НОХД 6741/2016 - Разпореждане - 31-10-2016

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 23102

 

гр.Пловдив, 31.10.2016 год.

 

         Николай Петров - районен съдия при Пловдивския районен съд, като се запознах с материалите по НОХД № 6741/2016 год. по описа на ПРС, ХVІ н.с. и след като взех предвид разпоредбите по чл. 249 вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, намирам, че делото подлежи на разглеждане от ПРС, но са налице основания за прекратяване на съдебното производство по делото и връщането му на РП - Пловдив, поради допуснати съществени процесуални нарушения.

           Внесен е в съда обвинителен акт против А.М.В. от гр.Пловдив за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, а именно за това, че на 07.02.2016г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество-високорисково наркотично вещество – амфетамин с нето тегло 0.236 грама със съдържание на активен компонент амфетамин 20.9 тегловни процента на стойност 7.08лева и високорисково наркотично вещество марихуана с нето тегло 1.122 грама със съдържание на активен компонент-тетрахидроканабинол /ТХК/ 8.1 тегловни проценти на стойност 6.73 лева, всичко на обща стойност 13.81 лева съгласно приложение 2 на член единствен на Постановление 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Съгласно задължението по чл. 248, ал.2 от НПК в качеството ми на определен съдия-докладчик по делото, считам, че са допуснати съществени процесуални нарушения при повдигане на обвинението с обвинителния акт довели до съществено нарушение правото на защита на обвиняемия.Фактически така повдигнатото обвинение не било предявено на обв.В. на досъдебното производство и същото е за по-тежко престъпление от това в което е бил обвинен.

Видно от постановлението за привличане към наказателна отговорност от 01.09.2016г. В. е привлечен като обвиняем за това, че на 07.02.2016г. в гр. Пловдив в маловажен случай, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество-високорисково наркотично вещество – амфетамин с нето тегло 0.236 грама със съдържание на активен компонент амфетамин 20.9 тегловни процента на стойност 7.08лева и високорисково наркотично вещество марихуана с нето тегло 1.122 грама със съдържание на активен компонент-тетрахидроканабинол /ТХК/ 8.1 тегловни проценти на стойност 6.73 лева, всичко на обща стойност 13.81 лева съгласно приложение 2 на член единствен на Постановление 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството- престъпление по чл.354а, ал.5 вр. с  ал.3, т.1 от НК.При така повдигнатото обвинение са били предпоставките за приложение на чл.78а от НК и внасяне на постановление за освобождаване от наказателна отговорност.Прокуратурата е внесла обвинителен акт за по тежко престъпление тъй като е прието, че случаят не е маловажен.При това финално заключение на прокурора е следвало същото обвинение да бъде повдигнато и с постановлението за привличане към наказателна отговорност на досъдебната фаза, тоест следвало е да се разпореди ново привличане към наказателна отговорност.За пълнота следва да се отбележи, че действително на 08.02.2016г. В. е привлечен веднъж към наказателна отговорност за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 за това че на 07.02.2016г. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително е държал наркотично вещество-високо рисково наркотично вещество Амфетамин с нето тегло 0.236 грама и високорискоро наркотично вещество Марихуана с нето тегло – 1.122 грама.Това първо обвинение обаче е последвано от по лекото такова по чл.354а, ал.5 вр. с ал.3, т.1 от 01.09.2016г. и фактически  с повдигането му е отпаднало обвинението по чл.354а, ал.3 ,т.1 по аргумент от 243, ал.8 от НПК.Дори и да се приеме, че РП Пловдив се позовава на обвинението от 08.02.2016г. то в същото са допуснати съществени процесуални нарушения- същото не е пълно,  липсват елементи от обективната страна на деянието и точно описание на наркотичните вещества, съдържанието в тях на активно вещество, както и въз основа на кой нормативен акт се приема, че веществата са наркотични.Следва да се отбележи и че не е имало как да бъде повдигнато напълно годно обвинение в този момент тъй като не е била изготвена възложената химическа експертиза.Но и напълно изправно да бе това обвинение, настоящия състав, счита че обвиняемия не може да бъде поставен в ситуация да гадае за какво всъщност е обвинен и безспорно приема, че фактическото обвинение от досъдебното производство е последното такова от 01.09.2016г. за престъпление по чл.354, ал.5 вр. с ал.3, т.1 от НК.  

Съгласно ТР № 2/2002г. на ВКС по т.д.№ 2/2002г. ОСНК при неповдигане на обвинение в досъдебното производство за деяние за което обвиняемия е предаден на съд и същото е по-тежко наказуемо е налице съществено процесуално нарушение водещо до нарушаване правото на защита на обвиняемия.Това обвинение е отстранимо като на досъдебното производство се повдигне ново обвинение за по-тежкото престъпление визирано в обвинителния акт.

Горното налага съдебното производство по делото да се прекрати и същото да се върне на Районна прокуратура – Пловдив за отстраняване на посочените нарушения.

Предвид изложеното и на основание чл. 249 вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

         ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 6741/2016 год.  по описа на ПРС, ХVІ н.с.

         ВРЪЩАМ същото на Районна прокуратура - Пловдив за отстраняване на горепосоченото процесуално нарушение.

         Разпореждането подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ПОС по реда на глава двадесет и втора.

            

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала: И.П.