НОХД 6760/2016 - Споразумение - 28-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6760/2016г.

П Р О Т О К О Л № 833

 

28.10.2016г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На двадесет и осми октомври         две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Ваня Прокопова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6760 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 12.12 часа се явиха:

 

Обвиняемият Г.П.П.  се явява лично и с адв. М.Ш., с приложено по делото пълномощно.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ш.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което 

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

       

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Г.П.П. – роден на ***г***, ***, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

ОБВ. П.: Подписал съм споразумението и съм запознат със съдържанието му.

        СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

ПРОКУРОР: Представяме споразумение за решаване на делото и моля същото да бъде одобрено.

АДВ. Ш.: Моля да одобрите споразумението, което сме представили, за прекратяване на наказателното производство.

ОБВ. П.: Моля да бъде одобрено споразумението.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДОКЛАДВА се предложението на РП гр. Пловдив за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство – Бързо производство № 243/2016г. по описа на РУ гр. Хисаря при ОДМВР гр. Пловдив с прочитането му от прокурора.

ОБВ. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

СЪДЪТ намира, че внесеното от страна на РП гр. Пловдив предложение за одобряване на споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 от НПК, поради което и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

        ОДОБРЯВА на основание чл. 382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Ваня Прокопова от една страна и от друга страна обвиняемият Г.П.П. лично и с адв. М.Ш. от АК гр. П., споразумение за решаване на делото – НОХД № 6760/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с., за следното:

Обвиняемият Г.П.П., роден на ***г***, ***, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343б ал.1 от НК за това, че на 20.10.2016г. на път ІІ-64 Карлово – Пловдив км.23 в землището на с. Долна Махала, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген Голф” с рег. № ********, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.20 на хиляда, установено по надлежни ред, а именно с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410+ АRRВ № 0125.

За така извършеното от обвиняемия Г.П.П. престъпление по чл.343б ал.1 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обвиняемия Г.П.П. наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

На основание чл.343г вр. чл.343б ал.1 вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г.П.П. от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на обвиняемия Г.П.П. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 20.10.2016г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.     

На основание чл.59 ал.1 т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на обвиняемия Г.П.П. наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР на 20.10.2016г., като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

 

Районна прокуратура гр. Пловдив               Обвиняем: .………....

                                                                           /Г. П./

…………………………………..                                            

Прокурор /В. Прокопова/

Защитник: ……...…..

       /адв. М. Ш./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Атанаска Анастасова/

 

                       

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 381 вр. чл. 24 ал. 3 от НПК, Съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 6760/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняемия Г.П.П. – отменена.

        Предвид горното   

СЪДЪТ

        ОПРЕДЕЛИ

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6760/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с.

        ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо обвиняемия Г.П.П.. 

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 12.25 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

       СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

АМ