НОХД 6785/2016 - Споразумение - 31-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6785/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

№ 836

31.10.2016г.                                                                 Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                        ХІV нак. състав

На тридесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета год.

В публично заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР: НИКОЛЕТА КОБУРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 6785 по описа за 2016 година.

 

         На поименното повикване в  15,00  часа се явиха:

 

         Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК.

 

ОБВИНЯЕМАТА К.А.М. се явява лично и с упълномощения си защитник от досъдебното производство адв. Б.У. от АК – Пловдив.

РП-ПЛОВДИВ редовно призована изпраща представител.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото, не са налице процесуални пречки.

АДВ.У. : Да се даде ход на делото.

        

         Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         СНЕ СЕ самоличността на обвиняемата.

К.А.М. – **г., ЕГН **********, родена на  ***г***, б., българско гражданство, начално образование, вдовица, ** в отдел "Ч." в Община-Пловдив, неосъждана, постоянен адрес:***.

ОБВ. М.: Наясно съм с настоящото производство, защото съм подписала споразумение

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

АДВ.У.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ОБВ. М.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми и съм съгласна съм да сключим споразумението и наказанието.

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ОБВ.М. : Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено. Обяснихте ми, че влиза в сила веднага и ще ми се впише в справката за съдимост.

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, с чистото съдебно минало на обвиняемата М., от престъплението няма настъпили имуществени вреди, които следва да бъдат възстановявани, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5, вр. ал. 6, от НПК и следва да бъде одобрено в окончателния му вид, поради което и на основание чл. 381, ал. 1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение между РП - Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛЕТА КОБУРОВА от една страна и обвиняемата К.А.М. лично и чрез упълномощения й защитник адв. Б.У. от АК – Пловдив  за решаване на наказателното производство по НОХД № 6785/2016г. по описа на РС – Пловдив, ХІV н.с., за следното:

ОБВИНЯЕМАТА К.А.М.,  ЕГН **********, родена на  ***г***, б., българско гражданство, начално образование, вдовица, ** в отдел "Ч." в Община-Пловдив, неосъждана, постоянен адрес:*** е извършила ВИНОВНО престъпление по чл. 234, ал.1 от НК за това, че на  21.10.2016 година в град Пловдив, в немаловажен случай е държала акцизни стоки без бандерол-тютюневи изделия, както следва: 6,150 кг. /шест килограма и сто и петдесет грама/ тютюн за пушене за лула и цигари на обща стойност 1150,05лв. /хиляда сто и петдесет лева и пет стотинки/ при цена 35,00 лв. /тридесет и пет лева/ за килограм и дължим акциз 934,80 /девестотин тридесет и четири лева и осемдесет стотинки/ и общо 938 къса ръчно свити цигари с надпис "Imperium", опаковани в 39 полиетиленови пакета с по 20 бр. цигарени къса с надпис "Imperium" и един пакет с 158 цигарени къса с надпис "Imperium" на стойност  70,34 лв. /седемдесет лева и тридесет и четири стотинки/ ,-всичко на обща стойност 1220,39 лв. / хиляда двеста и двадесет лева и тридесет и девет стотинки/, когато такъв се изисква по закон- чл. 4, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове -"По смисъла на този закон акцизни стоки са стоките, посочени в чл. 2"; чл. 2 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове - "На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия"; чл.11 ал.1 т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове -"Цигари" са цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула";  чл. 12 ал.1 т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове -"Тютюн за пушене /за лула и цигари/ е тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка" и чл. 28 ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - "Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове".

За извършеното от обвиняемата К.А.М.  престъпление по чл. 234, ал.1 от НК при условията на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обвиняемата К.А.М.  наказание в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на обвиняемата К.А.М.  наказание в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето през което е била задъжрана за срок от 24 часа по ЗМВР от 21.10.2016 г. до 22.10.2016г., като един ден задържане се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

        ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 6,150 кг. тютюн за пушене / за лула и цигари и остатъкът след изследването по експертизата-888 броя цигарени къса с надпис "Imperium", предадени за съхранение при домакин на  04 РУ при ОДМВР – Пловдив, на основание  чл. 234, ал.3 от НК да се ОТНЕМАТ в полза на Държавата, като след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението същите да се унищожат по реда на ЗАДС.

         ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство -  ситната фракция от тютюнев прах и наличие на тютюн, негодна за консумация /пушене/, представляваща "пул" с тегло 200 грама – на съхранение при домакина на Четвърто РУ на ОД на МВР Пловдив ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, като след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемата К.А.М.  /със снета по делото самоличност/ да заплати направените разноски по делото в размер на 193,20 лева, по сметка на ОДМВР - Пловдив.

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                        ОБВИНЯЕМ:  

ПРОКУРОР:                                                    / К.А.М./           /Николета Кобурова/              

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                ЗАЩИТНИК:

                                  /адв. У./   

                                                                             

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 381,  вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че производството по НОХД №  6785/2016 г. по описа на РС – Пловдив, ХІV н.с. следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6785/2016 г. по описа на Районен съд – Пловдив – ХІV н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата К.А.М.  /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протоколът се изготви в СЗ

         Заседанието приключи в 15,15  часа.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала!ЙТ