НОХД 6722/2016 - Определение - 27-10-2016

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л № 1701

27.10.2016 година                                   град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х наказателен състав

На двадесет и седми октомври            2016 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

        

Секретар: Петя Колева

Прокурор: ТАНЯ ГЕОРЧЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД БП  6722   по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл. 381 и следващите от НПК, образувано по внесено  предложение - споразумение между обв. А.П., защитника му адв. К. и РП Пловдив.

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.П. се явява, доведен от затвора гр. Пловдив, и със защитника си адв.К., назначена на досъдебното производство.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

      АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

         Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото в днешното СЗ, поради което

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на обвиняемата.

    А.И.П. - роден на ***г***, ***, български гражданин, женен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН:**********.

         Съдът разясни на страните разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК, на обвиняемият по чл.55 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи и възражения. Представям споразумение, което моля да одобрите в представения пред съда вид.

         АДВ.К.: Също нямам възражения и отводи към състава на съда. Моля да одобрите така сключеното споразумение.

         Съдът, след като разгледа приложените към досъдебното производство доказателства счита, че не следва да одобрява така представеното споразумение за решаване на делото съобразно чл.382 ал.8 от НПК, както и че следва делото да се върне на прокурора. Споразумението, което се предлага е за престъпление по чл.343в ал.2 от НК. От обективна страна това деяние изисква да е установено, че извършителят не притежава право да управлява МПС, да е бил наказан по административен ред за такова деяние и в едногодишния срок от наказването му по административен ред отново да е управлявал МПС без съответно свидетелство за управление. По делото са приложени справка за нарушител водач, както и писмо от сектор „ПП” ( на лист 41). От справката за нарушител водач се установява, че за обв.П. е налице валидно СУМПС със срок на валидност 12.09.2021г., като в същата справка няма отразяване, в графата за приложените принудителни административни мерки да е била издавана заповед за временно отнемане на СУМПС. Единствено са налице данни, че с две НП от 2012г. и 2014г. обвиняемият е бил лишен временно да управлява МПС за срок от 1 месец и съответно 2 месеца. В писмото от сектор „ПП” се съдържа информация, че и двете наказания лишаване от право да се управлява МПС наложени с НП са били изтърпени, като свидетелството за управление на МПС е останало на съхранение в сектор „ПП” и не е било върнато на водача поради не заплащане на дължими от него глоби. Отразено е, че предвид поведението на водача, а именно, че не е направил необходимото да получи СУМПС същият се е „самолишил” от право да управлява МПС. Съгласно ЗДВП и по конкретно чл.171 т.1 се допуска временно отнемане на СУМПС на водач и в случаите, в които не е заплатил дължимите му глоби. Това е конкретно предвидено в нормата на чл.171 т.1 б.”д” от ЗДВП. Според чл.172 ал.1 от ЗДВП обаче такава принудителна административна мярка по чл.171 т.1 се прилага с мотивирана заповед от ръководителите за службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. В чл.172 от ЗДВП е предвидено обжалване на заповедите, както и че подаването на жалба не спира заповедта за прилагане на принудителна административна мярка. Предвид изложеното и съдът счита, че в случая от събраните от досъдебното производство доказателства не се установява на практика обвиняемият П. да е бил неправоспособен водач към датата на твърдяното престъпление - 23.10.2016г. доколкото към този момент са били изтекли сроковете на лишаването му по административен ред от право да управлява МПС и независимо от обстоятелството, че същият не е заплатил дължимите глоби по влезли в сила НП, което изрично е отразено в справката за нарушител водач, то спрямо него не е била приложена предвидената в чл.171 т.1 от ЗДВП принудителна административна мярка „Временно отнемане на свидетелството за управление на МПС” в случая в хипотезата на б. „д” - до заплащане на дължима глоба. Видно е, че СУМПС по отношение на П. е валидно т.е. не е с изтекъл срок, а от цитираното писмо на сектор „ПП” става ясно, че на водачът не са отнети всички 39 контролни точки и е конкретизирано, че към датата на изготвяне на справката, която следва датата на инкриминираното деяние, водачът има налични 11 контролни точки и не е загубил правоспособност на това основание. Поради тази причина съдът счита, че от приложените към досъдебното производство доказателства не се установява основен признак от обективната страна на престъплението, а именно водачът да е бил неправоспособен към датата на деянието, поради което така представеното споразумение за решаване на делото се явява в противоречие с материалния закон.

Ето защо съдът счита, че не следва да го одобрява и следва да го върне на РП Пловдив, затова и

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         На основание чл.382 ал.8 от НПК не одобрява споразумение за решаване на делото 502/2016г. по описа на ІV РУП - Пловдив сключено между обв. А.И.П., защитника му адв. К. и РП Пловдив.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД БП № 6722/2016г. и връща делото на прокурора.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в  14.00 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

                                                        СЕКРЕТАР:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.