НОХД 6786/2016 - Споразумение - 31-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6786/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

№ 837

 

31.10.2016г.                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                       ХІV нак. състав

На тридесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета год.

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР: ВАНЯ ПРОКОПОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 6786 по описа за 2016 година.

 

         На поименното повикване в  15,30  часа се явиха:

 

         Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

 

ОБВИНЯЕМАТА Н.Д.П. се явява лично и със служебния си защитник от досъдебното производство адв.А.Б. от АК – Пловдив

РП-ПЛОВДИВ редовно призована изпраща представител.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Представям справка за съдимост по отношение на обвиняемата.

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото. Представям уведомително писмо от АК – Пловдив, с което съм определена за служебен защитник на обвиняемата. Да се приеме.

         Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

         На следващо място, счита че следва да приеме като писмено доказателство представената справка за съдимост.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ПРИЕМА И ПРОЧИТА като писмено доказателство представената справка за съдимост по отношение на обвиняемата.

         СНЕ СЕ самоличността на обвиняемия:

Н.Д.П. -**г.,  ЕГН: **********,  родена на *** ***, постоянен адрес-***, б., българска гражданка, неомъжена, безработна, без образование, осъждана.

ОБВ. П.: Това е трети път дето съм ги правила тези работи. Наясно съм с производството. Тук съм да подпиша споразумение. Извършила съм я кражбата, но аз пък възстанових парите. Аз съжалявам много. Знам, че една година и шест месеца ще съм в затвора.

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

АДВ.Б.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ОБВ.П.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми и съм съгласна да сключим споразумение.

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ОБВ. П.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено. Наясно съм, че влиза в сила веднага и ще ходя в Затвора Сливен.

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, съобразено е с предходните осъждания на обв. П., възстановени са и щетите от престъплението видно от разписки на лист 20 от досъдебното производство, както и разписка от 31.10.2016г. прикрепена на задната корица на делото, поради което същото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5, вр. ал. 6, от НПК и следва да бъде одобрено в окончателния му вид, поради което и на основание чл. 381, ал. 1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение сключено между РП - Пловдив, представлявана от прокурор ВАНЯ ПРОКОПОВА   и обвиняемата Н.Д.П. лично и чрез служебния й защитник от досъдебното производство адв.А.Б. от АК – Пловдив за решаване на наказателното производство по НОХД № 6786/2016г. по описа на РС – Пловдив, ХІV н.с., за следното:

ОБВИНЯЕМАТА Н.Д.П., ЕГН: **********,  родена на *** ***, постоянен адрес-***, б., българска гражданка, неомъжена, безработна, без образование, осъждана, е   извършила  ВИНОВНО престъпление по: чл.196 ал.1 т.1, вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.“А“ от НК, за това че:  на 27.10.2016г. в гр.Пловдив при условията на опасен рецидив - извършила е престъплението след като е била осъждана за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, е отнела чужди движими вещи – пари - сумата от 160лв, от владението на В.Б.В., ЕГН:********** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

         За така извършеното престъпление по чл.196 ал.1 т.1, вр с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.“А“ от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК  й се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА на обв. Н.Д.П. наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 вр. чл.57 ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на  обв. Н.Д.П. наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в Затвор или затворническо общежитие от „ЗАКРИТ” тип.

На основание чл. 59 ал.1 т.1 и ал.2 от НК,  ПРИСПАДА  от така определеното и наложено наказание на обв. Н.Д.П. ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през която е била задържана по делото, считано от 27.10.2016г. до  влизане на настоящото споразумение в сила.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ПРОКУРОР:                                           ОБВИНЯЕМ:

/Ваня Прокопова/                                / Н.Д.П. /        

                                                                 

                                                                  ЗАЩИТНИК:

                                                                  / адв. А.Б./     

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 381,  вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че производството по НОХД № 6786/2016 г. по описа на РС – Пловдив, ХІV н.с. следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6786/2016 г. по описа на Районен съд – Пловдив – ХІV н.с.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в СЗ

         Заседанието приключи в 15,40 часа.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!ЙТ