НОХД 755/2016 - Присъда - 19-05-2016

Присъда по Наказателно дело 755/2016г.

 П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 159

19.05.2016 година

            град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ХХІ наказателен състав

На деветнадесети май                 две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                                                            

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: МАРИЯ ЛУЛЧЕВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 755 по описа за 2016 година

 

ПРИСЪДИ:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Б.Г. - роден на *** ***, **, български гражданин, основно образование, безработен, разведен, осъждан, по професия „**”, с постоянен адрес ***, **, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от месец февруари 2013 г. до месец януари 2016 г. включително в гр.Пловдив, след като е осъден с влязло в сила на 26.01.2013 г., Решение № 4778/18.12.2012 г. по гр. дело № 9687/2012 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, III бр. с. да издържа свой низходящ – детето си В.Х.Г., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Б.В.Г. ЕГН ***********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 36 /тридесет и шест/ месечни вноски в размер на 100 лева всяка, като общият размер на неизпълнените вноски за издръжка възлиза на 3 600 лева /три хиляди и шестстотин лева/, за което на основание чл. 183 ал. 1 от НК, вр. чл. 58А, ал. 1, вр. чл. 57, ал. 1, вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 4 /четири/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

          ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, така определеното на подсъдимия Х.Б.Г. наказание от 4 /четири/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” да се изтърпи първоначално в затвор или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип при първоначален  СТРОГ режим.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.