОВОТО.cdr съдържащ 4 бр. изображения на ADR-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари, както и 4 бр.снимки на мъж, с изобразени отстрани имена, а именно: Д. К.К., ЕГН:**********;

-        Файл front.jpg изобразяващ рамка на лицевата част на лична карта без снимка и текст;

-        Файл ааа.psd изобразяващ гормата част на свидетелство за управление не МПС на Република България;

-        Файл gryb stara kn.psd изобразяващ задната част на свидетелство за управление на МПС;

-        Файл кn1.jpg съдържащ графично изображение на лицевата и задната част на свидетелство за управление на МПС без попълнени място за снимка и текст;

-        Файл Backup_of_rozovo.cdr съдържащ графично изображение не лицевата и задната част на лична карта с посочен номер ***на името на Х.Д.А., ЕГН:**********;

-        Файл  Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графично изображение на лицевите и задните части на 3 бр. рамки на лична карта без попълнен текст, изображения на задната част на 3 бр. лични карти на лице с имена А.А.Н.и графично изображение на лица от мъжки и женски пол;

-        Файл  2.cdr съдържащ графично изображение на лицевите и задните части на 3 бр. рамки на лична карта без попълнен текст, изображения на задната част на 3 бр. лични карти на лице с имена А.Ф.Б.и графично изображение на лице от мъжки пол;

-        Файл IMG212.jpg изобразяващ удостоверение №0***от 10.10.2006 на името на д-р Т.А. Р. - Т.;

-        Файл Untitled-1.jpg съдържащ графично изображение на протокол №141/30.11.2013г. на Селскостопанска академия институт по почвознание ‘’Н.Пушкаров’’ с поставен в долния десен ъгъл печат на селскостопанска академия;

-        Файл 4бр. cdr съдържащ графично изображение на 4 бр. печати с герб на република България;

-        Файл Graphic1.CDR съдържащ графично изображение на  8 бр. холограми и части от тях;

-        Файл Graphic2.cdr съдържащ графично изображение на холограмен стикер с надпис ADR-свидетелство за водач превозващ опасни товари;

-        Файл stamp1.cdr съдържащ 2 бр.графични изображения на герб на Република България;

-        Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на рамки на 4 бр. свидетелства за управление на МПС без текст и снимки, както и 2 бр. снимки на лица от мъжки пол и текст;

-        Файл BOG2.cdr съдържащ графични изображения на рамки на 4 бр. свидетелства за управление на МПС без текст и снимки, както и 1 бр. графично изображение на текст от личен документ;

-        Файл Untitled-1.cdr съдържащ графично изображение на карта за пътуване не пенсионер на името на А. С.И., текст под него, печат и подпис;

-        Файл sn.psd изобразяващ снимка на възрастен мъж;

-        Файл Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка;

-        Файл Backup_of_Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка;

-        Файл Graphic12.cdr съдържащ графично изображение на рамки на лична карта, както и графично изображение на текст за лична карта със снимка на името на А. В.Д., ЕГН:**********;

-        Файл Backup_of_NE6.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на А.С.Д.;

-        Файл be6 1.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на У.Ч.;

-        Файл NE6.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на Х.С.;

-        Файл new.cdr съдържащ графично изображение на рамки на свидетелство за управление на МПС, както и графично изображение на текст със снимка на името на Я.Ш.А.;

-        Файл 2.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимка на името на А.Ф.Б.;

-        Файл Backup_of_bejanci.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимка на името на А.А.Н.;

-        Файл POD 3.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимки на името на А.К.А.Л.;

-        Файл POD.cdr съдържащ графично изображение на рамки на карта за бежанец, както и графично изображение на текст за карта за бежанец със снимки на името на А.К.А.Л. и А.Ф.Б.;

-        Файл BOG2.jpg съдържащ изображение на стикер с надпис ‘’Пътна полиция 1501’’;

-        Файл chistonew.jpg изобразяващ рамка на лична карта без текст и снимка;

-        Файл front.jpg съдържащ графично изображение на рамка на лицевата част на лична карта без текст и снимка;

-        Файл gryb stara kn.psd съдържащ графично изображение не задната част на свидетелство за управление на МПС;

- Файл kn1.jpg съдържащ графично изображение не лицевата и задна част на свидетелство за управление на МПС, като лицевата част е без текст и снимка

 -  преносим флаш памет  без означения  8 GB”, съдържащ компютърни файлове, както следва:

         - файл CDR, съдържащ 9 броя изображения на цифрата 500 и надпис “Еurо”

-файл CDR, съдържащ бяло изображение на черен фон на геометрична фигура и надпис 500

- файл Cor5.cdr, съдържащ осем броя изображения на цифрата 50 с надпис около нея Euro.

-        файл Graphic1.cdr, два броя геометрични фигури с цифрата 500

-        файл NOMER.CDR- съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-        файл NOMER-А.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-        файл NOMER-В.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-        файл NOMER-С.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-        файл NOMER- D.CDR съдържащ изображение на множество номера, приличащи на серийни номера на банкноти

-        файл lksatra.cdr.  съдържащ изображение на лична карта и снимка на мъж

-        файл ФФФФФ.cdr- съдържащ изображение на празна бланка на лична карта и на такава попълнена на името на Е.Х.А.и снимка на мъж

-        файл  shknijka.cdr съдържащ празна бланка и СУМПС български образец на името на Е.Х.А.и снимка на мъж

-        файл TRKN.cdr. изобразяващ турско СУМПС на името на ***

-        fajl Backup_of_TRKN.cdr изобртазяващ осем броя копия на турско СУМПС

-        файл KNIJ OLD.cdr съдържащ осем броя празни бланки на СУМПС български образец и един брой попълнео на името на А.М.С.

-        файл BLOGLK2.cdr- съдържащ бланка за лична карта на името на Е.Х.А.

-        файл LK NEW.cdr- съдържащ три броя графични изображения на лична карта и един брой попълнена такава на името на В.Е.Б.и снимка на мъж

-        файл LK OLD. Cdr три броя празни бланки на лична карта и една на името на А. В.Д.

-        файл PODANSTVO.cdr-осем броя парзни бланки с надпис “България’ и два броя попълнени на името на А.О.Ф.и два броя снимки на мъж

-        файл Graphic1.CDR-съдържащ шест броя изображения на холограмни стикери

-        файл Graphic2.CDR- съдържащ изображение с надпис ADR

-        файл 1.psd изображение на цифра 12 и надпис Valid for items up to

-        файл  2. psd. с десет броя изображения профил на женска глава

-        файл IMG_001.tif- изображение с надпис гаранционен фонд

-        файл IMG_002.tif  с изображение на стикер за застраховка гражданска отговорност

-        файл 1 001.jpg, съдържащ празно изображение на талон за техническа изправност на ППС

-        файл scan 0001.jpg изобразяващ приходна квитанция към община Кърджали

-        файл scan 0075.jpg изобразяващ диплома за завършено висше образование на името на М.И.М.

-        файл scan0076.jpg съдържащ заглавна страница на диплома за висше образование

-        файл scan 0077.jpg- съдържащ изображение на диплома от ПУ Паисий Хилендраски и оценки

-        файл PDC Recto. Psd- съдържащ  изображение на  документ със снимка и надпис на френски език

-        файл  signature 1.png- изобразяващ подпис

-        файл sdgdg- съдържащ изображение на жена

-        файл fdhfgh.jpg- изобразяващ снимка на жена

-        файл lkk11.jpg- изобразяващ лична карта на иметона Д.Е.К.

-        файл stamp 1.cdr изобразяващ графики и изображение на герба ба РБ

-        файл TRKN съдържащ изображение на кръгъл печат  на турски език

-        файл ADRR.cdr- съдържащ изображение на празни свидетелства ADR

-        файл l-bg (1).jpg –изобразяващ ADR свидетелство на името на А.К.Г. Х.

-        файл psd. изобразяващ снимка на млад мъж

-        файл 2.cdr. изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и попълнена такава на името на А.Ф.Б.

-        файл Backup_of_bejanci.cdr.  изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и такава попълнена на името на А.А.Н.и снимка на мъж

-        файл POD2. cdr изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец  и такава попълнена на името на А.Ф.Б.и А.К.А.Л.

-        файл chistonew.jpg изобразяващ празна бланка на българско СУМПС и лична карта

-        файл wsdfdsf.jpg изобразяващ празна бланка на СУМПС

-        файл DFHFH.psd изобразяващ пластика с надпис Fahrerkarte и снимка на мъж

-        файл rftujfgvnb.psd изобразяващ турско СУМПС и италиански паспорт

-        файл ц.jpg- изобразяващ снимка на мъж

-        файл Rozovo 2015.cdr. изобразяващ лична карта БГ празни бланки и попълнена такава на името на М.А.А.

-        файл Backup _Rozovo 20152.cdr изобразяващ снимка на мъж и три броя празни бланки  на лична карта БГ и такава попълнена на М.Д.К.със снимка на мъж

-        файл bejanci.cdr  изобразяващ три броя празни бланки на карта на бежанец и три попълнени на името на А.А.А.Д.М.А.и Д.Л.М.със снимки

-        файл pod.bejanci.cdr-изобразяващ празна бланка за БГ лична карта и попълнена такава на името на Х.Ю.Ф.-   файл BOG2.cdr съдържащ четири броя празни СУМПС и такова издадено на А.М.С. с категории АВС, бланка на името на Е.Р.Б., Х.С.А.С.

-        файл sertifijkat масаж.cdr представляващ сертификат за завършено обучение за масажи

-        файл бон.cdr изобразяващ лице на банкнота 40000

-        файл  ДОК.cdr.изобразяващ бланка на Министерство на транспорта информациите технологиите и съобщенията

-        файл Untitled-1.jpg изобразяващ заверено копие с №195400005

-        файл 2111.jpg- изобразяващ задната част на лична карта на името на Л.

-        файл 222222.jpg изобразяващ предната част на лична карта на Н. Ц.Л.и Ц.А. Л.

-        файл bileti plovdiv sofiq.cdr изобразяващ билети на Автотрансснаб

-        файл chistonew.jpg. изобразяващ БГ лична карта

-        файл Rozovo 2015.cdr съдържащ бланка на лична карта на името на Х.Д.А. и снимка на мъж

-        файл Graphik12.cdr съдържащ три броя празни бланки на лична карта БГ и една попълнен на името на А. В.Д.

-        файл knij.cdr  изобразяващ четири броя празни бланки на СУМПС и три такива частично попълнени на иментас на Е.А.М., А. В.Д.и Д.С.В.

-        файл Backup_of_knij st.cdr изобразяващ четири броя не попълнени бланки на СУМПС българаски образец и триброя чатсоинчо попълнени такива с имента на Е.А.М., А. В.Д.и Д.С.В.

-        файл pechat.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис :Стопанска Комора на македониjа”

-        файл knij st.BOG.cdr и файл Backup_of_knij st.BOG.cdr, изобразаващи четири броя празни бланки на СУМПС български образец и един брой попълнена такава на името на А. В.Д.- файл печ книжка соф.psd съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Пътна полиция София

-        файл печ книжка.psd съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Пътна полиция Пловдив

-        файл ТЕХТ.cdr. изобразяващ бланка на Свидетелство за съдимост на името на Ш.Е.Ю.н

-        файл BILETI. Cdr съдържащ 25 броя изображения на билети на Автотрансснаб София

-        файл diplom.jpg изобразяващ диплома за завършено висше образование на името на Д.А.Р.

-        файл Backup_of_ платен данък кола.cdr изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-        фал платен данък кола. Cdr изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-        фай; платрен данък. Jpg изобразяващ приходна квитанция за данък МПС

-        файл skan5.jpg, изобразяващ знак за гражданска отговорност на МПС

-        файл zastr1.jpg изобразяващ контролен талон към застраховка гражданска отговорност

-        файл  zastr.2.jpg  изобразяваш задната част на контролен талон за застраховка

-        файл zastr.3.jpg изобразяващ задната част на контролен талон за ГО

-        файл pletenica.cdr сдържащ геометрична фигура с неправилна форма

-        файл 04 33.cdr съдържащ изображение на бланка с надпис национално бюро на българските автомобилни застрахователи  и неправилна геометрична фигура

-        файл ivan new,.cdr съдържащ изображение на “ ЗЕ.карта за МПС’

-        файл и.jpg съдържащ изображение на зЕ.карта

-        файл 2111.jpg съдържащ изображение на задната част на лична карта

-        файл skan3.jpg съдържаш изображение на лична карта на името на М.П.Б.и печат на ***Т.Б.Д.

-        файл Graphic12 cdr съдържащ три броя бланки за лични карти

-        файл 021.jpg  съдържащ изображение на СУМПС на името на М.Р.И.

-        файл CINK.cdr съдържаш два броя кръгли изображения с надпис на българскии на латински Република България

-        файл hol.cdr съдържащ изображение на кръг в средата, на който е географското изображение на Република България и надпис на български и на латински БГ

-        photo_verybig_1026132.jpg  изпобразяващ задната част на СУМПС

-        файл shofiorska-knijka.jpg- изобразяващ СУМПС образец БГ

-        файл lk1.jpg изобразяващ празна бланка (заготовка) на лична карта

-        файл globa s fish.psd изобразяващ бланка на глоба с фиш от община Пловдив

-        файл MVR PROPUSK.cdr изобразяващ два броя бланки на пропуск от Главна Дирекция на Национална Полиция

-        файл Backup_of_Graphik1.CDR изобразяващ листо от БГ паспорт на името на И.Б.Б. и с негова снимка

-        файл инд.cdr изобразяващ девет броя фотоформи

-        файл CINK (2). Cdr изобразяващ кръгла форма с надпис на български и латински език Република България

-        файл CINK . Cdr изобразяващ два броя кръгли форми с надпис на български и латински език Република България

-        файл klishetaaa.cdr изобразяващ девет броя фото форми с надпис на английски

-        файл KLI6e.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис Перфект такси ООД Пловдив

-        файл rektorat.cdr  изобразяващ кръгъл печат на медицински университет

-        файл medicinski universitet pr4at.psd изобразяващ кръгъл печат с надпис Медицински университет Катедра по наестизиология и реанимация

-        файл notarius.psd  изобразяващ печат на ***с надпис Р.Ц.помощник ***и кръгъл печат на ***И.И.

-        файл pe4at MASHINKA 30.cdr изобразяващ кръгъка форама с надпис PETERCOM ADVANTAGE

-        Фaйл TAXI 1.cdr изобразяващ кръгъл печат с надпис Перфект такси ООД Пловдив

-        Файл wegftwegwe.cdr изобразяващ кръгъл печат на международния полицейски синдикат

-        Файл ертхб.psd изобразяващ печат на ***Д.К.и Е.А.

-        Файл пе4ати.cdr. изобразяващ надпис само клишета и две овални изображения с надпис Национална агенция по приходите и една кръгла форма с надпис Пепана ЕООД Пловдив

-        Файл Kopie Prpusk-Copy(2) gotov.jpg изобразяващ бланка за пропуск на Община Пловдив

-        Файл drago.psd изобразяващ удостоверение за подборен лов

-        Файл билет риболов.cdr. изобразяващ бланка на билет за риболов попънена на името на С.В.Й.

-        Файл 12.jpg- съдържащ надпис, печат на общинско предприятие и подпис на директор

-        Файл 13.jpg съдържащ празна бланка на служебна карта

-        Файл ba1.jpg съдържащ бланка на международната полицейска асоциация  

-        Файл dobrii.cdr съдържащ бланка на международната полицейска асоциация  

-        Файл fr1.jpg съдържащ изображение на документ със снимка и надпис V. S.

-        Файл erer1.jpg изобразяващ служебна карта на В.Й.В.

-        Файл invalid 2. jpg  изобразяващ карта за паркиране на хора с увреждания

-        Файл low.psd изобразяващ удостоверение за подборен лов

-        Файл сертификати 20***стария град. Cdr изобразяващ Пропуск на Община Пловдив

-        Файл свидетелство за съдимост. Jpeg изобразяващ празна бланка на свидетелство за съдимост 

-        Файл 4ist.psd съдържащ знак на удостоверение за техническа изправност на ППС

-        Файл talon1.jpg съдържащ изображение на контролен  талон на МВР

-        Файл 123.cdr. съдържащ изображение на кръгъл печат с надпис Автотранс 2000 ООД ученици Пловдив

-        Файл 11.cdr съдържащ изображение на Удостоверение за наличието на липса на задължения

-        Файл pechat.cdr съдържащ изпображение на кръгъл печат с надпис Стопанска Комора Македониjа

-        Файл 1398175005.pdf съдържащ изображение на страница от Френски паспорт

-        Файл PASFR.cdr  съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-        Файл Backup_of_PASFR.cdr съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-        Файл passprtmartin съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж

-        Файл задна.jpg- съдържащ изображение на страница от Френски паспорт непопълнена

-        Файл но.jpg  съдържащ изображение на страница от Френски паспорт

-        Файл номер .jpg съдържащ изображение на страница от Френски паспорт непопълнена

-        Файл ст.jpg съдържащ изображение на страница от Френски паспорт и снимка на мъж, за които знае, че са предназначени и че са послужили  за съставяне и за преправяне на документите по ал.2 и ал.3 т.2 - български и чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на превозни средства, документи, удостоверяващи лични или регистрационни данни, документ за правоспособност, нотариални удостоверявания, като деянието е извършено с цел имотна облага за себе си.

Обективните факти за времето, датите, периодите и мястото на извършване на престъплението и неговото авторство, се доказаха безспорно по делото, в която насока съдът цени както гласните доказателства - свидетелските показания, така и писмените такива, както и заключенията на изготвените по делото съдебно-технически експертизи. Обсъдени в съвкупност, кредитираните гласни доказателствени средства и писмените доказателствени източници очертават верига от факти и събития, обосноваваща единствено възможния и безпротиворечив извод, че извършител на престъпното деяние, консумиращо състава на документното престъпление.

На доказателствената основа на тези доказателствени средства изяснени са несъмнено механизмът и осъществяването на изпълнителното деяние, както и настъпилият от същото престъпен резултат.

За извършеното престъпление се установи, че подсъдимата К. е автор на деянието за което е предадена на съд.

От обективна страна същата в съучастие с другия подсъдим по делото – И.Б. е държала и укривала предмети за които знае, че са предназначени и че са послужили за съставяне и за преправяне на документите по ал.2 - български и чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на превозни средства, документи, удостоверяващи лични или регистрационни данни, документ за правоспособност, нотариални удостоверявания, като деянието е извършено с цел имотна облага за себе си.

Престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Престъпният умисъл е формиран в съзнанието на извършителката, която е осъзнавала, че държи и укрива предмети за които е знаела, че са предназначени и че са послужили за съставяне и преправяне на документи по чл. 308, ал. 2 НК.

По делото се събраха данни деянието да е извършено с цел имотна облага, поради което същата беше призната за виновна в това. От друга страна по делото не се събраха данни другият подсъдим Б. да е извършил деянието с цел имотна облага, поради което А.К. беше оправдана в това деянието по ал. 3, т. 2 да е извършено с цел имотна облага за подсъдимия И.Б.Б., поради което и на осн. чл. 304 от НПК беше оправдана по първоначално повдигнатото обвинение в този смисъл.

Събраният по делото доказателствен материал и неговият анализ дават основание да се приеме, че подсъдимата А.Е.К. е извършила чл. 308 ал.3 т.2 вр.ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 НК за това, че в периода от 01.07.2015 г. до 27.08.2015 г. в гр. Пловдив в съучастие И.Б.Б., ЕГН **********, като извършители, при условията на продължавано престъпление, с цел да бъдат ползвани е съставила неистински официални документи: Диплома за средно образование  № ***серия А-15 ***, сочена като издадена на В.А.К. ЕГН *********; диплома за средно образование със серия А-06 №***рег. № ***/30 юни 2002г сочена като издадена за Т.С.Т. ЕГН **********; три броя ARD свидетелство за водач превозващ опасни товари с един и същи номер ***сочени като издадени за Г.Л.П. ЕГН **********, СУМПС на името на А.А.Р.ЕГН ********** с № ***, СУМПС сочено като издадено за М.А.Е.Д.ЕГН ********** с № ***; СУМПС на името на  Н. Ц.Л.ЕГН ********** с № ***, лична карта на името на К.Б.ЕГН ********** с № ***; лична карта на името на Б.С.Л.ЕГН **********. лична карта румънски образец, сочена като издадена за ***серия ТR, №***, , като предмет на деянието са български и чуждестранни документи за самоличност, свидетелства за управление на МПС, документи за завършено образование и документ за правоспособност, като деянието е извършено с цел имотна облага за себе си.

Обективните факти за времето, датите, периодите и мястото на извършване на престъплението и неговото авторство, се доказаха безспорно по делото, в която насока съдът цени както гласните доказателства - свидетелските показания, така и писмените такива, както и заключенията на изготвените по делото съдебно-технически експертизи. Обсъдени в съвкупност, кредитираните гласни доказателствени средства и писмените доказателствени източници очертават верига от факти и събития, обосноваваща единствено възможния и безпротиворечив извод, че извършител на престъпното деяние, консумиращо състава на документното престъпление.

На доказателствената основа на тези доказателствени средства изяснени са несъмнено механизмът и осъществяването на изпълнителното деяние, както и настъпилият от същото престъпен резултат.

За извършеното престъпление се установи, че подсъдимата К. е автор на деянието за което е предадена на съд.

От обективна страна същата в съучастие с другия подсъдим по делото – И.Б. при условията на продължавано престъпление, с цел да бъдат ползвани е съставил неистински официални документи, които са подробно изброени по-горе.

Престъплението е извършено при условията на продължавано престъпление, тъй като се касае за няколко извършени деяния, през непродължителен период от време, които осъществяват поотделно един и същ състав на едно престъпление, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Престъпният умисъл е формиран в съзнанието на извършителя, който е осъзнавал, че съставя неистински официални документи.

По делото не се събраха данни деянието да е извършено с цел имотна облага за другия подсъдим Б., поради което А.К. беше призната за невиновна в това деянието по ал. 3, т. 2 да е извършено с цел имотна облага за другия подсъдим И.Б.Б., поради което и на осн. чл. 304 от НПК беше оправдавана по първоначално повдигнатото обвинение в този смисъл.

По вида и размера на наказанието по чл. 308, ал. 7, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК за подсъдимия И.Б.:

За престъплението по чл.308 ал.7 вр. ал.2 вр.ал.1 НК се предвижда наказание ,,лишаване от свобода'' до шест години, тоест наказанието което подсъдимият И.Б. би могъл да получи е от три месеца до шест години.

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 НК – Съдът определя наказанието в пределите, предвидени от закона за извършеното престъпление като се ръководи от смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

В случая като отегчаващо вината обстоятелство за престъплението по чл.308 ал.7, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК се отчете съдебното минало на подсъдимия. Както и по-горе беше споменато, въпреки, че по отношение на същия са налице 5 влезли в сила съдебни акта, същите са извършени при условията на съвкупност, поради което следва да се приеме за едно осъждане.

Като смекчаващи вината обстоятелства се отчетоха направените частични самопризнания на подсъдимия, както и изказаното съжаление за извършеното. Смекчаващо вината обстоятелство се явява и влошеното здравословно състояние на И.Б., като по делото са налице доказателства, че същият е с 60% намалена работоспособност, поради водеща диагноза прояви на хронична бъбречна недостатъчност състояние след левострА.нефректомия – голяма давност. Калкулозен пиелонефрит на единствен десен бъбрек. Също така съдебната практика е константна, че всякога изтеклият срок от извършване на деянието до постановяване на съдебния акт се явява смекчаващо вината обстоятелство. В конкретния случай, поради отвод на съдебен заседател, съдебното следствие пред настоящия съдебен състав продължи още две години, през което време подсъдимият не поради негова вина е търпял негативни последици от това.

Въз основа на посочените по-горе смекчаващи и отегчаващо вината обстоятелства, след като се съобрази с целите на наказанието по чл. 36 НК и взе предвид личната и генералната превенции, Съдът достигна до извод, че на подсъдимия И.Б. следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства, като основна роля за това изиграва влошеното здравословно състояние, както и изтеклият продължителен срок пред Съда.

Ето защо, Съдът определи на И.Б. за извършеното от него престъпление по чл.308 ал.7, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК наказание ,,лишаване от свобода‘‘ в размер от единадесет месеца.

По вида и размера на наказанието по чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК за подсъдимия И.Б.:

За престъплението по 308 ал. 2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК се предвижда наказание ,,лишаване от свобода'' до осем години, тоест наказанието което подсъдимият И.Б. би могъл да получи е от три месеца до осем години.

Отново на горепосочените отегчаващо и смекчаващи вината обстоятелства след като се съобрази с целите на наказанието по чл. 36 НК и взе предвид личната и генералната превенции, Съдът достигна до извод, че на подсъдимия И.Б. следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства, като основна роля за това изиграва влошеното здравословно състояние, както и изтеклият продължителен срок пред Съда.

Ето защо, Съдът определи на И.Б. за извършеното от него престъпление по чл.308 ал.2, вр. ал. 1 НК наказание ,,лишаване от свобода‘‘ в размер от единадесет месеца.

На осн. чл. 23, ал. 1 НК за така извършените престъпления на подсъдимия И. Б.Б. беше определено и наложено едно общо най-тежко наказание в размер от единадесет месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 57, ал. 1, т.2, б.Б от ЗИНЗС така наложеното едно общо най–тежко наказание единадесет месеца лишаване от свобода беше постановено да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК беше приспаднато от така определеното едно общо най–тежко наказание лишаване от свобода за срок от единадесет месеца времето, през което И. Б.Б. е бил задържан по реда на ЗМВР, с постановление на РП – Пловдив и мярка за неотклонение ,,задържане под стража‘‘ считано от 27.08.2015 г. до 05.07.2016 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

По вида и размера на наказанието по чл. 308, ал. 7, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК за подсъдимата А.К.:

За престъплението по чл.308 ал.7 вр., ал. 3, т. 2, вр. ал.2 вр.ал.1 НК се предвижда наказание ,,лишаване от свобода'' до шест години, тоест наказанието което подсъдимата А.К. би могла да получи е от три месеца до шест години.

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 НК – Съдът определя наказанието в пределите, предвидени от закона за извършеното престъпление като се ръководи от смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

В случая като отегчаващо вината обстоятелство се отчете, че деянието по чл. 308, ал. 7 НК е извършено във връзка както с докумените по ал. 2, така и с цел имотна облага по чл. ал. 3.

Като смекчаващи вината обстоятелства се отчетоха направените самопризнания на подсъдимата още в хода на досъдебното производство, както и изказаното съжаление за извършеното. Смекчаващо вината обстоятелство се явява и състоянието в което са намира същата, а именно, че към момента на постановяване на съдебния акт тя беше бременна в пети месец. Също така съдебната практика е константна, че всякога изтеклият срок от извършване на деянието до постановяване на съдебния акт се явява смекчаващо вината обстоятелство. В конкретния случай, поради отвод на съдебен заседател, съдебното следствие пред настоящия съдебен състав продължи още две години, през което време подсъдимият не поради негова вина е търпял негативни последици от това.

Въз основа на посочените по-горе смекчаващи и отегчаващо вината обстоятелства, след като се съобрази с целите на наказанието по чл. 36 НК и взе предвид личната и генералната превенции, Съдът достигна до извод, че на подсъдата А.К. следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства.

Ето защо, Съдът определи на А.К. за извършеното от нея престъпление по чл.308 ал.7, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК наказание ,,лишаване от свобода‘‘ в размер от осем месеца.

По вида и размера на наказанието по чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК за подсъдимата А.К.:

За престъплението по 308, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК се предвижда наказание ,,лишаване от свобода'' до десет години, тоест наказанието което подсъдимата А.К*** би могла да получи е от три месеца до десет години.

Отново на горепосочените отегчаващо и смекчаващи вината обстоятелства след като се съобрази с целите на наказанието по чл. 36 НК и взе предвид личната и генералната превенции, Съдът достигна до извод, че на подсъдимата А.К*** следва да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства.

Ето защо, Съдът определи на А.К*** за извършеното от нея престъпление по чл.308, ал. 3, т. 2, вр. ал.2, вр. ал. 1 НК наказание ,,лишаване от свобода‘‘ в размер от осем месеца.

На осн. чл. 23, ал. 1 НК за така извършените престъпления на подсъдимата А. Е.К*** беше определено едно общо най-тежко наказание в размер от осем месеца лишаване от свобода.

Предвид размера на определеното наказание и чистото съдебно минало на подсъдимата К*** по време на извършване на деянията, настоящият състав намира, че за поправянето и превъзпитанието й не е необходимо така наложеното наказание от осем месеца лишаване от свобода да бъде изтърпяно реално. Според състава постановяването на реално изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода” по никакъв начин не би допринесло за реализиране целите на индивидуалната и генералната превенции, които биха се достигнали и без откъсване на подсъдимата от обществото, като на същата следва да се предостави реална възможност да се поправи и превъзпита, бидейки пълноценен гражданин и член на обществото. Поради това и на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наложеното наказание осем месеца лишаване от свобода, следва да бъде отложено за срок от три  години, считано от влизане на настоящата присъда в законна сила. Този срок ще способства да се реализира най-пълноценно предупредителния потенциал на условното осъждане и да препятства подсъдимата да извършва противообществени прояви под страх, че наложеното с тази присъда наказание ще бъде приведено в изпълнение. Съдът счита, че както размерът на наложеното наказание, така и начинът на изтърпяването му са съответни на извършеното престъпление, справедливи и в същото време годни да изпълнят и превантивната функция на наказателноправната репресия.

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК беше приспаднато от така определеното едно общо най – тежко наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца времето, през което А. Е.К*** е била задържана по реда на ЗМВР и с постановление на РП – Пловдив, считано от 27.08.2015г. до 31.08.2015 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

 

По изложените съображения, Съдът постанови присъдата си.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.