НОХД 6756/2016 - Споразумение - 28-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6756/2016г.

П Р О Т О К О Л № 831

 

28.10.2016г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На двадесет и осми октомври        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Иван Илевски

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6756 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 11.25 часа се явиха:

 

Подсъдимият К.К.Д. се явява лично и с адв. М.К., с приложено по делото пълномощно.

Свидетелите С.Г.Ф. и Т.С.Д. не се явяват.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

       

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

К.К.Д. – роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, безработен, вдовец, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Д.: Получил съм препис от обвинителния акт на РП гр. Пловдив.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

ПРОКУРОР: С подсъдимия и защитника му постигнахме споразумение за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

АДВ. К.: Представяме Ви споразумение за решаване на делото. Моля същото да бъде одобрено.

ПОДС. Д.: Моля да бъде одобрено споразумението.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ Д. – Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

СЪДЪТ намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл.384 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Иван Илевски от една страна и от друга страна подсъдимият К.К.Д. лично и с адв. М.К. от АК гр. П., споразумение за решаване на делото – НОХД № 6756/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с., за следното:

Подсъдимият К.К.Д., роден на ***г***, живущ ***, ***, български гражданин, средно образование, безработен, вдовец, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343б ал.1 от НК за това, че на 25.10.2016 г. в гр. Пловдив, на ул. „Генерал Данаил Николаев“ до №30, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Нисан Терано”, с регистрационен номер ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,07 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510” с фабричен № ARDM 0246.

За така извършеното от подсъдимия К.К.Д. престъпление по чл.343б ал.1 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия К.К.Д. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ С9ВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда  за  одобряване на споразумението.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия К.К.Д. наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР на 25.10.2016г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.343г вр. чл.343б ал.1 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.К.Д. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като ПРИСПАДА времето, през което свидетелството му за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 25.10.2016г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

 

Районна прокуратура гр. Пловдив               Подсъдим: .………....

                                                                                         /К. Д./

…………………………………..                                            

Прокурор /И. Илевски/

Защитник: ……...…..

                                /адв. М. К./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Атанаска Анастасова/

 

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл.384 вр. чл.381 вр. чл.24 ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 6756/2016г., по описа на ПРС, ХІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо подсъдимия К.К.Д. – отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6756/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо подсъдимия К.К.Д..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11.35 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

       СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

АМ