НОХД 7181/2016 - Присъда - 07-11-2017

Присъда по Наказателно дело 7181/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 289

          07.11.2017 година

                   град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

             ХХІV наказателен състав

На седми ноември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н. ИНГИЛИЗОВ

          

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 7181 по описа за 2016 година

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.П. - роден на *** ***, **, български гражданин, неосъждан, със средно специално образование, разведен, работещ, живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на дата 21.06.2015 г. в гр. Пловдив, на публично място е проявил жестокост към гръбначно животно - куче и му е причинил противозаконно смърт по особено мъчителен начин, поради което и на основание чл. 325б, ал. 2, т. 2, пр. 2 и т. 3 пр.1-во вр. с ал.1 пр.1 от НК вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 /една/ година и 2 /два/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” и ГЛОБА в размер на 2100 /две хиляди и сто/ лева.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното на подс. Х.И.П. наказание от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият Х.И.П., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Пловдив направените по делото разноски в размер на 620,00 /шестстотин и двадесет/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият Х.И.П., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените в наказателното производство в хода на досъдебното производство разноски в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лева за експертизи.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. лък, с прикрепен към него държач и 4 бр. стрели, находящи се на съхранение при Архив на РС – Пловдив на основание чл. 53 ал. 1 б. а от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.

ВЕЩЕСВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. стрела и 1 бр. одеало, находящи се на съхранение при Архив на РС – Пловдив, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. магнитен носител DVD- R – Verbatim с надпис „Газпром“, находящо се по делото, ДА ОСТАНЕ по кориците на делото.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                                     

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.