НОХД 6690/2016 - Споразумение - 26-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6690/2016г.

ПРОТОКОЛ № 814

26.10.2016г.                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ІХ наказателен състав

На двадесет и шести октомври   две хиляди и шестнадесета год.

В публично заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6690 описа за 2016 година.

На поименното повикване в 11,00 часа се явиха:

ПОДС. Г.З.О. *** се явява лично и със служебния си защитник адв. Т. И..

         РП-ПЛОВДИВ – редовно призована изпраща представител.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. И.: Да се даде ход на делото, няма пречка.

         ПОДС. О.: Да се гледа делото днес, нямам възражения.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА на подсъдимия:

Г.З.О. роден на ***г***, ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. О.: Получих препис от обвинителния акт днес и няма да правя възражение.

 

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

ПОДС. О.: Разбирам правата си.

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания по доказателствата. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид при следните параметри – при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК четири месеца „Лишаване от свобода”, което да се отложи по реда на чл. 66 от НК за срок от три години, като на основание чл. 55, ал.3 от НК се разбрахме да не се налага глоба .

АДВ. И.: Отводи нямаме. Обсъдили сме действително споразумението при посочените параметри – 4 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Съгласни сме с така постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство и моля да го одобрите като непротиворечащо на закона и морала.

ПОДС. О.: Съгласен съм със споразумението.

 

         С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

 

Съдът на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. О.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

 

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал.5 и ал.6 от НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на основание чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявана от прокурор МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ от една страна и от друга подсъдимия Г.З.О. лично и чрез служебния си защитник адв. Т. И. споразумение за решаване на делото по наказателното производство – НОХД № 6690/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., относно следното:

 

ПОДС. Г.З.О. роден на ***г***, ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН **********, Е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК за това, че на 18.10.2016г. на общински път PDV 2250, в посока от с. Първенец към с. Брестовица, обл. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 15-0432-000116/20.11.2015г., издадено от Началник РУП към ОДМВР – Пловдив, РУ 01 гр. Пловдив, връчено на 18.02.2016г. и влязло в законна сила на 26.02.2016г., е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство лек автомобил марка и модел „Нисан 100NX с peг. № *** без съответното свидетелство за управление.

 

За така извършеното престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

 

На основание чл.59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА времето, през което подс. Г.З.О. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа със Заповед № 432-33-264 от 18.10.2016г. на полицейски орган към І РУ при ОДМВР – Пловдив, считано от 18.10.2016г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. Г.З.О. наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от одобряване на споразумението от съда.

 

На основание чл. 55, ал.3 от НК страните се споразумяват на подс. Г.З.О. да НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба”. 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РП-ПЛОВДИВ                                        ПОДСЪДИМ: (п)

ПРОКУРОР: (п)                                               Г.О.

МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

 

 

                                                                  ЗАЩИТНИК: (п)

                                                                  АДВ. Т. И.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

                           

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 вр. чл. 24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 6690/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., следва да бъде прекратено, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6690/2016г. по описа на ПРС, ІХ н.с., на основание чл. 384, ал.1 вр. чл. 382, ал.7 вр. чл. 24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.З.О. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11,10 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

             СЕКРЕТАР: (п)

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.