НОХД 6752/2016 - Споразумение - 28-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6752/2016г.

П Р О Т О К О Л № 289

 

28.10.2016г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На двадесет и осми октомври        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Никола Тъпчев

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6752 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Подсъдимият Н.Т.Б. се явява лично и с назначения му на досъдебното производство служебен защитник адв. Г.К.К. от АК гр. П.

Свидетелите Г.Х.Х. и Л.М.А. не се явяват.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

       

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Н.Т.Б. – роден на *** ***, ***, български гражданин, начално образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Б.: Получил съм препис от обвинителния акт на РП гр. Пловдив.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

ПРОКУРОР: С подсъдимия и защитника му постигнахме споразумение за решаване на делото и моля същото да го одобрите.

АДВ. К.: Представяме Ви споразумение за решаване на делото. Моля същото да бъде одобрено.

ПОДС. Б.: Моля да бъде одобрено споразумението.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ Б. – Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

СЪДЪТ намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл.384 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Никола Тъпчев от една страна и от друга страна подсъдимият Н.Т.Б. лично и с адв. Г.К.К. от АК гр. П., споразумение за решаване на делото – НОХД № 6752/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с., за следното:

Подсъдимият Н.Т.Б., роден на *** ***, ***, български гражданин, начално образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343в ал.2 от НК за това, че на 26.10.2016г. в гр. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - с наказателно постановление №16-0333-000497 от 03.08.2016 г., издадено от Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Стамболийски, влязло в сила на 15.09.2016 г., е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Аксент“ с рег. номер  ********, без съответно свидетелство за управление.  

За така извършеното от подсъдимия Н.Т.Б. престъпление по чл.343в ал.2 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

На основание чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така наложеното на подсъдимия Н.Т.Б. наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип. 

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Н.Т.Б. наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 26.10.2016г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението.

 

Районна прокуратура гр. Пловдив               Подсъдим: .………....

                                                                                          /Н. Б./

…………………………………..                                            

Прокурор /Н. Тъпчев/

Защитник: ……...…..

                                                                              /адв. Г. К./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Атанаска Анастасова/

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл.384 вр. чл.381 вр. чл.24 ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 6752/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с. следва да бъде прекратено, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6752/2016г. по описа на ПРС, ХІ н.с.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11.20 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

       СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!

АМ