НОХД 6700/2016 - Споразумение - 26-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6700/2016г.

ПРОТОКОЛ № 816

26.10.2016г.                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІХ наказателен състав

На двадесет и шести октомври   две хиляди и шестнадесета год.

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: БРИГИТА БАЙРЯКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6700 описа за 2016 година.

На поименното повикване в 16,00 часа се явиха:

ОБВ. К.Т. *** се явява лично и със служебния си защитник от ДП адв. Н. К..           

         РП-ПЛОВДИВ – редовно призована изпраща представител.

        

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки за това.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

         ОБВ. Т.: Да се гледа днес делото.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на обвиняемия по писмени данни:

К.Т.Т. роден на ***г***, б., българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

 

         На обвиняемия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

ОБВ. Т.: Разбирам правата си.

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи, нямам нови искания. Поддържам споразумението и моля да одобрите същото по представените параметри, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

         АДВ. К.: Също нямаме отводи. Поддържаме така представеното споразумение и моля да го одобрите.

ОБВ. Т.: Съгласен съм със споразумението, съжалявам за извършената постъпка.

 

С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ОБВ. Т.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

 

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал.5 и ал.6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на основание чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявана от прокурор БИРИГИТА БАЙРЯКОВА от една страна и от друга обвиняемият К.Т.Т. лично и чрез служебния си защитник адв. Н. К.  споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 6700/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., относно следното:

 

ОБВ. К.Т.Т. – роден на  ***г***, б., българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 325 ал.4, вр. ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. „А" и б. „Бот НК, за това че на 07.10.2016г. в гр. Хисаря, обл Пловдив, при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

 

За така извършеното престъпление по чл. 325 ал.4, вр. ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б. „А" и б. „Бот НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 61, т.2 вр. чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС се ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на подс. К.Т.Т. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, който да бъде изтърпян в Затвор или затворническо общежитие от „ЗАКРИТ” тип.

 

На основание чл. 59, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което подс. К.Т.Т. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа, считано от 07.10.2016г. до 08.10.2016г., както и с постановление по чл. 64 от НПК, считано от 08.10.2016г. до 10.10.2016г., както и времето, през което спрямо същия е била реализирана МНО „Задържане под стража”, считано от 10.10.2016г. до одобряване на споразумението от съда, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

РП-ПЛОВДИВ                                        ПОДСЪДИМ: (п)

ПРОКУРОР: (п)                                               К.Т.

БРИГИТА БАЙРЯКОВА

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)

                                                                  АДВ. Н. К.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 вр. чл. 24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 6700/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., следва да бъде прекратено, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6700/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., на основание чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 вр. чл. 24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия К.Т.Т. /със снета по делото самоличност/  мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 16,15 часа.

 

        

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

      СЕКРЕТАР: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.