НОХД 6658/2016 - Споразумение - 25-10-2016

Споразумение по Наказателно дело 6658/2016г.

ПРОТОКОЛ  № 810

25.10.2016 година                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОСМИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети октомври,            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ       

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Мирослав Йосифов

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6658  по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 13:50 часа се явиха:

          ПОДСЪДИМИЯТ:

          А.П.П., се явява лично  и с адвокат К.С. от АК гр. Пазарджик, редовно уплъномощен на досъдебното производство.

          СВИДЕТЕЛИТЕ:

          З.Г.Т. – уведомен, не се явява.

С.С.Д.- уведомен, не се явява.

Връчи се на подсъдимия препис от Обвинителния акт.

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ се самоличността на подсъдимия, както следва:

          А.П.П. – на *** год., роден на *** ***, живущ по постоянен адрес:***, адрес ***, ******, български гражданин, със средно образование, ****, не женен, не осъждан, ЕГН **********.

ПОДС.П.: Получих препис от Обвинителния акт своевременно. Не желая да се ползвам от тридневния срок.

          На подсъдимия се разясниха правата му по чл. 55 от НПК.

          На страните се разясниха правата им по НПК, включително и тези по чл. 274 и 275 от НПК.

          ОТВОДИ и НОВИ искания по доказателствата не постъпиха.

          Съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

          ДОКЛАДВА се делото с прочитане на Обвинителния акт от прокурора.

          ПРОЧЕТЕ се същото.

ПОДС. П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Желая да сключа споразумение с представителя на РП-Пловдив.

ПРОКУРОРЪТ: Представям споразумение, сключено с подсъдимия и неговия защитник, което моля да одобрите, като непротиворечащо на морала и закона.

АДВ.С.: Съгласни сме с така постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство и моля да го одобрите, като непротиворечащо на морала и закона.

          С оглед заявената от страните воля за споразумение и представеното такова пред съда, съдът намира, че ход на делото следва да се даде за разглеждане на споразумението, Ето защо

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДС. П.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ от една страна и от друга подсъдимия А.П.П. лично и чрез упълномощения му защитник адвокат К.С. от АК гр. Пазарджик споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 6658/2016 год. по описа на ПРС-VІІІ нак. състав относно следното:

Подсъдимият А.П.П., роден на *** ***, живущ по постоянен адрес:***, адрес ***, *****, български гражданин, със средно образование, ****, не женен, не осъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъплениеe  по чл. 343б, ал. 1 от НК  за това, че на 22.10.2016 год. в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка и модел „Опел Корса“ с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“, с фабричен номер № ARDM 0246.

          За така извършеното от подсъдимия  А.П.П. престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното и наложено на подсъдимия А.П.П. наказание от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считан датата на влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия А.П.П. наказание от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 22.10.2016 год., като  ЗАЧИТА един ден задържане за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.343г ал.1 във връзка с чл.343 б ал.1 във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият А.П.П. от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия А.П.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 22.10.2016 год. до датата на влизане на настоящото определение в законна сила.

 

 

         

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                     ПОДСЪДИМ/п/

гр.Пловдив, представлявана                               /А.П./

от Прокурор:                                             

/п/

/Мирослав Йосифов/                                                                                                                                                                                                    ЗАЩИТНИК/п/

                                                                   /адв. К.С./

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

                                                                   /Васил Тасев/

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 6658/2016 год. по описа на ПРС - VІІІ нак. състав, следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия А.П.П., ЕГН ********** мярка за неотклонение следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 6658/2016 год. по описа на ПРС - VІІІ нак. състав на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.П.П., ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:00 часа.

         

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

СЕКРЕТАР:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.