НОХД 6753/2016 - Споразумение - 28-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6753/2016г.

П Р О Т О К О Л № 830

 

28.10.2016г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На двадесет и осми октомври        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Иван Илевски

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6753 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 11.38 часа се явиха:

 

Подсъдимият Д.Р.И. се явява лично и с адв. Г.С., представя пълномощно.

Свидетелите Т.Д.М. и Т.В.К. не се явяват. 

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

       

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Д.Р.И. – роден на ***г***, ***, български гражданин, начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. И.: Получил съм препис от обвинителния акт на РП гр. Пловдив.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

ПРОКУРОР: С подсъдимия и защитника му постигнахме споразумение за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

АДВ. С.: Представяме Ви споразумение за решаване на делото. Моля същото да бъде одобрено.

ПОДС. И.: Моля да бъде одобрено споразумението.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ И. – Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

СЪДЪТ намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл.384 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Иван Илевски от една страна и от друга страна подсъдимият Д.Р.И. лично и с адв. Г.С. от АК гр. П., споразумение за решаване на делото – НОХД № 6753/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с., за следното:

Подсъдимият Д.Р.И., роден на ***г***, ***, български гражданин, начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343в ал.2  от НК за това, че на 25.10.2016г. в гр. Перущица обл. Пловдивска, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - с наказателно постановление № 15-0239-000752/11.09.2015г., издадено от Началник РУ гр. Асеновград  – ОДМВР – Пловдив, връчено на 28.12.2015г. и влязло в законна сила на 05.01.2016г. е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел Кадет" с Рег. № ********,  без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.  

За така извършеното от подсъдимия Д.Р.И. престъпление по чл.343в ал.2  от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Д.Р.И. наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда  за  одобряване на споразумението.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Д.Р.И. наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 25.10.2016г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

Районна прокуратура гр. Пловдив               Подсъдим: .………....

                                                                                   /Д. И./

…………………………………..                                            

Прокурор /И. Илевски/

Защитник: ……...…..

         /адв. Г. С./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Атанаска Анастасова/

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл.384 вр. чл.381 вр. чл.24 ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 6753/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с. следва да бъде прекратено, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6753/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11.50 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

       СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

АМ