НОХД 6721/2016 - Споразумение - 27-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6721/2016г.

П Р О Т О К О Л №823

27.10.2016 година                                    град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД               Х наказателен състав

На двадесет и седми октомври              2016 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

         

Секретар: Петя Колева

Прокурор: МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД БП   6721 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл. 381 и следващите от НПК, образувано по внесено споразумение между обв. Е., защитника й адв. Н. и РП Пловдив.

ОБВИНЯЕМАТА Р.В.Е. се явява лично и с адв.М. Н..

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

      АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

          Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото в днешното СЗ, поради което

          СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Сне се самоличността на обвиняемата.

     Р.В.Е. - родена на *** ***, с постоянен адрес и адрес ***, ***, български гражданин, омъжена, с основно образование, безработна, не осъждана, ЕГН **********.

          Съдът разясни на страните разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК, на обвиняемият по чл.55 от НПК.

          ПРОКУРОР: Нямам отводи и възражения. Представям споразумение, което моля да одобрите в представения пред съда вид.

          АДВ.Н.: Също нямам възражения и отводи към състава на съда. Моля да одобрите така сключеното споразумение.

          Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

     ДОКЛАДВА се споразумението, чрез прочитането му от прокурора .

ПОДС.Е.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 382 ал.7 и чл. 381, ал. 4, ал. 5 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл.382 и чл. 381 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ от една страна и обв.Р.В.Е. и АДВ.М.Н. от друга страна споразумение за решаване на НОХД БП №6721/2016 г. по описа на ПРС - Х н.с. за следното:

ОБВИНЯЕМАТА Р.В.Е. -родена на *** ***, с постоянен адрес и адрес ***, ***, български гражданин, омъжена, с основно образование, безработна, не осъждана, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъплението по чл. 270, ал. 1 от НК,  за това, че на 18.10.2016 год. в гр. Пловдив противозаконно е пречила на орган на властта – Е.Й.Т., И.К.П. и И.Д.Ц. – полицейски служители при 03 РУ на МВР – Пловдив, да изпълнят задълженията си по ЗМВР, а именно да извършат проверка в помещения – жилище, находящо се в гр. Пловдив, ул. „К.“, № ***, във връзка с провеждане на полицейска операция с цел противодействие и разкриване на нарушения и престъпления, свързани с разпространение на акцизни стоки без бандерол.

За така извършеното от обв. Р.В.Е., престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК  й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от НК наказание „ГЛОБА” в размер на ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                  ОБВИНЯЕМА: .....................  

    ПРОКУРОР:……………….                          / Р.Е./          

                           / М.ЙОСИФОВ/    

 

                                     ЗАЩИТНИК :......................                                                                                        /адв. М.Н./

 

            С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД БП №6721/2016 г. по описа на ПРС - Х н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо обв. Р.В.Е. мярка за неотклонение “Подписка” бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД БП №     6721/2016г. по описа на ПРС - Х н.с. на основание чл.382 ал.7 вр чл.24 ал.3 от НПК.

          ОТМЕНЯ взета спрямо обв. Р.В.Е. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протокола се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в  12.00 часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                          СЕКРЕТАР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ! П.К.